Kommunisterna och coronapandemin

Jag är kritisk mot vissa punkter i artikeln ”Möt krisen genom att intensifiera det politiska arbetet”. Ingressen är märklig:

Först, det är ingen ’coronakris’ utan den ’normala’ återkommande kapitalistiska krisen som har utlösts av de politiska åtgärder som kapitalistpolitikerna har vidtagit med anledning av spridningen av covid-19.”

Förnekar man att det är en pandemi och påstår man att det är en kris helt och hållet skapad av kapitalismen? Detta är en ytlig analys.

Pandemier har uppstått genom mänsklighetens historia oberoende av produktionssätt, eftersom pandemier ytterst är betingade av människans förhållande till naturen. Det finns arkeologiska bevis på att det inträffade en pandemi i Sverige 3000 år före vår tideräknings början (f.v.t). Dessa pandemier är antingen sjukdomar som är virusbaserade eller bakteriebaserade (digerdöden). Många virusbaserade sjukdomar hänger ihop med jordbrukets uppkomst i Eurasien fr.o.m.11 000 f.v.t. och är husdjursrelaterade (smittkoppor, mässling och influensa). När européerna koloniserade den amerikanska kontinenten efter 1492 tog de med sig dessa sjukdomar, som ursprungsbefolkningen saknade immunitet emot. Mellan 60 och 90 procent av ursprungsbefolkningen slogs ut.

Kända pandemier genom historien är den justianska pesten på 540-talet (som återkom vid flera tillfällen) med 25 – 100 miljoner döda, digerdöden 1331 – 1351 med uppemot 200 miljoner döda, spanska sjukan 1918 – 1920 med 50 – 100 miljoner döda och svininfluensan 2009 – 2010 med en halv miljon döda.

Pandemier slår mot alla

Dessa pandemier slår mot alla och känner inga klass- eller etniska gränser. Först i samband med digerdöden började vissa karantänåtgärder tillämpas i Europa, men de tillämpades aldrig konsekvent; därav den mycket stora andel av befolkningen som dog i Europa, runt en tredjedel. Först mot slutet av 1700-talet utvecklades det första smittkoppsvaccinet och först mot slutet av 1800-talet upptäcktes vad virus är.

Fortfarande är situationen sådan, trots den medicinska vetenskapens utveckling, att när ett nytt virus dyker upp, är de enda möjliga motåtgärderna inledningsvis karantän och social distansering. Först efter en tid kan masstestning genomföras (vilket förutsätter att virusets genom har kartlagts) och ett nytt vaccin tas fram och s.k. flockimmunitet utvecklas, d.v.s. när tillräckligt många som insjuknat blivit friska. Oavsett samhällssystem måste regeringar alltid inleda motåtgärderna med karantän och social distansering. Samtidigt är det inte skrivet i stjärnorna hur långtgående karantänåtgärderna ska vara; det är en bedömningsfråga.

Men pandemier slår hårdast mot vissa

Historisk erfarenhet säger att pandemier hårdast drabbar de fattiga, underklassen, de redan sjuka (i andra sjukdomar), de svaga och undernärda och äldre. Spanska sjukan tycks dock ha slagit hårdast mot de unga. Coronapandemin kommer att slå hårdast mot arbetare och bönder i hela världen. Coronapandemin har redan slagit hårt i Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Spanien och USA, även om man tycks ha fått bukt med pandemin i Kina och Sydkorea. Varken imperialistiska länder eller neokoloniala länder är förskonade från coronaviruset. Länder som USA, som har ett ojämlikt sjukvårdssystem och ett mycket bristfälligt socialt skyddsnät – många saknar sjukpenning – kommer att drabbas hårt; fattiga länder, exempelvis i Afrika, som har ett bristfälligt sjukvårdssystem och begränsade ekonomiska resurser kommer också att drabbas hårt.

