Debatt: Om revolutionen, försäkrings- och coronakrisen

I flera tidigare artiklar på hemsidan och i Marxistiskt Forum har det skrivits om coronakrisen. Nyligen skrevs om den ojämlika fördelningen av vaccin mot COVID 19 i olika delar av världen, och om konsekvensen av detta enligt WHO: Nya virusmutationer.(1) På UNICEF:s Covid-19 Vaccine Market Dashboard, som grafiskt kartlägger vaccinmarknaden och bland annat totala antalet leveranser till andel av befolkning i olika länder går det fortfarande inte att se någon förändring, trots att det redan varit möjligt att vaccinera hela världens befolkning.(2) Redan under januari rapporterades också om en ny prototyp för ett mRNA vaccin för omikronvarianten immunisera möss.(3)

Sista kvartalet 2021 var COVID-19 enligt SCB fortfarande Sveriges tredje vanligaste dödsorsak, och under första kvartalet 2022 har antalet döda ökat markant.(4) Ändå har riksdagen (5) sett till att COVID-19 inte längre klassas som allmänfarlig sjukdom. Anledningen till detta är borgarklassens ökade, allt mer desperata hunger efter mervärde. Arbetarklassen och de kämpande massorna i deras närhet utstår hårda slag från regeringen som genom avskaffandet av nu svälter ut den genom bland annat avskaffad smittbärarpenning, ersättning till riskgrupper, ersättning för närstående till människor med risk att bli svårt sjuka, ersättning till föräldrar med barn som varit svårt sjuka. (6) De redan miserabla förhållandena med långvarig stress, delade turer, långa och intensiva arbetsdagar och några av de allra sämsta lönerna, som bidragit till att de 10 fattigaste procenten av kvinnor i Sveriges medellivslängd minskat över en period på mer än hela 30 år (7) måste avslutas!

Varför ska massorna bli mer exploaterade, betala med sina egna och andras kroppar och dessutom tvingas betala med sin lön för att den ruttnande, parasitära och döende imperialismen är inkapabel att hantera COVID-19? Varför ska ersättning från Försäkringskassan avskaffas för riskgrupper, deras närstående, föräldrar till allvarligt sjuka barn och föräldrar som vabar barn med stängda skolor medan Försäkringskassan ersätter arbetsköpare med som minst alla sjuklönekostnader som överstiger 1,5% av totala lönekostnader? (8) Varför rekommenderar Folkhälsomyndigheten folk att gå till jobbet när någon som bor i samma hushåll är sjuk? Varför är skyddsåtgärderna på arbetsplatserna otillräckliga? Varför ska 2% av Sveriges BNP pumpas in i militären när en annan kris redan pågår, och de resurserna skulle kunnat gå till ett tillgängligt hemsjukvårdssystem? -Därför att detta krävs för att upprätthålla imperialismen. Produktionsförhållandena står i vägen för produktivkrafternas utveckling. Gör vi inget är sannolikheten stor för ännu större ökning av dödsfallen kommande tiden.

Communist Party of India (Maoist) förklarar detta och dess betydelse i  “Grundkurs i Marxismen-Leninismen-Maoismen”: “Utgångspunkten för den materialistiska historieuppfattningen är utvecklingsnivån hos de materiella produktivkrafterna, alltså verktyg, maskiner, kompetens och så vidare. Enligt Marx medför produktivkrafternas utvecklingsstadium bestämda produktionsförhållanden, alltså relationer till ägande och kontroll över produktionsmedlen. Efterblivna produktivkrafter – som träpluggar samt vind-, hand- och djurdrivna tillverkningsprocesser – ledde till feodala relationer. Moderna produktivkrafter – som traktorer och skördetröskor – gav, när de väl etablerats, upphov till kapitalistiska produktionsförhållanden. Produktionsförhållandena utgör samhällets ekonomiska struktur, eller den ekonomiska basen i samhället.

På samhällets ekonomiska bas uppstår en juridisk och politisk överbyggnad med bestämda former av samhälleligt medvetande. Vidare, säger Marx, är det produktionssättet (sammansatt av produktivkrafterna och produktionsförhållandena) som på ett allmänt plan bestämmer det sociala, politiska och intellektuella livet. Således ger exempelvis det feodala produktionssättet upphov till ett mycket hårt förtryck av kvinnor och lägre klasser och ett mycket odemokratiskt politiskt system. Det kapitalistiska produktionssättet, å andra sidan, minskar socialt förtryck och frambringar en del borgerligt demokratiska rättigheter.

