(Moskén i Malmö brinner. Moskén i Malmö har satts i brand flera gånger sedan storbranden 2003). Hetsen mot muslimer har kommit att ta ett allt större utrymme i den politiska debatten i Sverige. Alla möjliga försämringar skylls på den del av folket i Sverige som har rötter i muslimska länder. Våldsdåd, diskriminering och kränkningar gör…

Det kapitalistiska samhället kännetecknas bland annat av cykliska överproduktionskriser, där det arbetande folket inte har råd att köpa de varor som produceras. Högkonjunkturer åtföljs av lågkonjunkturer med ökad arbetslöshet. Inte ens under de mest blomstrande högkonjunkturer försvinner all arbetslöshet. Under högkonjunkturen i Sverige från andra världskrigets slut fram till mitten av 1970-talet låg den öppna…

APM Terminal har varslat 150 hamnarbetare och ett tiotal andra anställda i Göteborgs hamn om uppsägning. APM Terminal, som ägs av det transnationella företaget AP Møller Mærsk, bedriver hamnverksamhet i ett 40-tal länder. Företaget är ökänt för sin anti-fackliga inställning och metoder. I Göteborg har APM Terminal under ett års tid systematiskt använt sig av…

Bostadsbristen är akut. I de flesta större städer är det idag svårt att hitta bostäder. Omfattande renoveringar ger hyresvärdarna ett argument för att höja hyrorna till orimliga nivåer. Nyproducerade lägenheter är så dyra att folk med vanliga inkomster inte har råd att bo i dem. Ungdomar, arbetare, nyanlända och pensionärer drabbas hårdast av bostadskrisen. Under…

Kampen för kommunismen är till sitt väsen internationell och in i vårt klasslösa slutmål, det kommunistiska samhället, går vi alla tillsammans. Det kan inte existera ett isolerat kommunistiskt land omgärdat av kapitalistiska rovdjursländer. Vägen dit, revolutionen, är däremot avhängig olika länder, och nationers, konkreta förhållanden och de kommunistiska partierna är bundna till enskilda länder. Man…


Vårdcentraler som inte fungerar, jourcentraler som inte är öppna, akutmottagningar som bågnar och personal som inte orkar (1). Detta resultatet av de kapitalistvurmande politikernas insatser inom sjukvården de senaste decennierna. Vad har politikerna åstadkommit? 2008 infördes “Lag om valfrihetssystem” och 2015 den nya patientlagen som ett led i privatiseringen vården. Kostnaderna har med de privata…

Frågan om strejkrätten hänger ihop med kollektivavtalslagen. 1928 antog riksdagen på förslag från en borgerlig regering en lag om kollektivavtal och arbetsdomstol. Lagen innebär att arbetsköpare och arbetare inte har rätt att vidta några stridsåtgärder under gällande avtal. I varje fall inte där avtal finns. Om endera parten anser att ett avtal inte följs är…

17-04-04 Kommunistiska Föreningen har till uppgift att förbereda återskapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige. Intill dess att denna uppgift är löst söker föreningen att i växande omfattning fylla det kommunistiska partiets uppgifter. Det kommunistiska partiet är ett verktyg för arbetarklassens kamp. Dess uppgift är att utlösa, delta i och leda klasskampen i alla…


(Kommunistiska Föreningens grundsatser hittar du här) Handlingsprogram (2017-04-04) Inledning Kommunistiska Föreningens uppgift är att i Sverige bilda ett revolutionärt kommunistparti på den vetenskapliga socialismens grund. Utan ett sådant parti är det omöjligt  att leda arbetarklassen och folkets breda massor till seger i kampen mot borgarklassen, imperialismen och för socialismen. Vi kommer i varje konkret fråga…