Beslutad 2018-12-22

Beslutat av föreningens ledningsgrupp.
Gäller fr.o.m. 2018-12-22 och tills vidare.

  1. Sammanfattning

Kommunistiska Föreningen har nolltolerans mot trakasserier, sexuella
trakasserier och kränkande särbehandling. Den som drabbas, eller de som misstänker att någon annan kamrat drabbas ska omedelbart ta upp problemen i organisationen. Dessa rutiner beskriver hur enskilda medlemmar och organisationen ska hantera dessa frågor.

Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet!

  1. Inledning

KF är en, revolutionär organisation vars uppgift är att utlösa och delta i det svenska proletariatets kamp för socialism och ett klasslöst kommunistiskt samhälle. Organisationen ska vara den mest avancerade och politiskt mest utvecklade organisationen i vårt land. Vi ställer höga krav på våra medlemmar såväl beträffande politisk aktivitet och medvetenhet men också i uppträdande och personlig moral. I vårt förhållande till massorna vägleds vi av Mao Zedongs tankar och principer.

I vårt arbete ska organisationen ha en inkluderande och öppen arbetsstil där varje kamrat värdesätts och ges utrymme att utvecklas. Arbetsklimatet ska präglas av ömsesidig respekt mellan kamrater fritt från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.
Organisationen är på alla nivåer skyldig att utreda när man har fått kännedom om att trakasserier och/eller sexuella trakasserier förekommer och i förekommande fall vidta åtgärder så att trakasserierna upphör. Likaså är organisationen, lokalavdelningar mm skyldiga att utreda orsaker till ohälsa och bristande politiskt engagemang, till exempel kränkande särbehandling.

Denna rutinbeskrivning syftar till att förklara olika begrepp, informera om regler, direktiv samt ansvar och skyldighet vid hantering gällande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling av medlemmar och sympatisörer till KF eller av utanförstående som har kontakt med organisationens medlemmar och sympatisörer.

  1. Definitioner

Trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Repressalieförbud
Med repressalier menas sanktioner/straffåtgärder. En enskild medlem eller del av organisationen får inte utsätta en kamrat eller sympatisör för repressalier på grund av en anmälan om trakasserier eller sexuella trakasserier.

Kränkande särbehandling
Handlingar som riktas mot en eller flera kamrater på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför organisationens gemenskap.

Medlem
Medlem eller kandidatmedlem i föreningen.

Sympatisör
Kamrater som står organisationen nära och deltar i någon del av organisationens arbete eller deltar i organisationens studieverksamhet.

Organisation
Lokalavdelning, utskott, redaktion, ledningsgrupper på olika nivåer.

  1. Ansvar och skyldigheter

Vid trakasserier och sexuella trakasserier
Organisationen är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon medlem eller sympatisör utsätts för trakasserier som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, för sexuella trakasserier eller repressalier.
Om organisationen eller en enskild kamrat får kännedom om att någon i påtalar att hen har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med kontakter med organisationen eller dess medlemmar och sympatisörer är organisationen skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta åtgärder så att trakasserierna upphör.

När måste organisationen eller enskild kamrat agera?
Det räcker med att organisationen eller en enskild kamrat får kännedom om att en medlem eller sympatisör upplevt sig trakasserad för att organisationen ska utreda omständigheterna.

Utredningsskyldigheten inträder så fort som organisationen får kännedom om missförhållande på något sätt, till exempel genom att den som blivit utsatt själv påtalar detta, från egna iakttagelser eller rapportering från en kamrat om att någon blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vid kränkande särbehandling
KF ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i organisationen som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Om en kamrat, sympatisör eller någon som i övrigt har kontakt med organisationens medlemmar råkar ut för kränkande särbehandling, har organisationen skyldighet att utreda orsakerna, så att riskerna för kränkande särbehandling kan förebyggas i framtiden.

Ansvar för kamrater i ledande ställning
Kamrater i ledande ställning inom olika delar av organisationen har ett särskilt ansvar när det gäller att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling.

Allas ansvar
Samtliga kamrater och sympatisörer till organisationen har ansvar för upprätthållandet av ett gott klimat i organisationen. Genom metoden ”kritik och självkritik” ska alla brister upp till diskussion i syfte att stärka organisationen.

  1. Utreda och vidta åtgärder

Att anmäla
Det finns inga formkrav på hur en anmälan ska göras och det räcker med att du påtalar trakasserier eller sexuella trakasserier för att organisationen är skyldig att utreda händelsen.

Om KF får kännedom om att trakasserier eller kränkande särbehandling
förekommer har organisationen utredningsskyldighet. Hanteringen av
ärendet sker i kommunikation med den som påtalat eller påtalats blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling.

Att utreda
Syftet med att utreda händelsen är att klargöra omständigheterna kring de uppgivna missförhållandena och i förekommande fall vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling i framöver. Det är viktigt att utredningen genomförs omedelbart, objektivt och med hänsyn till och respekt för de inblandade. Utredningens omfattning beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Utredningen ska alltid dokumenteras och följas upp.
Utredningen ska ske så nära den del av organisationen där missförhållandena uppges ha skett. I första hand är det lokalorganisationen som utreder.