Det första dödsoffret i Stockholm var en svensk-somalisk kvinna, som smittades av en läkare som hade kommit hem från en skidsemester i Alperna. Sex av de nitton första dödsfallen i Stockholm var svensk-somalier. Vissa gör en stor sak av att somalier är överrepresenterade i dödsfallsstatistiken i Stockholm på grund av deras förmodade bristande kunskaper i svenska, men glömmer att nämna att 973 svenska skidturister tog med sig smittan till Sverige från Italien/Österrike. Enligt DN (den 26/3) kommer runt 130 av 959 smittfall i Stockholm från Järvaområdet, d.v.s. nästan 14 procent, medan Järvaområdet bara har 4 procent av Stockholms befolkning. Fattiga och nyanlända lever trångt i storstädernas förorter liksom nyanlända i bostadsbaracker,

Arbetarklassen i Sverige kommer att drabbas hårt av sjukdom, ekonomisk nedgång och arbetslöshet. Arbetare kan inte ”jobba hemma” i samma utsträckning som tjänstemän utan förväntas ta sig till arbetet i överfylld kollektivtrafik. Sjukvårdspersonal tvingas arbeta med smittade utan riktig sjukvårdsutrustning. Vi vet från Italien att dödstalen bland sjukvårdspersonal är höga. De allra fattigaste delarna av arbetarklassen, ”gig-arbetare”, tillfälligt anställda och vikarier ställs nu utan försörjning på löpande band och de flesta av dem saknar skyddsnät. Arbetslösheten i industrin kommer att öka drastiskt på grund av de globala leveranskedjorna har kollapsat.

Tretusen svenska medborgare sitter strandsatta i Iran och UD gör inget för att de ska kunna ta sig hem.

Är krisen påhittad?

I ingressen förnekas att det finns en ”coronakris” utan att det är en normalt återkommande kapitalistisk kris. Verkligen? Menas med formuleringen att det inte är en säregen pandemi, som sprider sig över hela världen? Vad menas med ”mediahets”? Ett sådant påstående måste konkretiseras eller exemplifieras; annars blir det ren plakatpolitik. Betyder det att coronapandemin ska bagatelliseras? En sådan ståndpunkt kan inte tas på allvar. Kom ihåg att Donald Trump inledningsvis förnekade att coronapandemin var farlig, innan ett börsras på Wall Street tvingade honom att ändra sig. Pingstvänner i Brasilien menar att propagandan kring coronaviruset är Satans taktik att sprida rädsla. Brasiliens president Bolsonaro har uppmanar lokala myndigheter att sluta sprida ”hysteri” kring coronapandemin.

Pandemins utveckling i världsmåttstock är möjligt att följa i: den 27/3 hade 585 000 smittfall registrerats, varav 26 827 med dödlig utgång. I Sverige kan utvecklingen följas via Folkhälsomyndigheten ii: den 27/3 hade 3 046 personer smittats i Sverige, varav 92 har avlidit.

Det är sant att kapitalismen präglas av återkommande kriser; den senaste skedde 2008 – 2009. Men man måste skilja mellan den kapitalistiska tillägnelsen och den alltmer församhälleligade produktionen, som är kapitalismens grundläggande och inneboende motsättning – och konkreta krisutbrott. Det är inte kapitalismen som har skapat den konkreta pandemin, eftersom den beror på människans förhållande till naturen. Däremot är det det kapitalistiska väldssystemet, i vilket alla länder i världen numera mer eller mindre (något enstaka statskapitalistiskt land är inte helt och hållet indragetiii) ingår, som måste hantera den uppkomna pandemin.

Som den marxistiske ekonomen Michael Roberts har påpekat, hade det inletts en recession i världsekonomin redan i slutet av 2019 innan coronapandemins uppkomst. Coronapandemin kommer att förstärka denna recession. Han skriver också den 24/3:

Enligt beräkningar från AFP (en nyhetsbyrå – min anm.) lever nu runt 1,7 miljarder människor runtom i världen under någon form av nedstängning som ett resultat av coronaviruset. Det är nästan en fjärdedel av världens befolkning. Världsekonomin har aldrig sett något liknande.

Nästan alla ekonomiska förutsägelser för den globala BNP:n för 2020 anger en minskning med 1–3 %, lika allvarligt om inte värre än den stora recessionen 2008–2009. Och förutsägelser för det kvartal som slutar denna vecka och nästkommande kvartal anger en minskning jämfört med föregående år med allt mellan 20 och 50 %!”iv

Vad beror det på?

