Andelen med låg ekonomisk standard ökade från 13,9 till 15,1 procent mellan 2011 och 2019 och sedan början av 1990-talet har andelen mer än fördubblats enligt SCB. Om man lägger till alla de som lever som papperslösa så är siffran högre.

Som ett brev på posten upplever sig polisen ha ett växande problem med traspoletärer i arbetarklassområden i miljonprogrammet (s.k. utsatta områden). Begreppet ”utsatt område” är skapat av polisen vilket de sedan 2015 använder för att beskriva ”ett geografiskt avgränsat område eller stadsdel med låg socioekonomisk status och med kriminell påverkan på lokalsamhället”.

När de ska definiera ett område som utsatt använder de följande kriterier:

”-kriminellas inverkan på lokalsamhället genom direkta påtryckningar såsom hot och utpressning,
-offentligt våld som riskerar att skada tredje man,
-öppen narkotikahandel och
-utåtagerande missnöje mot samhället.”

Aj, aj, protestera inte för mycket, då får ni polisens stämpel

”-utåtagerande missnöje mot samhället.”? Om ett område har en stark folkrörelse med många aktivister så bidrar det antagligen till polisen sätter sin stigmatiserande stämpel på området.

Mer intressant blir det om tittar på kriterierna för ett särskilt utsatt område.

”där polisen har svårt eller nästan omöjligt att fullfölja sina uppdrag
där det finns parallella samhällsstrukturer
där invånarna är obenägna att delta i rättsprocessen
där övergrepp i rättssak är vanliga, såsom systematiska hot mot vittnen och målsäganden
med våldsbejakande religiös extremism där personer reser för att delta i strid i konfliktområden och fundamentalister begränsar människors friheter såsom religionsfrihet.
med etnisk segregation
med hög koncentration av kriminella”

Kan inte utföra ”uppdraget”?
”där polisen har svårt eller nästan omöjligt att fullfölja sina uppdrag”
Vad är polisens ”uppdrag” enligt de själva:
”Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.
Med tanke hur de beter sig i många arbetarförorter så blir det rätt svårt att öka ”tryggheten”. De utgör själva en otrygghetsskapande faktor för många oavsett om man har ”rent mjöl i påsen” eller inte. Brottsligheten verkar för övrigt inte öka nämnvärt rent allmänt (Kriminolog: Fel uppfattning att antalet brott ökar) men andelen trasproletärer i arbetarförorterna har sannolikt ökat jämfört med 80- och 90-talet på grund av den sociala misär som kapitalistklassens politik har skapat den senaste decennierna. Polisen kan knappast få ner vardagsbrottsligheten nämnvärt om de inte låser in en stor procentandel av trasproletarietat. Många rapporterar att polisen inte kommer när folk ringer i arbetarförorterna. Och det är ju klart att det blir omöjligt att ”utföra uppdraget” om de inte ens kommer till ”brottsplatsen”.

Där det finns ”parallella samhällsstrukturer”
Begreppsligt sett kan ”parallellsamhälle” härledas till det begreppet ”stat i staten”. Tyska antisemiter började utpeka judarna som medlemmar i Staat-im-Staate, en tankegång som kan spåras åtminstone tillbaka till 1794 och Johann Gottlieb Fichte. Parallellsamhälle är ett ord som inlånats från tyskan (Parallelgesellschaften). Det myntades 1996 av Wilhelm Heitmeyer för att beskriva områden med ”muslimer” eller ”turkar” i Tyskland. Dessa beskrevs som ”hot mot demokratin” (eg. kapitaliststaten). Termen används flitigt i Tyskland och adopterades av Tysklands nationaldemokratiska parti. Rikspolischef Dan Eliasson använde begreppet i en intervju 2017 varefter det har införlivats i olika reaktionärers språkbruk. Det finns inget parallellsamhälle. Det är en konspirationsteori. Arbetarna i ”utsatta områden” sliter och släpar för kapitalet som de alltid gjort.

Obenägna att delta?
Att folk inte vill vittna handlar inte bara om att de rädda för trasproletärer utan även om att de har erfarenheter som gör att de inte litar på polisen överhuvudtaget t.ex. på grund av rasprofilering

Våldsbejakande religiös extremism?
”våldsbejakande religiös extremism där personer reser för att delta i strid i konfliktområden och fundamentalister begränsar människors friheter såsom religionsfrihet.”
Var finns dessa våldsbejakare? Vad är det som de gör som är våldsamt? Visst var det ett hundral personer som åkte till Syrien för 10 år sedan men nu? Värt att komma ihåg är att de åkte först efter att alla stora medier och nästan alla riksdagspartier sjungit en lovsång till ”revolutionen i Syrien”, som de kallade kriget. Var är fundamentalisterna som begränsar folks frihet? Det har kanske förekommit för ett antal år sedan att några idioter gick runt i någon förort kommenterat folks klädsel men nu?

Etnisk segregation?
Vad menas? ”Etnisk segregation. Etnisk segregation, som uppstår när människor är uppdelade utifrån deras nationalitet, migrationsbakgrund, religion eller etniska tillhörighet.”
Detta definieras som ett problem. Men vem är det ett problem för? I Chicago samlades personer från Sverige i stadsdelen Andersonville. Uppfattade de detta som ett problem eller möjligen en lösning på sina problem eftersom det fanns ett nät med kontakter där som man kunde få stöd av och umgås med? Det som är ett ”problem” för oss är inte vad kapitaliststaten tycker utan vad arbetarna tycker och upplever. Vad tycker folket i arbetarförorterna?