Parlamentarismen sprider illusioner om folkets makt

Läsvärd artikel ur MLK:s tidning Stormklockan i början av 70-talet.

 

1 KOMMENTAR

 1. Här är en mer lättläst version, skapad med datamagi samt lite handpåläggning:
  ———-
  Parlamentarismen tjänar monopolkapitalisternas
  syften genom att ge illusioner om att folket
  har makten i dagens Sverige. Riksdagen är demokratiskt
  vald och är det organ — intalas vi —
  som har makten i det kapitalistiska samhället.
  Detta är lögn.
  Riksdagen är ett forum för debatt och information,
  där de olika partiernas representanter
  skenfäktar och för folket bakom ljuset.
  Alla beslut som fattas i riksdagen, fattas i
  skuggan av monopolkapitalets maktställning.
  Denna maktställning har monopolkapitalet på
  grund av att det äger produktionsmedel (fabriker,
  maskiner, gruvor, skog etc.).
  Såväl statliga som kommunala beslut måste
  fattas i överensstämmelse med monopolkapitalets
  intressen annars brakar den kapitalistiska
  produktionen samman.

  MAKTEN I SVERIGE LIGGER I EN LITEN
  KLICK MONOPOLKAPITALISTERS HÄNDER

  Koncentrationsutredningens undersökning om
  aktieägandet visar, att det totala antalet aktie-
  ägare uppgick till 3 %, av befolkningen. I de
  börsnoterade företagen har 200 ägare över en
  fjärdedel av aktiekapitalet och 1 %, förfogar över
  halva aktiekapitalet.

  Det finns andra siffror som visar på monopol-
  kapitalisternas makt. Om man studerar det antal
  personer, vid olika företag, som kontrollerade
  över halva röstetalet vid bolagsstämmorna finner
  man, att år 1963 så hade:
  1 person i 34 9, % av företagen,
  2 personer i 35 9, % av företagen,
  3 personer i 16 7% , av företagen kontrollen över
  halva röstetalet.
  Dessutom var dessa personer i de flesta fall
  nära förbundna med varandra genom släktskap
  och på annat sätt.

  MONOPOLKAPITALISTERNA KOMMER
  INTE FRIVILLIGT ATT AVSTÅ FRÅN SIN
  MAKTSTÄLLNING

  Staten är helt och hållet anpassad till
  monopolkapitalets behov.
  Representanter för monopolkapitalet sitter med
  i en mängd statliga organ. De finns i forsknings-
  råden, Skolöverstyrelsen, Ekonomiska
  planeringsrådet med flera ställen.
  Ämbetsmännen och sossepolitikerna (och även
  andra politiker) är uppknutna till monopolkapitalet
  direkt eller indirekt via formella och in-
  formella kontakter och organisationer. Det är
  också monopolkapitalet som bestämmer ramarna
  för besluten.
  De-beslutande organen är i sin tur helt skilda
  från de verkställande. Över departementens och
  de statliga verkens sammansättning och funktion
  har folkets flertal inte heller någon makt eller
  kontroll. Ämbetsmännen väljs inte utan tillsätts.
  När de väl är tillsatta kan de inte avsättas av
  folket. De deltar själva i tillsättandet av andra
  tjänstemän.

  STATEN ETT ORGAN I DEN HÄRSKANDE
  KLASSENS TJÄNST

  Staten uppstod när samhället splittrades i olika
  klasser med oförsonliga intressen. I och med att
  en grupp skaffade sig kontrollen över produktionen
  avskilde de sig från samhället i övrigt. Då
  den splittringen hotade att omkullkasta den rådande
  ordningen utvecklade den härskande klassen
  en offentlig makt – staten. Grunden för denna
  makt är våldsapparaten – polis och militär. Vid
  sidan av denna våldsapparat utvecklades en omfattande
  byråkrati – främst bestående av ett privilegierat
  skikt höga ämbetsmän och administratörer.

  I dagens Sverige är staten ett organ för monopolkapitalets
  maktutövning. Med hjälp av statsapparaten
  förstärker monopolkapitalet sin kontroll
  över ekonomin. Man använder t.ex. stats-
  kapital som riskkapital vid sin kostnadskrävande
  investeringar (ASEA-ATOM, Uddkomb, Hyltebruk,
  etc). En allt intimare sammanflätning mellan
  statskapital och monopolkapital har ägt rum.
  Med hjälp av byråkratins åtgärder — exempel-
  vis kreditrestriktioner — strävar man efter att
  krossa småkapitalet.
  Genom arbetsmarknadspolitiken strävar staten
  efter att snabbast möjligt avfolka de delar av
  landet, som monopolkapitalet anser är olönsamma.
  Om en norrlänning som är utan jobb, får ett
  jobb i någon annan del av landet men vägrar
  att flytta, rapporteras detta till arbetslöshets-
  kassan av arbetsförmedlingen. Arbetslöshetskassan
  gör då en undersökning för att se om det
  finns några ”giltiga skäl” för att vägra. Om det
  inte finns det får den arbetslöse inget stöd från
  kassan under 28 dagar. Detta upprepas sedan
  gång på gång. Efter ett flertal sådana varv kan
  man förlänga den tid som norrlänningen inte får
  understöd. Med andra ord — endera så flyttar
  man dit monopolkapitalet vill eller så står man
  där pank.

