Vi har på den här sidan tidigare berättat om den begravningsplats som byggs mellan Tensta och Husby på Järvafältet i Stockholm. Ett projekt som mött stort motstånd bland de boende i området och som skapat starka protester. Nu avslöjar Nätverket ”Låt parken leva” hur Stockholms stad bryter mot lagen för att driva igenom sitt projekt.

 ”I januari 2021 började Stockholms stad bygga första etappen av en begravningsplats i kulturreservatet på Järvafältet. En prisbelönt park har grävts upp, tusentals träd har fällts och över 100 miljoner kronor har förbrukats. Men trots att det gått snart ett år saknar begravningsplatsen fortfarande det startbesked som Plan- och bygglagen kräver.

– Vi som bor i Järva skyddas inte av lagen. Myndigheter varken respekterar järvabor eller lag och ordning, säger Nina Masreliez Kvarnborg från nätverket Låt Parken Leva.

Hon liknar kyrkogårdsförvaltningen vid ett kriminellt gäng med kapital att utöva stort våld i förorten. Det finns både nätverk och tystnadskultur i Stockholms stad.

– Deras framfart i Järva är i alla fall rent kriminell.

Från sitt köksfönster ser Nina förvaltningens misshandel av den prisbelönta parkmiljön i Tensta, och i mejl från ansvariga tjänstemän möts hon av nonchalansen hos dem som valt att tjäna makten istället för medborgarna. De ansvariga politiker som beställt förstörelsen håller sig i bakgrunden och svarar inte ens.

 

Bygglovsfars

– Hanteringen av bygglovet har varit en svart fars, säger Nina.

Kyrkogårdsförvaltningen hävdade i det längsta att begravningsplatsen inte behövde bygglov. ”Det räcker med detaljplanen” skrev de till Låt Parken Leva. Först när bygget kommit igång lämnades en ansökan in.

Förvaltningen har dessutom valt att lämna in separata lovansökningar för olika delar i projektet istället för en samlad ansökan.

– Som om en husbyggare skulle söka bygglov för grunden, de fyra väggarna och taket var för sig. Antingen vet förvaltningen inte vad de håller på med, eller så är det en cynisk och medveten taktik för att försvåra insyn. Vilka delar har de sökt för och vilka återstår? De har gjort ett kalhygge av en skogsbacke, men har de bygglov för trappan som de vill bygga där? De har fått marklov för att gräva reningsdammar, men måste de inte också ha bygglov för reningsanläggningen?

 

”Stort och viktigt projekt”

”Vartefter projektet löper vidare kommer det uppstå behov av ytterligare tillstånd och då kommer de att sökas” svarar kyrkogårdsförvaltningen. Med tillägget att begravningsplatsen är så stor och viktig att ”Stockholms stad kommer att tillse att nödvändiga beslut och tillstånd finns för att driva projektet framåt enligt plan”.

– De säger i princip att det inte spelar någon roll om de saknar koll eller inte klarar lagens krav, för stadens alla andra förvaltningar kommer ändå att släppa igenom allt de gör.

Stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning och tillsynsavdelning tillhör samma moderatstyrda kommunkoncern som kyrkogårdsförvaltningen: Stockholms stad. Gör bygglovsavdelningen en självständig prövning enligt Plan- och bygglagen, PBL, eller är den mer lojal med den politiska ledningens vilja?

Nuvarande stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) var den som 2009 bjöd in till arkitekttävling om begravningsplats på Granholmstippen i Järva, och han delade även ut priset till det vinnande förslaget ”Öarna” 2010.

 

Genväg till bygglov

Kanske har gänget på kyrkogårdsförvaltningen rätt. ”Stockholms stad” ser till att de får sina tillstånd, eller ser mellan fingrarna om de struntar i dem. Förvaltningens lovansökningar har snabbehandlats av en utpekad handläggare som förvaltningen själv önskat.

Byggloven har beviljats genom enkla tjänstemannabeslut, utan att läggas fram inför stadsbyggnadsnämnden. Det får endast ske om åtgärden inte kan vara

 • av stort allmänt eller enskilt intresse
 • av stor betydelse för stadsbilden
 • kan medföra betydande miljöpåverkan

– Går det att hitta ett ärende av större allmänt och enskilt intresse, betydelse för stadsbilden samt möjlig miljöpåverkan än detta? frågar Nina Masreliez Kvarnborg retoriskt. Detta bryter totalt mot nämndens delegationsbestämmelser!

– Stadsbyggnadsnämnden behandlar 100-tals bagatellärenden på varje sammanträde – Vasastan, Aspudden och Stora Mossen – en takkupa här och en stödmur där … Men kyrkogårdsförvaltningens jätteprojekt får en diskret genväg förbi nämnden! De signalerar att Järva är betydelselöst, säger Nina Masreliez Kvarnborg.