För det första beror det på att i princip hela världen har blivit kapitalistisk och underkastad den kapitalistiska ekonomins lagar. Den globala ekonomin har blivit alltmera sammanvävd alltsedan särskilt 1980-talet. Mycket av tillverkningsindustrin har förlagts till länder med de lägsta lönerna, varvid det har uppstått långa leveranskedjor, som också ska ske ”just-in-time”. Om Volvo i Sverige får problem med sina importerade insatsvaror, så kan företaget inte längre bygga lastbilar utan måste i stället permittera arbetarna. Kina, där pandemin startade, är världens verkstad och har kontakter med hela världen. De fysiska förbindelserna mellan länderna i världen har blivit allt tätare på grund av flygets utveckling, som också lett till massturism. De fåtalet kubanska smittfallen är alla relaterade till turismen. I princip är en smittbärare av covid-19 bara en flygresa eller ett kryssningsfartyg bort.

För det andra måste man ha klart för sig att sjukvårdssystemet i världen är underdimensionerat. Det gäller t.o.m. de rika imperialistiska länderna. De senaste 30 åren har det offentliga sjukvårdssystemet i Europa bantats ner och privatiserats. I USA har det dominerande privata sjukvårdssystemet skurit ner på tjänsterna i syfte att maximera profiten.

Sjukvårdsplatserna reducerades med nästan 40 procent i USA mellan 1981 och 1999.v Sverige hade år 1993 tillgång till 4 300 intensivvårdsplatser med respirator. Bara 574 av dessa platser återstod 2018.

Men frågan är om inte pandemin kommer att drabba de fattiga länderna, framför allt i Asien, Afrika och Latinamerika, värst på grund av bristfälliga sjukvårdssystem. Malaria, en behandlingsbar sjukdom, orsakade 438 000 dödsfall 2018 (80 procent söder om Sahara) beroende på brist på finansiella resurser och hälsoresurser för att behandla dessa patienter. viGenom historien har pandemier också slagit olika i olika världsdelar. Det är en sak att de äldre, 60 år +, hittills har drabbats hårdast av coronaviruset; det är inte säkert att detta mönster upprepas i hela världen. Mike Davis påpekar angående spanska sjukan:

Men den spanska sjukan hade en annan profil i fattigare länder. Det inses sällan att en stor del av den globala dödligheten inträffade i Punjab, Bombay och andra delar av västra Indien, där spannmålsexport till Storbritannien och brutala rekvisitioner sammanföll med en omfattande torka. Den uppkomna matbristen drev massor av fattiga människor till svältranden. De blev offer för en olycklig synergi mellan såväl undernäring – som försvagade deras immunförsvar mot infektioner och producerade hejdlöst med bakterier – som viral lunginflammation.” vii

I Sverige tillkommer det faktum att beredskapslagren började avvecklas efter EU-inträdet 1995 och fram till 2002 – i motsats till Finland. Det betydde att massor av sjukvårdsutrustning makulerades, exempelvis kasserades alla respiratorer.

För det tredje varierar förmågan att bekämpa coronaviruset från land till land, från regering till regering. Vissa regeringar har tagits på sängen eller helt enkelt underskattat faran (Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Spanien och USA). Andra länder har stora brister i sina sjukvårdssystem, brist på intensivvårdsplatser, brist på nödvändig skyddsutrustning, testutrusning och respiratorer. Vissa länder har tillämpat karantänåtgärder för sent. Några länder som Kina, Sydkorea och Japan tycks ha bromsat smittspridningen. Däremot grasserar coronapandemin fortfarande för fullt i Italien och Spanien och har nyligen inletts i USA, som i skrivande stund har flest smittfall i världen. Det tycks som om det behövs en kombination av karantänåtgärder, social distansering och masstestning (som inte sker i Sverige) för att stävja smittspridningen. Tyskland har relativt sett färre dödsfall per 100 000 invånare än Sverige, vilket sägs bero på masstestning. Det land som genomfört den mest omfattande masstestningen i förhållande till befolkningsmängden hittills är Island.

