21 juni 1921. Komintern håller sin tredje kongress.

På bilden syns Alexander Shlyapnikov och Clara Zetkin som diskuterar i samband med kongressen.

Kominterns tredje kongress hölls i juni 1921 i Moskva. Karl Radek höll tal för de tyska kamraternas räkning. En särskild resolution om arbetet bland kvinnor antogs och flera dokument från kongressen handlar om arbetet bland kvinnor. Lenin höll också tal och presenterade rapporter om läget. Även Trotskij höll tal och la fram rapporter. En särskild rapport om organisationsfrågan presenterades.

Många dokument från kongressen finns på svenska här.

Här är ett utdrag ur:

Riktlinjer för de kommunistiska partiernas uppbyggande och organisationsarbete.

“Den kommunistiska organisationens konst består i att utnyttja allt och alla i proletariatets klasskamp, att ändamålsenligt fördela partiarbetet mellan alla partimedlemmarna och att genom medlemmarna ständigt dra nya breda massor av proletariatet in i den revolutionära rörelsen, samtidigt som man håller ledningen av hela rörelsen fast i händerna icke tack vare makten utan tack vare auktoriteten, alltså tack vare energin, den större erfarenheten, den större mångsidigheten, den större dugligheten.

10. Ett kommunistiskt parti skall alltså sträva efter att blott ha verkligt aktiva medlemmar och fordra av var och en i sina led, att han så långt det över huvud taget är möjligt ställer sin kraft och tid till sitt partis förfogande och gör sitt bästa för att tjäna det. Till medlemskapet i det kommunistiska partiet hör naturligtvis i regel – under förutsättning av kommunistisk övertygelse – även det formella in registrerandet, eventuellt först som kandidat sedan som medlem. Likaledes fordras, att man regelbundet erlägger de fastställda avgifterna, abonnerar på partitidningen o. s. v. Men det viktigaste är att varje medlem deltager i det dagliga partiarbetet.

11. För det dagliga partiarbetet skall i regel varje partimedlem städse tillhöra en mindre arbetsgrupp: en grupp, kommitté, en kommission, ett utskott eller ett kollegium, en fraktion eller cell. Blott på detta sätt kan partiarbetet ordentligt fördelas, ledas och utföras. Fullkomligt självklart är också, att man deltager i den lokala organisationens allmänna medlemsmöten. Det är icke tillrådligt, att under legala förhållanden vilja ersätta dessa periodiska möten med lokala, representantsmöten, tvärtom skola alla medlemmar förpliktas att regelbundet besöka dessa möten. Detta är emellertid långt ifrån nog. Redan det att ordentligt förbereda dessa samman träden förutsätter ett arbete inom mindre grupper eller av utsedda kamrater. Det samma är förhållandet vid förberedelserna för att gynnsamt utnyttja offentliga ar betarmöten, demonstrationer eller arbetarklassens massaktioner. Denna verksamhets mångfaldiga uppgifter kunna endast mindre kommittéer tillräckligt sorgfälligt pröva och intensivt utföra. Utan sådant ständigt småarbete av alla medlemmarna fördelat mellan det stora antalet små arbetsgrupper, ledat. m. de ivrigaste bemödanden vid deltagandet i proletariatets klasstrider endast till fåfänga; kraftlösa försök att inverka på dessa strider och icke till det nödvändiga sammanförandet av alla proletariatets verkligt revolutionära krafter- i ett enhetligt, aktionsdugligt kommunistiskt parti.”

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net