 

”Startbeskedet är det viktiga, och det har de ännu inte fått”

Fredagen den 16 april beslutade kyrkogårdsförvaltningens favorithandläggare på bygglovsavdelningen att ge bygglov för ”anordning av begravningsplatser” samt marklov för schaktning för vägar och vattenledningar. Då hade byggarbetet pågått i tre månader. Men ett bygglov är inget klartecken att sätta igång.

Enligt PBL får en åtgärd som kräver bygglov eller marklov inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett startbesked. För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden uppfyller lagens krav, ett så kallat tekniskt samråd.

– Bygglovet tar bara upp utseende. Det är det tekniska samrådet som tar upp det viktiga i Plan- och bygglagen, som hållfasthet, beständighet och spridning av gifter, säger Nina Masreliez Kvarnborg. Vi har sakkunniga i nätverket, och vi har läst på. Det är startbeskedet som gäller, och det har de ännu inte fått.

Nätverket Låt Parken Leva har flera gånger varnat för hur svårt det kan bli att uppfylla kraven eftersom man vill bygga i en instabil och förorenad tipp.

Högst upp i lovbeslutet står vad som gäller:

 • ”Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked lämnats, därutöver måste det även ha gått 4 veckor från att lovbeslutet kungjorts”.

Stadsbyggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift av den som påbörjar ett byggnadsarbete utan att ha fått startbesked. ”Avgifterna uppgår i de flesta fall till betydande belopp”, skriver bygglovshandläggaren i beslutet.

 

Straffavgift? ”Knappast”

Stockholms stads kyrkogårdsförvaltnings bygge i Järva har nu pågått i 10 månader utan startbesked.

Kommer Stockholms stadsbyggnadsnämnd ta ut en ”betydande” sanktionsvagift nu?

– Knappast. Dom är alla kompisar. De med makt gör som de vill och struntar i lagen. Vi järvabor är lätta för dem att köra över. Vi är tydligen rättslösa, säger Nina Masreliez Kvarnborg.

Nina beskriver korrupta strukturer som undergräver förtroendet för demokratin. Det skulle kunna kallas systemhotande kriminalitet.

– Det sorgligaste är medias tystnad. De har inte orkat granska stadens agerande trots att det handlar om ett prestigeprojekt för 100-tals miljoner i ett särskilt utsatt område. Hur kan det inte vara intressant? Pengar som inte gör Järva bättre, utan tvärtom fördjupar segregation och isolering.

Kronologi etapp 1

Järva begravningsplats är ett kommunalt skattefinansierat prestigeprojekt utan förankring i verkligheten. Så länge varken politiker eller media vill eller vågar ställa frågor kan det fortsätta.

 • Januari 2019 – Genomförandebeslut tas av kommunfullmäktige. Summa 357 miljoner kronor.
 • Juni 2019 – Ny kalkyl gör projektet 56,3 miljoner dyrare. En fullmäktiges regler ska då ett nytt reviderat genomförandebeslut tas, men så sker inte.
 • Oktober 2019 – Upphandlingen av massentreprenaden överklagades av annan anbudsgivare. Ett år senare avgörs att NCC får behålla uppdraget.
 • Februari 2020 – Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd ger Stockholms stads kyrkogårdsnämnd tillstånd att bygga begravningsplatsen i Igelbäckens kulturreservat.
 • Mars 2020 – Låt Parken Leva och Norra Järva stadsdelsråd överklagar reservatstillståndet för att det bryter både mot PBL och Miljöbalken, men nekas klagorätt av Länsstyrelsen. ”Tjoho!” skriver projektledaren till sina kollegor i kyrkogårdsförvaltningen.
 • September 2020 – En tjänsteman på Stockholms stads stadsbyggnadskontor beviljar Stockholms stads kyrkogårdsnämnd bygglov för en 10 meter hög ceremonibyggnad.
 • Januari 2021 – NCC påbörjar massentreprenaden för etapp 1, utan att bygglov sökts.
 • Mars 2021 – En tjänsteman på Stockholms stads stadsbyggnadskontor beviljar Stockholms stads kyrkogårdsnämnd marklov för två reningsdammar (3,3 hektar).
 • April 2021 – En tjänsteman på Stockholms stads stadsbyggnadskontor beviljar Stockholms stads kyrkogårdsnämnd bygglov för markarbeten (vägar, ledningar och anläggande av begravningsplatser).
 • November 2021 – Enligt bygglovsbeslutet får byggnadsarbetena inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked lämnats. Det har ännu inte skett, men arbetet har pågått sedan januari. Trots upprepade anmälningar har Stockholms stads stadsbyggnadskontors tillsyn inte agerat mot Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning.
 • Trots stora förseningar gör projektet av med mer pengar än beräknat. Enligt tidplanen skulle vägar och reningsdammar byggas klart under våren, men vid utgången av 2021 har arbetet bara kommit halvvägs.”

Låt parken leva | Bevara unika Järva DiscGolfPark för liv och lek – Flytta den planerade begravningsplatsen till en värdig plats på Järva. | Mynewsdesk