Lekmän, inklusive undertecknad, kan dock inte yttra sig tvärsäkert om hur coronapandemin ska bekämpas. De som besitter sakkunskapen är epidemiologer och smittskyddsläkare.

Slutligen; coronaepedimin illustrerar kapitalismens inneboende svagheter på grund av den bygger på profitmaximering framför att tillfredsställa det arbetande folkets behov, att den är liktydig med produktionsanarki framför planerad produktion och att kapitalismen systematiskt genererar klasskillnader med två poler som står i ett grundläggande antagonistiskt förhållande mot varandra. Om allt fler inser detta, så har det kommit något gott av coronapandemin.

Arbetarklassen ska gå skadelös ur krisen

Coronapandemin kommer att leda till att krisen i den kapitalistiska ekonomin i Sverige förvärras. Recessionen är redan ett faktum. Permitteringarna och varslen är omfattande. I nuläget är det bara möjligt att göra olika prognoser, mer eller mindre korrekta. Det talas redan om att den svenska kapitalistiska ekonomin kommer att krympa med mer än fyra procent i år och att arbetslösheten kommer att skena iväg till minst tio procent. De som saknar stadigvarande arbete, de som saknar arbetslöshetsförsäkring, tillfälligt anställda för bemanningsföretag, ”gig”-arbetare, vikarier, svartjobbare, flyktingar och hemlösa kommer att drabbas värst.

Regeringen och dess samarbetspartner liksom Riksbanken prioriterar storföretagen med sina stödpaket; därnäst småföretagarna och sist arbetarklassen. Vi kommunister anser att arbetarklassen ska gå skadelös ur krisen och kräver därför bland annat:

A-kassa till alla!

Skyddsutrustning till all personal i sjukvård och hemtjänst!

Stoppa alla vräkningar!

Töm alla bostadsbaracker – riktiga boenden för de nyanlända!

Genomför masstestning av covid-19!viii

Denna kravlista måste naturligtvis utvidgas i samma takt som vi får klart för oss vilka konsekvenser coronapandemin kommer att få på alla plan. Dessutom måste vi vara på vår vakt mot att de inskränkningar som har införts i Sverige vad gäller mötes- och församlingsfriheten på något sätt förlängs i onödan. Det finns redan tecken på att auktoritära regimer runtom i världen försöker utnyttja situationen.

Följ utvecklingen!

Kommunister utgår från tjäna folket-inställningen; därför bidrar vi heller inte till att sprida smittan, ser till att de som främst befinner sig i riskzonen skyddas och förringar heller inte pandemins farlighet. Vi anser inte att folk ska dö helt i onödan i en pandemi. Det är fullt möjligt att våra egna försiktighetsåtgärder kommer att leda till att vår egen verksamhet temporärt minskar, men den kommunistiska rörelsens historia känner till många exempel på helt nödvändiga reträtter eller tillfälliga pauser. Den revolutionära kampen går i vågor, ömsom flod och ömsom ebb. Men om vi litar på vår egen politik och ideologi, så tål den faktiskt tillfälliga reträtter och pauser.

Det är också viktigt att vi intar ett vetenskapligt förhållningssätt till coronapandemin och utgår från sakkunskapen och inte från löst tyckande på sociala medier och konspirationsteorier.

Rickard B. Turesson

30/3 2020

iii Nord-Korea har ännu inte rapporterat några smittfall. Om det överensstämmer med det verkliga tillståndet, är en annan fråga

v Se ovanstående artikel

vi Malaria är en endemisk parasitsjukdom, som sprids av myggor och förekommer i subtropiska och tropiska delar av världen. Hittills har det misslyckats med att ta fram ett effektivt vaccin, även om det förekommer långt gångna testprojekt.

6 KOMMENTARER

 1. Jag skrev tidigare: “Det går inte att jämföra äpplen med päron; det går inte ställa den ena dödsfallsorsaken mot den andra och på det sättet bagatellisera den ena.”

  Sven Laurin kommenterade: Det “går inte”? Ett obegripligt argument. Jo det går alldeles utmärkt. Typiskt för personer som är förblindade av den ena eller andra hetsen är att de inte vill jämföra och den som gör det blir utpekad som en slags kättare som bryter mot den sanna tron. Jämförelsen är en grundsten i den mänskliga kunskapsprocessen.