KF:s nationella ledning ska alltid informeras i ett inledande skede av en utredning och finns även tillgänglig som stöd.

De kamrater som är inblandade i konflikten ska under utredningen separeras från varandra i det dagliga arbetet. Vid anklagelser om sexuella trakasserier suspenderas den kamrat som anklagats för att säkerställa att den drabbade inte behöver möta den påstådde förövaren under utredningstiden.

Det är viktigt att utredningen sker skyndsamt, sakligt och med respekt för de inblandande. Om ansvarig för utredningen anses jävig ska utredningen lämnas över till annan ansvarig kamrat.

Den som utreder de påtalade missförhållandena bör bilda sig en egen uppfattning om vad som har hänt utifrån samtal med de inblandade och eventuell dokumentation i ärendet.

Var uppmärksam på om det finns behov av stöd och hjälpinsatser för de inblandade parterna. Det kan handla om att erbjuda stödsamtal eller diskussioner i organisationen.

Att vidta åtgärder
Om det efter avslutad utredning framkommit att trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling har förekommit ska åtgärder vidtas. Åtgärderna utformas efter vad som är relevant för det enskilda ärendet. Det kan vara allt från samtal till disciplinära åtgärder beroende på typ av ärende och dess allvarlighetsgrad. Utfallet av utredningen meddelas alltid till båda parter av den del av organisationen som hållit i utredningen.

Att följa upp
Organisationen ska efter att ärendet avslutats följa upp ärendet och försäkra sig om att det ovälkomna beteendet eller de handlingar som lett till kränkningar eller trakasserier har upphört. Om problemen fortsätter ska ärendet utredas på nytt och ytterligare åtgärder vidtas. Det som inträffat ska öppet diskuteras inom organisationen och metoden ”kritik och självkritik” ska användas för att korrigera felaktiga idéer och beteenden.
En kommunists hållning gentemot en människa, som har begått fel i sitt arbete, bör vara att övertyga henne i syfte att hjälpa henne att ändra sig och börja om på nytt, och inte utesluta om hon inte är oefterrättlig.
Mao Zedong “Kinas kommunistiska partis roll i det nationella kriget’ (oktober 1938), i “Kommunister bör vara föredömen . . .”, Valda verk, bd II, o. Skrifter i urval, s. 128.

  1. Till dig som blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet. Reagera genast om du känner dig utsatt. Klargör för den som har utsatt dig för ett kränkande beteende att beteendet är ovälkommet från din sida. Vänd dig till någon kamrat i organisationen som du känner förtroende för. Dokumentera det du varit med om, gärna innehållande berörda parters namnuppgifter, en kortare beskrivning av händelseförloppet, tidpunkt för händelsen och på vilken grund anmälan görs; om det handlar om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier eller trakasserier pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder samt spara ev. dokumentation som styrker det du varit med om (t.ex. epost, sms)

  1. Till dig som tar emot en anmälan

Agera skyndsamt
Klargör din egen roll och gå igenom rutinerna för ärendehantering
Stäm av med personen som kontaktat dig hur ärendet ska tas vidare
Försäkra dig om att ärendet utreds även om du själv inte håller i den
fortsatta utredningen.

Behandla uppgifterna du får med respekt för de inblandade

  1. Till dig som utreder

Påbörja utredningen utan dröjsmål och kontakta organisationens ledning för råd och stöd.

Samtala i första hand med den som känner sig utsatt. Informera om möjligheten att ha med annan kamrat.

Informera om de stöd som finns till den som känner sig utsatt.

Gör en samlad bedömning av de uppgifter som har framkommit och gå igenom alternativen för fortsatt utredning. Om problemen/ handlingarna beror på strukturella faktorer kan en utredning på övergripande nivå vara nödvändig.

Håll de närmast inblandade informerade om utredningens gång under hela utredningstiden.

Samtala med den eller de som uppges ha trakasserat, sexuellt trakasserat eller utsatt en kamrat eller sympatisör för kränkande särbehandling. Dokumentera samtalen och låt de berörda ta del av sammanfattningen. Ibland kan det vara nödvändigt att prata med eventuella vittnen. Dokumentera hela händelseförloppet och sammanfatta situationen med i förekommande fall de åtgärder som kommer att vidtas för att förhindra att trakasserierna eller den kränkande särbehandlingen fortsätter.
Meddela båda parter vid avslutad utredning om utfallet och de eventuella
åtgärder som kommer att vidtas. Bedöm om fler än de berörda behöver
informeras om situationen

“Om vi har brister, är vi inte rädda för att få dem påtalade och kritiserade, ty vi tjänar folket. En var, det må vara vem som helst, får påtala våra brister. Om han har rätt, kommer vi att rätta till dem. Om det som han föreslår är till förmån för folket, kommer vi att genomföra det.”
Mao Zedong “Tjäna folket” (8 september 1944), Valda verk, bd III, o. Skrifter i urval, s. 285.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.