Bekämpa det växande islamhatet!

(Moskén i Malmö brinner. Moskén i Malmö har satts i brand flera gånger sedan storbranden 2003).

Hetsen mot muslimer har kommit att ta ett allt större utrymme i den politiska debatten i Sverige. Alla möjliga försämringar skylls på den del av folket i Sverige som har rötter i muslimska länder. Våldsdåd, diskriminering och kränkningar gör numera livet outhärdligt för många. Det är dags att vi gör något åt det. Vi kan inte och får stillatigande se på medan våra klassbröder och -systrar mördas och hotas framför våra ögon.

Motsättningar mellan olika folkgrupper har alltid funnits och fördomar uppstår hela tiden spontant på grund av efterblivet tänkande. Olika former av hat och hets mot minoriteter är oundvikliga i ett klassamhälle där de som lever på samhällets botten alltid demoniseras och föraktas. I ett klassamhälle ligger hatet mot minoriteter alltid och pyr för att blossa upp när det politiska utrymmet och behovet ökar. Hatet mot judar har funnits åtminstone sedan medeltiden och de senaste decennierna har hetsen mot ”muslimerna” blivit allt mer populär i kapitalistkretsar och bland deras politiska representanter i riksdagen. Det har fått konsekvenser. Antalet anmälda hatbrott med islamhatsmotiv har ökat med ca 100 % mellan 2008 och 2015i.

Sedvanligt borgerligt tankegods och fördomar har systematiserats till hela ideologiska system som numera får spridning och backning av riksdagspartierna i varierande grad. Motsättningarna och splittringen inom folket ökar allt mer och hetsen likaså. Syftet är att förblinda, få bort fokus från den verkliga fienden och splittra folket. De vill härska genom att söndra och vi ska inte låta dem göra det. Kapitalistklassen har historiskt visat att de bara kan åstadkomma en formell juridisk jämlikhet men rasismen och hatet mot minoriteter är ideologiska ”barn” av klassamhället och sammanvävda med det ekonomiska systemet. Minoritetshat och -förakt kan dö bort först med socialismen och klassamhällets avskaffande. Man måste ta bort det materiella behovet av rasism. Den som verkligen vill utrota rasism och islamhat måste därför föra en kamp för att omstörta hela klassamhället och ersätta det med ett nytt socialistiskt system. Man måste som bekant dra upp ogräs med rötterna annars kommer det hela tiden tillbaka.

Förändringar i den ekonomiska basen bestämmer ytterst förändringar i överbyggnadnaden

Svaret på varför vi har sett ett växande islamhat i Sverige de senaste decennierna finner vi inte huvudsakligen i tillväxten av vissa politiska partier eller i de olika partiernas aktiviteter. Det är främst i förhållandena i ekonomin som vi måste försöka hitta svaret. Förståelsen av den politiska utvecklingen i Sverige måste växa fram genom att man studera sambandet mellan politik och ekonomi.

“I sitt livs samhälleliga produktion träder människorna i bestämda nödvändiga av dess vilja oberoende förhållanden, produktionsförhållanden, som motsvarar en bestämd utvecklingsgrad av deras materiella produktivkrafter. Summan av dessa produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struktur, de reella bas, på vilken en juridisk och politisk överbyggnad reser sig och vilken motsvaras av bestämda former av det samhälleliga medvetandet. Det materiella livets produktionssätt är bestämmande för den sociala, politiska och andliga livsprocessen överhuvudtaget. Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande.”ii

Det politiska livet grundar sig på de ekonomiska förhållandena men det är en ständig växelverkan däremellan.

Politisk, juridisk, filosofisk, religiös, litterär, konstnärlig etc. utveckling baseras på ekonomisk utveckling. Men alla dessa reagerar på varandra och också på den ekonomiska basen. Det är inte så att den ekonomiska basen är den enda aktiva orsaken, medan allt annat är en passiv effekt. Det är snarare ett växelspel på grundval av ekonomisk nödvändighet, vilken alltid gör sig gällande.” (Engels i brev till Borgius den 25 juni 1894)

Utvecklingen i den ekonomiska basen

I Sverige kontrolleras ca 70 procent av börsen av 15 synnerligen mäktiga finansfamiljer som styr över bolag värda nästa fyra biljoner kronoriii. En stor del av proletariatet i Sverige säljer sin abetskraft direkt till denna finansoligarki. Många arbetar även indirekt ihop deras profiter t.ex. genom att en del av lönen går till ränta på lån i deras bankeriv. Sedan mitten av 70-talet har proletariatet i Sverige sammantaget fått ut i lön en allt mindre del av värden som man arbetar ihop. Från 1980 till 2012 ökade kapitalisterna profiternas andel av produktionsvärdet från ca 15 till 34 procentv. Detta har skett till priset av att kapitalisterna sedan 1980vi har genomdrivit en kraftig ökning av arbetstakten (produktiviteten) och massivt försämrade arbetsvilkor rent allmänt. Detta har i sin tur lett till att 10 000-tals proletärer och småborgare bokstavligen kollapsar (utmattningssyndrom) varje årvii. Exploateringen av proletariatet har dessutom ökat kraftigt sedan 70-talet genom kraftiga försämringar i socialförsäkringarna och privatiseringar. En medveten politik från finansoligarkins sida för att skapa bostadsbrist och arbetslöshet är också en viktiga faktorer som pressar ner proletariatets levnadsnivå.