  Mitt svar:
  Sven Laurin tycks inte känna till att uttrycket ”det går inte att jämföra äpplen med päron” betyder att det inte går att jämföra icke-jämförbara storheter med varandra. Det är helt enkelt en självmotsägelse.
  Mao Zedong tar upp en liknande fråga i ”Om motsättningar”:

  ”Varför kan ett ägg men inte en sten omvandlas till en kyckling? Varför finns det identitet mellan krig och fred men inte mellan krig och en sten? Varför kan mänskliga varelser ge upphov endast till mänskliga varelser och inte till något annat? Den enda orsaken är att motsatsernas identitet existerar endast under nödvändiga givna betingelser. Utan dessa nödvändiga givna betingelser kan det inte finnas någon som helst identitet.” (”Mao Zedong om filosofiska frågor”, Oktoberförlaget 2016, sid. 83)

  Jag fällde påståendet att det inte går att jämföra äpplen med päron, eftersom vissa hävdar att coronaviruset inte är så farligt på grund av att fler dör i säsonginfluensan, malaria eller i hunger. Detta är ett rent aritmetiskt ställningstagande: ett är mindre än två. Jag refererade i detta sammanhang till Michael Roberts dödsfallsstatistik avseende perioden 1/1 – 25/3 2020:

  ”Coronoavirus 21 297, säsongsinfluensan 113 034, malaria 228 095, självmord 249 904, trafikolyckor 313 903, HIV/AIDS 390 903, alkohol 581 599, rökning 1 1672 481, cancer 1 909 804, hunger 2382 324 och 9 913 702 aborter.”

  Men dödsfall i coronaviruset och aborter är inte jämförbara storheter. De förra är resultat av smitta och de senare av mänskliga beslut. Dödsfall på grund av coronaviruset är heller inte jämförbara med självmord, trafikolyckor, alkohol och rökning, eftersom dessa är helt eller delvis självförvållade. ”Delvis” därför att man kan dö i trafikolycka på grund av att man blir påkörd och på grund av att man kan dö av rökning utan att själv vara rökare, d.v.s. passiv rökning.) Coronaviruset och cancer är heller inte jämförbara storheter, eftersom cancer inte sprids genom smitta. Cancer utvecklas på grund av en rad orsaker: livstilsbetingade (rökning, fetma, dålig kost, alkohol och brist på motion), infektioner och ärftliga genetiska defekter. Coronaviruset och hunger är heller inte jämförbara, eftersom hunger inte smittar. Hunger förekommer främst i länder som är mycket fattiga och som utmärks av extrema förmögenhets- och inkomstskillnader, d.v.s. en hög Gini-koefficient, nästan alltid ett arv från ett kolonialt förflutet. Hunger går bara att utrota genom politiska åtgärder och ekonomisk utveckling; hjälpsändningar angriper bara symptomen. I grund och botten är det nödvändigt att avskaffa kapitalismen för att utrota hungern. Återstår alltså jämförbara smittsamma virussjukdomar, säsonginfluensan, malaria och HIV/AIDS. Dödstalen i coronapandemin har redan passerat säsonginfluensans dödstal och de malariarelaterade dödsfallen från den 25/3. De flesta epidemiologer och smittskyddsläkare anser också att coronaviruset är mer smittsamt än såväl säsonginfluensan som SARS.

  Det finns alltså ingen identitet mellan en kyckling och en sten, inte heller mellan krig och en sten. Däremot finns det identitet mellan olika former av smittsamma virussjukdomar – och även hunger. Faktum är att de människor som har insjuknat – eller är sjuka i – i malaria, HIV/AIDS eller lider av undernäring till följd av hunger, vilket leder till försämrat immunförsvar, troligtvis kommer att drabbas hårt av coronaviruset. Den enda fördel som människorna i de fattiga länderna i Asien, Afrika och Latinamerika har är den låga genomsnittsåldern.

