Föreningen har dragit igång med en valkritisk kampanj. Vi tror inte det hjälper oss att stämma in i kören som säger att det viktigt att rösta på något av de existerande partierna. Vi övertygade om att det enda sättet att vända den negativa utvecklingen i samhället är att många fler “tar saken i egna händer” och deltar i den utomparlamentariska kampen på arbetsplatser och i bostadsområden. Vill du hjälpa till med kampanjen? Kontakta: kommunisten@riseup.net

Flygbladet:

Riksdagsvalet 2018 är ett val mellan pest och kolera

Vad står på spel i årets riksdagsval? De etablerade massmedierna är fulla av spekulatoner kring vilket regeringsalternativ som är det mest troliga efter valet.

Ett vet vi. Alldeles oavsett vilka partier som regerar Sverge, kommer kapitalismen och borgerskapets makt att bestå. Klass-, förmögenhets- och inkomstklyftorna kommer att fortsätta öka. Sedan mitten av 1980-talet har olika regeringar, borgerliga eller socialdemokratiska, bedrivit en nyliberal offensiv, som har handlat om att pressa tillbaka arbetarklassens poistioner. Arbetarklassen får allt mindre andel av nationalinkomster. Samliga regeringar har genomfört skattelättnader för de rika, minskat på de offentliga utgifternas andel av BNP, skurit ner på välfärdssystemen, privatiserat stora delar av den offentliga sektorn och prioriterat låg inflation istället för låg arbetslöshet. Det politiska etablissemanget har manövererat Sverige in i EU och upprättat ett nära samarbete med NATO. Det är bara ett fikonlöv som skiljer Sverige från ett fullt medlemskap.

Riksdagspartierna är i princip valmaskiner som inte längre är ekonomiskt beroende av de egna medlemmarna utan av skattepengar. Vart fjärde år lovar de runt och håller sedan tunt. De som har det lättast att påverka riksdagspartiernas politik är inte vanligt folk utan lobbyorganisationer, som finansieras av starka kapitalintressen. I det läget är valet mellan olika regeringsalternativ ett val mellan pest eller kolera. De må gälla en borgerliga regering, en socialdemokratisk mittenpartiregering eller en socialdemokratisk minoritetsregering.

Faktum är att det idag inte finns något parti som revolutionärt eller progressivt sinnade personer kan rösta på i riksdagsvalet. Vänsterpartiet fungerar som ett vänstersocialdemokratiskt stödparti till Socialdemokraterna och förlägger i princip all sin verksamhet till de parlamentariska församlingarna.

Vad borde valet handla om?

Valet borde handla om vilken klass som egentligen har makten i Sverige. Valet borde handla om hur skattesystemet ska reformeras, det vill säga hur beskattningen av kapitalisterna och de rika ska skärpas och hur de indirekta skatterna ska kunna avskaffas. Bostadsbristen måste byggas bort, hur ändamålsenliga lägenheter ska byggas och att hyrorna måste sänkas, Valet borde handla om hur arbetslösheten ska kunna avskaffas, om arbetstidsförkortning med oavkortad lön och ovillkorlig rätt till heltid. Bemanningsföretagen måste förbjudas. Det privata vinstintresset i sjukvård, äldrevård ooch skola måste avskaffas. Valet borde handla om den antifackliga lagstiftningen och det måste sättas stopp för alla ytterliggare inskränkningar av strejkrätten. Varje försök från etablissemangets sida att skapa motsättningar mellan svenskar och invandrare måste slås tillbaka.

Valet borde handla om att Sverige måste utträda ur EU och avbryta allt samarbete med NATO. Sverige måste upphöra med att gå i USA-imperialismens ledband i utrikespolitiska frågor och upphöra med att stödja USA:s och deras allierades olika aggressionskrig. Sverige borde tvärtom stödja alla stater, nationer och folk som utsätts för imperialistisk aggression.

Ta saken i egna händer!

De vill som vända på utvecklingen måste ha en annan utgångspunkt, klasskampen och anti-imperialistiskt solidaritetsarbete. Bara genom att själv delta i och utveckla den utomparlamentariska klasskampen på arbetsplatserna och i bostadsområdena kan man utveckla en massrörelse som kan driva de etablerade riksdagspartierna framför sig. Bara genom att utveckla en sådan massrörelse, kan senare frågan om den politiska makten ställas. Problemen under kapitalismen kan aldrig lösas inom det kapitalistiska systemets ramar; systemet måste upphävas genom en socialistisk revolution. Klasskampen i Sverige förutsätter ett resolut stöd till de stater, nationer och folk, som utsätts för imperialistisk aggression, idag USA:s aggression i Mellanöstern. Deras kamp är vår kamp, och den bidrar till att försvaga borgerskapet i de imperialistiska länderna, inklusive Sverige.

Vår uppmaning lyder: Rösta blankt eller rösta inte alls!
Kommunistiska Föreningen, augusti 2018

Kom med i den utomparlamentariska kampen!
Kontakt: kommunisten@riseup.net”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.