Politiska förändringar

Redan under tidigt 1980-tal startade monopolborgerskapet i USA och Storbritannien en nyliberal offensiv. Denna nyliberala offensiven hade i och för sig startat redan före sovjetimperiets sönderfall, men i och med att Kina i och med Deng Xiaopings maktövertagande också, precis som Sovjet, hade slagit in på den kapitalistiska vägen, fanns det absolut ingen anledning att ta några som helst taktiska hänsyn till vänsterkrafterna inom arbetarrörelsen, framför allt i Europa. Man måste komma ihåg att de socialdemokratiska partiernas uppgift historiskt sett i första hand bestått i att försöka dämma upp det kommunistiska (och i några fall syndikalistiska) inflytande inom arbetarklassen. Denna nyliberala offensiv, som i Sverige förstärktes krisen 1991-1992 och den senare EU-anslutningen, tog sig uttryck i att de europeiska länderna alla minskade på de offentliga utgifternas andel av BNP. Detta har inneburit nedskärningar i välfärdssystemen, privatiseringar av stora delar av den ”offentliga sektorn” och prioritering av låg inflation framför låg arbetslöshet. Konsekvensen är också att förmögenhets- och inkomstskillnaderna har ökat i den industrialiserade världen, inte minst i Europa och Sverige.

Det som bl.a. skiljer dagens situation från tiden före 1975 är att borgerskapet i Europa inte längre anser sig behöva göra några eftergifter till arbetarklassen. Det strävar istället medvetet för att öka inkomstskillnaderna och minska de offentliga utgifterna genom att privatisera och skära i de sociala trygghetssystemen. Det finns inte heller någon stark kämpande arbetarrörelse som kan bekämpa denna utveckling.

De ekonomiska och politiska förhållanden som beskrivits ovan är det sammanhang som de nuvarande klasstridernaviii pågår i. Konsekvensen av förändringarna i den ekonomiska grundvalen som skett sedan 70-talet pågår ett otal ständigt pågående småkonflikter på arbetsplatser landet runt av vilka hamnarbetarstrejken och sopgubbarnas kamp är några som synts i kapitalisternas medier. Kamp mot bostadskapitalisternas försök att höja profiterna och mot försämringar av den ”offentliga servicen” pågår också på många ställen.

Kapitalisternas partier i riksdagen är huvudkällan till det växande islamhatet

För att hantera en skärpt klasskamp med proletariatet är staten kapitalisternas viktigaste redskap för att dämpa klasskampen och hålla den inom ”ordningens” gränserix. Ur kapitalistklassens perspektiv finns det flera sätt att dämpa klasskampen. Ett av dem är att peka ut en syndabock som alla försämringar kan skyllas på. Ju mer klasskampen skärps ju större blir kapitalisternas behov av att rikta missnöjet bort från dem själva och splittra upp proletariatet i t.ex. ”muslimer och svenskar”. Riksdagspartierna har inte gjort kapitalisterna besvikna i detta avseende. Man bör ha i åtanke att alla partier som sitter i riksdagen är partier som objektivt sett tjänar kapitalisternas intressen oavsett vad deras företrädare själva tror. Riksdagspartierna kan över huvud taget inte existera i nuvarande form utan att kapitalistklassen ”matar” dem med miljoner i partistöd genom statenx. Alla riksdagspartier får majoriteten av sina inkomster genom statligt partistöd utom Centerpartiet.

Den islamhatande föreställningsvärlden utgår från ett antal falska kärnidéer:

-Den ”kristna” och ”muslimska civilisationen” är inbegripna i en stor strid.

-Muslimerna framställs som ett hot, en samlad kraft med en gemensam agenda.

-Denna gemensamma agenda innefattar att införa sharialagar överallt.

-Alla muslimer kan misstänkas för fanatism, intolerans, aggressivitet och efterblivna uppfattningar.

Några uttryck för islamhat:

Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget och jag lovar att göra allt som står i min makt för att vända trenden när vi går till val nästa årxi.”

Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson i Aftonbladet 2009.