  NÄR MONOPOLKAPITALETS MAKT
  HOTAS TRÄDER VÅLDSAPPARATEN IN

  Polis och militär är den viktigaste delen av
  statsapparaten, Den garanterar monopolkapitalets
  makt. Om detta ser sina ställningar hotade
  kommer det ofelbart att tillgripa sin våldsapparat.
  Ådalen 1931 gav en föraning om detta.
  Var och en som gjort sin värnplikt vet t. ex.
  att militären är extremt anti-kommunistisk. Så är
  också fallet med polisen. Det existerar också
  regelbundna möten mellan Polis/militär-ledningen
  och industripamparna.
  Monopolkapitalet står för huvuddelen av militärindustrin
  och inkasserar därmed lejonparten
  av folkets skatter till militärapparaten.
  Arbetarklassen kommer att utveckla sina egna
  kamporganisationer. När dessa befrias från
  borgerligt inflytande kommer reformister och
  reaktionärer att göra allt för att motarbeta och
  krossa dessa och splittra arbetarnas enhet (jämför
  SAP/LO/VPK:s agerande under strejkerna). I
  sista hand kommer våldsapparaten att sättas in.
  Detta är vad som händer i dag i USA i allt större
  omfattning.

  ARBETARKLASSENS BEVÄPNING EN
  FÖRUTSÄTTNING FÖR DESS MAKT

  Eftersom monopolkapitalet säkrar sin makt-
  ställning med hjälp av en våldsapparat (polis
  och militär) måste Proletariatet med nödvändighet,
  för att kunna erövra makten (göra revolution)
  beväpna sig. Detta kan endast ske vid en
  revolutionär situation.
  Arbetarklassen har inget intresse — det vore
  helt absurt att påstå det — av en blodig revolution.
  Det är monopolkapitalet som avgör revolutionens
  form — om dess våldsapparat skall slå
  ned arbetarklassen eller inte. Av historiska
  erfarenheter vet vi att de härskande använder sig
  av sin våldsapparat. Det enda sättet att förhindra
  blodsutgjutelse är då att proletariatet under det
  kommunistiska partiets ledning, har samlat så
  mycket revolutionär styrka som möjligt vid
  revolutionen.

  ARBETARKLASSEN MÅSTE UPPRÄTTA
  SIN EGEN STAT

  För att socialismen skall segra krävs en revolutionär
  omvandling av hela det monopolkapitalistiska
  samhället. Därför måste den bestående statsapparaten
  brytas ned och en ny byggas upp.
  Inte förrän den proletära revolutionen har
  segrat kan arbetarklassen få möjlighet att för all-
  tid kasta av sig löneslaveriets ok och inrikta
  produktionen på hela folkets bästa.
  Proletariatets diktatur är i motsats till monopolkapitalets,
  som nu råder — den enda vägen
  att utrota utsugning och förtryck.
  Monopolkapitalets diktatur utövas av en klick
  monopolkapitalister mot en majoritet arbetare
  medan proletariatets diktatur, som utövas av
  den beväpnade arbetarklassen, stöder sig på en
  majoritet mot en minoritet.

  KAMPEN FÖR SOCIALISMEN MÅSTE
  FÖRAS PÅ ALLA FRONTER

  Kampen för arbetarklassens maktövertagande
  måste föras på alla fronter. Massornas kamp
  för dagskrav och reformer är en nödvändig del
  av den kampen,
  I riksdagen kan endast smärre förbättringar
  för det arbetande folket uppnås. Dessa förbättringar
  kan endast vara ett resultat av folkets
  utomparlamentariska masskamp för dagskraven.
  Arbetarklassens och dess förbundna kan inte
  vinna något i parlamentet, som de inte vunnit
  I klasskampen utanför parlamentet
  Riksdagen är för en kommunist en underordnad
  plattform för att avslöja och bekämpa
  monopolkapitalet, samt för att sprida den socialistiska
  ideologin. Valarbetet utnyttjar kommunister
  till socialistisk klasspropaganda.
  Kampen för socialismens genomförande är ett
  långt och mödosamt arbete, Det kräver en hög
  medvetenhet och kampberedskap kos arbetar
  och dess förbundna. Men framför alt
  det en medveten ledning och samordning
  av kampen. Denna ledning kan endast utgöras
  av det kommunistiska partiet, som är arbetarklassens
  organiserade förtrupp.
  Ett sådant parti finns inte idag. Den marxist-leninistiska
  rörelsen – Kfml, Clarté, MLK – har ställt sig uppgiften
  att bygga ett sådant. Vårt deltagande i valarbetet är ett
  självklart led i partibygget.

  FÖR ETT SOCIALISTISKT SVERIGE!

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här