Välj en sida

Karl Marx/Friedrich Engels 1848

Skrivet: Mellan den 21 och 29 mars 1848.
Publicerat: Som flygblad i Paris den 30 mars 1848 och i Köln den 10 september.

Motto: ”Proletärer i alla land förenen eder.”

 1. Hela Tyskland blir förklarat för en enda, odelbar republik.
 2. Varje tysk, som är 21 år gammal, är röstberättigad och valbar, under förutsättning att han ej ådömts kriminellt straff.
 3. Parlamentsmedlem, erhåller arvode, varigenom även arbetare kan sitta i det tyska folkets parlament.
 4. Allmän folkbeväpning. Arméerna är i framtiden tillika arbetararméer, så att hären ej blott såsom hittills skadar, utan producerar mer än dess underhållskostnader uppgår till. Detta är dessutom ett medel till arbetets organiserande.
 5. Rättshjälpen är kostnadsfri.
 6. Alla feodala bördor, alla avgifter, in natura, tionden o.s.v., vilka hittills tyngt landsbygdens folk, skall avskaffas utan någon som helst gottgörelse.
 7. De furstliga och andra feodala lantgodsen, alla bergverk och gruvor o.s.v. skall förvandlas till statsegendom. På dessa lantgods skall åkerbruket bedrivas i stort och med vetenskapens främsta hjälpmedel till det gemensamma bästa.
 8. Hypoteken på bondgårdarna förklaras för statsegendom. Amorteringarna på varje hypotek betalas av bönderna till staten.
 9. I sådana bygder där arrendeväsendet är utvecklat, skall grundränta eller arrendeavgiften betalas till staten såsom skatt.

Alla dessa under 6, 7, 8 och 9 angivna åtgärder är antagna för att förminska böndernas och de små arrendatorernas officiella och andra pålagor utan att nedsätta de för bestridande av statsutgifterna nödvändiga medlen och utan att skada produktionen såsom sådan.

Den egentliga jordägaren, vilken varken är bonde eller arrendator, har i produktionen ingen som helst andel.

Hans konsumtion är därför ett klart missbruk.

 1. I stället för alla privatbanker träder en statsbank, vars värdepapper har en lagenlig kurs.

Denna åtgärd gör det möjligt att reglera kreditväsendet i hela folkets intresse och undergräver därmed de stora penningmännens herravälde. I det den undan för undan utgiver papperspengar i stället för guld och silver förbilligar den det borgerliga varuutbytets oumbärliga instrument, det allmänna bytesmedlet och tillåter att använda guld och silver att verka utåt. Denna åtgärd är slutligen nödvändig för att smida fast den konservativa bourgeoisins intressen vid revolutionen.

 1. Alla transportmedel: järnvägar, kanaler, ångbåtar, vägar o.s.v. övertager staten i sin hand. De förvandlas till statsegendom och ställes till den obemedlade klassens fria förfogande.
 2. I lönen till samtliga statstjänstemän förefinnes ingen annan skillnad än den att de som har familj, alltså med större behov också erhåller en större lön än de övriga.
 3. Fullständig skilsmässa mellan stat och kyrka. De andliga av alla konfessioner skall betalas helt och hållet frivilligt av sin församling.
 4. Arvsrättens beskränkande.
 5. Införandet av nationalverkstäder. Staten garanterar alla arbetare deras existens och försörjer de till arbete oförmögna.
 6. Allmän fri folkundervisning.

Det ligger i det tyska proletariatets, småborgarnas och bondeståndets intresse att med all energi arbeta på ovanstående åtgärders förverkligande. Ty blott genom deras genomförande kan de miljoner, vilka hittills i Tyskland utsugits av ett fåtal och vilka man även vidare skall söka hålla i förtryck, vinna den rätt och den makt som hör dem till såsom frambringare av all rikedom.

Kommitterade:

Karl Marx, Carl Schapper, H. Bauer, F. Engels, J. Moll, W. Wolff.