På ett visst stadium av produktivkrafternas utveckling kommer de i konflikt med rådande produktionsförhållanden. De gamla produktionsförhållandena börjar bromsa produktivkrafternas utveckling. Om inte produktionsförhållandena ändras kan inte produktivkrafterna utvecklas. När produktionsförhållandena blir till bromsar för produktivkrafternas utveckling är det inledningen till en epok av social revolution. Revolution behövs för att ändra produktionsförhållandena, alltså förhållandet mellan de olika klasserna i samhället. När detta händer och produktions eller ägandeförhållandena bryts upp, dvs. den ekonomiska basen ändras, då följer förändringar i hela uppbyggnaden ganska snabbt.”(9)

Sedan årsskiftet har den svenska börsen i sin helhet gått ner, medan företag som Boliden och SAAB varit stora vinnare.(10) Ökad militarisering av den gamla staten och stöd till huvudsakligen USA verkar vara de mäktigas huvudplan. Men med den gamla politiken som bara göder imperialismen på bekostnad av alla progressiva i världen kommer säkerheten och tryggheten för majoriteten bara vara en illusion, och alla resurser som läggs i militären för vår del bara vara bortkastade. Som maoister vet vi ju att krig egentligen är politik med blodsutgjutelse.

Massorna i världen kräver akut att vi organiserar oss. Vägledda av vår ideologi Marxismen-Leninismen-Maoismen kan vi som den mest avancerade, sista och största klassen i världshistorien formulera en korrekt politik för oss och befria massorna. Genom att sätta den politiken som befäl för kampen kan vi bygga en  verkligt stark armé. Maoismen lär att korrekta idéer inte bara faller ned från skyarna i smarta människors huvuden, utan att de enbart kommer från social praktik. Social praktik som genom analys bildar ny teori, som genom syntes i sin tur alstrar ny, högre form av praktik i en evig uppåtgående spiral. (11) Det är dags att koncentrera det politiska medvetandet hos oss alla och uppfylla proletariatets historiska uppgift i den nuvarande strategiska offensiven i världsrevolutionen: att sopa bort imperialismen och världsreaktionen från jordens yta senast inom de kommande 8-58 åren, vilken lades fram till oss av Perus Kommunistiska Parti och Ordförande Gonzalo. (12)

APPLICERA MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

SÄTT POLITIKEN SOM BEFÄL FÖR KAMPEN!

DET ÄR RÄTT ATT GÖRA UPPROR!

Källor:

9. Grundkurs i Marxismen-Leninismen-Maoismen, kap. 5 s. 41. ISBN: 978-91-983178-1-7
10. Avanza, app.
12. Línea política general del Partido Comunista del Perú, Linea Internacional (http://banderaroja.org/PCP/LPG/PCP_LINEA_INTERNACIONAL.html), EN: General Political Line of the Communist Party of Peru, International Line (https://gplpcp.wordpress.com)

1 KOMMENTAR

 1. Artikeln var läsvärd fram till det sista stycket, det påklistrade slutet. Då inställer sig flera frågor:
  1. På vilket sätt kräver ”massorna i världen” att vi organiserar oss? Hur kommer det till uttryck?
  Demonstrerar de, startar de namninsamlingar? Skriver de brev till oss?
  2. Menar du att vi ska bygga ”en verkligt stark armé” nu i Sverige? Menar du att vi ska starta folkkrig i Sverige, och inringa städerna från landsbygden?
  3. Påståendet att de revolutionära krafterna befinner sig på ”strategisk offensiv” idag är kvalificerat nonsens. Revolutionens krafter befann sig på offensiven från 1871 (Pariskommunen), oktoberrevolutionen 1917, upprättandet av folkrepubliken Kina 1949 och folkdemokratierna, Nord-Vietnam och Nord-Korea fram till 1956, vilket innebar att en tredjedel av mänskligheten levde i socialistiska stater. Chrusjtjovs maktövertagande innebar att det socialistiska lägret splittrades och därigenom försvagades, men det förekom en rad anti-koloniala befrielsekrig fram till 1978. Det viktigaste anti-imperialistiska befrielsekriget, det i Indokina, pågick till 1975. Det rådde fortfarande en strategisk jämvikt under denna period. Men efter kapitalismens restaurering i Kina 1978 försvann det sista socialistiska landet. De revolutionära krafterna i världen kastades tillbaka på ruta ett. Därför befinner vi oss idag på en strategisk defensiv. Gonzalos mantra är bara uttryck för självsuggestion.
  4. Tidsangivelsen 8 – 58 år är märklig. Det är möjligt att du utgår från en förutsägelse från Gonzalo, som räknade ner ett agitatoriskt utspel från Mao Zedong om ett tidsperspektiv på 100 år. Den mest realistiska uppskattningen som Mao Zedong gjorde var när han sade att det kan ta 10 000 år innan kommunismen upprättas i världen. Observera orden ”kan ta”; det kan ta kortare tid, men det kan också ta längre tid.

  Kommunister ska inte ägna sig åt att fastställa tidsgränser för kapitalismens och imperialismens kollaps och kommunismens seger. Det påminner om Sista dagars heliga och andra undergångssekters spådomar. Varje gång de satt ett årtal för Armageddon, jordens undergång, har de blivit bittert besvikna.

  5. Jag rekommenderar dig att läsa Mao Zedong och de övriga klassikerna, Marx/Engels, Lenin och Stalin i stället för Gonzalo. Det råder till exempel en antagonistisk motsättning mellan Gonzalos uppfattning att folkkriget är universellt och Maos att folkkriget inte är universellt. Dessa två uppfattningar är omöjliga att förena.
  Rickard B. Turesson

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här