När sådana svenska kärnvärden på olika sätt utmanas måste det motverkas. Både genom en livskraftig värderingsdebatt och konkret politik. Det är mycket allvarligt att jämställdheten hotas av fundamentalistiska och traditionalistiska krafter som vuxit sig starka i utanförskapsområden och som fört med sig bland annat tvångsgifte, oskuldskontroller och kontroll av kvinnors klädsel.xii

Moderaterna, Anna Kinberg Batra i Svd 2016.

Konflikten står mellan liberala samhällen, där människor själva bestämmer över sina liv och religiösa, konservativa, traditionalistiska, fundamentalistiska – i det här fallet islamistiska manssamhällenxiii.” Folkpartiet, Birgitta Olsson, Svt Opinion 2017

Med anledning av flyktinginvandringen från främst Syrien så sa KD:s partiledare: ”– Värden som byggt vårt hem starkt, som tillit, frihet, jämlikhet och människors lika värde är hotadexiv.” Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, tal i Almedalen 2016.

Samtidigt får islamistiska parallellsamhällen breda ut sig i förorternaxv.

Miljöpartiet, Rebwar Hassan, gruppledare (MP) Skärholmen, fd riksdagsledamot (MP), Dagens samhälle 2016.

””Grattis Sverige till en etablerad Islamisk stat och utropad Kalifat snart i fler förorter.xvi”, Vänsterpartiet, riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, på Facebook 2016

Wahhabismen som en motor för islamhatet

Klas Borell, professor i sociologi på Jönköpings högskola uttryckte för ett par år sedan den intressanta insikten om att det ”finns en växelverkan mellan hat mot muslimer och islamistisk terrorism eller extremismxvii.” Nyfascisterna i Sverigedemokraterna målar upp bilden av den hotfulle mordiske ”muslimen” som vill införa sharialagar och Saudiarabien serverar just detta på ett guldfat.

USA-imperialisterna har varit mästare på spela med denna ”växelverkan” och har under flera decennier med hjälp av Saudiarabien spelat ett dubbelspel med wahhabistgrupper där de utmålat dem som sina värsta fiender samtidigt som de har haft ett intimt samarbete med dem på olika håll.

Wahhabismen (från Muhammad ibn Abd al Wahhab, 1703-1792) är Saudiarabiens statsreligion och den extremt sekteristiska form av islam som förespråkas av Islamiska Staten och al-Qaida.

USA:s nära relation till Saudiarabien går tillbaka till 40-talet då USA deklarerade att försvaret av Saudiarabien var liktydigt med ett försvar av USA självtxviii. Anledningen till detta var så klart oljan som USA var och är beroende av. Med tanke på att USA bokstavligen byggde upp Saudiarabiens militär och att amerikanska bolag har haft företräde på den saudiska marknadenxix så framstår landet mer eller mindre som en amerikansk halvkoloni. USA hade i vart fall god nytta av Saudiarabien under ”Operation Cyclone” när de tränade och beväpnade tiotusentals religiöst motiverade gerillasoldater i kriget mot Sovjet i Afghanistan 1979-1989xx. I slutet på 80-talet blev Saudiarabiens halvofficiella välgörenhetsorganisationer den huvudsakliga källan till finansiering av ”jihadiströrelsen”. I över 20 länder användes pengar till att upprätthålla paramilitära träningsläger, köpa vapen och rekrytera nya medlemmarxxi. När USA 2011 tillsammans med sina allierade Saudiarabien, Storbritannien m.fl. satte igång på allvar att försöka störta den syriska regeringen med wahhabistkrigarexxii så var det inget nytt utan något som de redan hade lång erfarenhet av.

Rätt pinsamt blev det under 2015 när en rättegång i London, mot svensken Bherlin Gildo som anklagades för terrorism i Syrien, kollapsade när det blev känt att brittiska underrättelsetjänsten hade beväpnat samma rebellgrupper som han anklagades för att stödja.xxiii Rätt pinsamt borde det också vara för de riksdagspartier som såg till att al-Qaida i Syrien fick stöd genom svenska skattepengarxxiv men de måste tagit någon riktigt bra medicin för det som borde varit en ”bidragit-till-folkmords”-skandal verkar ha runnit av dem som vatten på en gås. Kanske var det ”Riksdagens tvärpolitiska nätverk till stöd för demokrati och mänskliga rättigheter i Syrien” som räddade dem ur knipan?

Saudiarabien sprider också i Sverige sin variant av islam som bl.a. kännetecknas av en hårdför sekterism gentemot ”otrogna” (kafir) som en del av dem uppenbarligen anser att det är rätt att döda. Det är möjligen denna sekterism som gör dem särskilt användbara i Irak där deras sekterism har söndrat landet istället för att ena det mot ockupanterna. Det är denna sekterism som också gör att renläriga wahabbister omöjligen kan vara anti-imperialister (trots deras retorik) eftersom anti-imperialismen förutsätter en strävan att ena folket mot en utländsk inkränktare.

Den saudiska missionen organiseras av Muslim World League (MWL), en av världens största NGO:s med 30-talet kontor på fem kontinenter. Huvuduppgift för MWL är att sponsra spridningen av wahhabismen i världen. Den senaste svenska koranöversättningen, Koranens budskap, finansierades delvis med hjälp av saudiskt kapital. En viktig del i missionen är även att finansiera moskébyggen. Detta är uppenbarligen inget som bekymrar SÄPO. Enligt dem sysslar Saudiarabien bara med ”avradikaliseringsarbete”xxv. De har förstått att man inte får sabotera ”bra business”xxvi.

Wahhabister och politisk islam i allmänhet är dödsfiender till arbetarrörelsen och i synnerhet till kommunister. De har angripit – och angriper – t.o.m. rörelser med borgerligt nationalistiskt ursprung som nasseristiska rörelser och baathpartierna i Irak och Syrien. Överallt i Mellanöstern har politisk islam också försökt att göra processen kort med kommunister.

De wahhabister som förespråkar våld mot otrogna kommer alltid att vara kapitalisternas direkta eller indirekta verktyg. De spär genom sina vansinniga våldsdåd på hatet mot muslimer och är därför särskilt en fara för den muslimska minoriteten själv. De bekräftar fascisternas världsbild och blir därför ett politiskt stöd för fascismens framväxt. De fungerar dessutom som provokatörer och tjänar som ursäkt för den ena eller andra repressiva lagen och för utökad övervakning. I tredje världen tjänar de som ursäkt för intervention i en rad länder som t.ex. Nigeriaxxvii, Filippinernaxxviii, Malixxix. På andra ställen tjänar de verktyg för att skapa oro och försöka stycka upp USA:s motståndare som i t.ex. i Tjetjenienxxx och Xinjiangxxxi.

Fördöm och isolera alla politiska grupperingar som sprider hat mellan folkgrupper!

Broderskap och allians mellan arbetare i alla nationer och av alla religioner för att störta kapitalet!

i https://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/hatbrott.html

ii https://www.marxists.org/svenska/marx/1859/13-d010.htm

iii https://www.svd.se/sveriges-femton-maktigaste-familjer (2013)

iv https://www.svd.se/ny-rapport-svenskarnas-skulder-rekordstora (2016)

v http://ekonomihandboken.se/vinst-eller-annu-mera-vinst/vinst-eller-lon/

vi http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Produktion-och-Investeringar/Produktivitetsutvecklingen-i-naringslivet/

vii http://www.arbetsmiljoforskning.se/utmattningssyndrom/utan-kontroll-och-inflytande-%C3%B6kar-risken-f%C3%B6r-depression-och-utmattning

viii https://www.marxists.org/svenska/marx/1847/06-d013.htm (se första meningen).

ix https://www.marxists.org/svenska/lenin/1917/staten.htm#h4

x https://timbro.se/app/uploads/2013/04/det_politiska_bidragsberoendet_utan_0-1.pdf

xi http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article12049791.ab

xii http://www.moderat.se/debatt/svenska-varderingar-behover-forsvaras

xiii https://www.svt.se/opinion/birgitta-ohlsson-om-hedersfortryck

xiv https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kd-ledaren-vara-varderingar-ar-hotade?

xv https://www.dagenssamhalle.se/debatt/sluta-avfaerda-kritiken-som-islamhat-24342

xvi http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article22712623.ab

xvii http://www.fria.nu/artikel/116638

xviii Blood And Oil, 2003, Michael Klare, s. 33.

xix https://en.wikipedia.org/wiki/Saudi_Arabia–United_States_relations#Foundation_of_ARAMCO

xx https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Cyclone

xxi Confessions of an economic hit man, 2004, John Perkins, s. 97.

xxii http://www.globalresearch.ca/going-rogue-america-s-unconventional-warfare-in-the-middle-east/31766

xxiii https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/03/us-isis-syria-iraq

xxiv http://www.aftonbladet.se/kultur/article21388706.ab

xxv http://www.sakerhetspolisen.se/download/18.635d23c2141933256ea1d14/1381154798420/ijrapportweb

xxvi http://www.business-sweden.se/Export/marknader/mellanostern/Saudiarabien/

xxvii https://www.nytimes.com/2016/02/26/world/africa/us-plans-to-help-nigeria-in-war-on-boko-haram-terrorists.html

xxviii http://thediplomat.com/2017/06/us-terror-aid-to-philippines-signals-enduring-defense-ties-under-duterte/

xxix https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Serval

xxx http://www.newsweek.com/putin-accuses-us-backing-terrorists-chechnya-624884

xxxi https://tribune.com.pk/story/570866/us-responsible-for-terrorism-in-xinjiang-china/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net