  De flesta länder i Afrika har exempelvis genomfört en direkt nedstängningspolitik. Det är inget alternativ för dem att enbart satsa på att bekämpa malaria, HIV/AID eller svält. Om de gjorde det, skulle de tillåta att coronapandemin grasserade fritt och att extra många människor skulle dö på grund av nedsatt immunförsvar. Ta Sydafrika till exempel och HIV/AIDS-pandemin, den svåraste pandemin efter andra världskriget. Ungefär 37 miljoner människor världen över beräknas vara smittade idag, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 35 miljoner människoliv. Idag är det möjligt att förhindra att HIV utvecklas till AIDS tack vare bromsmediciner, men samtidigt är dessa dyra, d.v.s. bekämpningen är en resursfråga, vilket särskilt drabbar länderna söder om Sahara.

  Sydafrika har den största HIV-epidemin i världen (”epidemi” eftersom den är regionalt begränsad idag), med runt 7,7 miljoner människor som lever med HIV. Varför? Redan före år 2000 hade HIV spritts i Sydafrika, men när det sydafrikanska hälsodepartementet lade fram en femårsplan för att bekämpa HIV/AIDS motarbetades denna av den dåvarande presidenten, Thabo Mbeki. Han lyssnade i stället på dem som förnekade etablerad HIV-forskning och hävdade att i första hand var fattigdomen, kolonialismen och företagens girighet låg bakom spridningen HIV-epidemin. Detta ledde till att bara begränsade medicinska motåtgärder sattes in med resultat att HIV spreds mer eller mindre okontrollerat i Sydafrika. Den nuvarande regeringen under ledning av Cyril Ramaphosa har däremot snabbt stängt ner landet för att inte upprepa Mbekis fatala politik.

  Sven Laurin skriver:

  Vi kommunister måste bekämpa alarmismen i alla dess former. Det är helt klart en lärdom som vi borde dra denna gång. När de börjar hetsa i medierna så måste man träffas och diskutera saken och aldrig någonsin tro blint på kapitalisternas medier.

  ’– Det har vi sett i många undersökningar när vi tittat på kriser att det finns en tydlig alarmism i medier. Dramatiska och sensationella nyheter får större uppmärksamhet hos allmänheten. Det är ett mediedramaturgiskt grepp, säger hon.’
  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7431756
  Här är exempel på uttryck för olika trender inom hetsen som media drivit fram:
  https://www.svd.se/coronamentaliteten-i-sociala-medier

  Mitt svar:

  Om Sven Laurin menar med ”alarmism” falska eller överdrivet hysteriska alarm (att ropa ”vargen kommer” trots att den aldrig kommer), så är jag naturligtvis helt ense. Det säger sig självt. Men vi kommunister är inte emot alarm i alla dess former. Det finns korrekta och framsynta alarm, som man borde ha lyssnat på. Jag kan ge flera exempel. Det gäller exempelvis risken för ett första världskrig, som framför allt den revolutionära delen av dåtidens socialdemokrati med Lenin, Luxemburg och Liebknecht i spetsen varnade för. De föreslog t.o.m. en riktig strategi, nämligen att arbetarklassen i de olika imperialistiska länderna skulle vända vapnen mot de egna regeringarna i händelse av ett krigsutbrott. Komintern varnade också för den stora depressionen 1929. Komintern varnade för att inbördeskriget i Spanien 1936 utgjorde förspelet till ett andra världskrig och gjorde allt för att bistå den spanska republiken.

  Sven Laurin länkar till två artiklar, som i allmänna ordalag talar om ”alarmism” (kolla sjäv!), men ger själv inget konkret exempel. Jag kan däremot ge Sven Laurin några konkreta exempel på sentida falsk alarmism. I samband med omröstningen om svenskt medlemskap i EU 1994 drev såväl de borgerliga partierna som högersocialdemokraterna linjen att ett uteblivet medlemskap skulle leda till att bolåneräntorna sprang i höjden, ett argument som dessvärre gick hem hos mellangruppen villaägare och bostadsrättsinnehavare. Men samma mellangrupp hade genomskådat detta argument inför omröstningen om euron 2003 och röstade nej. USA och Storbritannien motiverade sin invasion av Irak 2003 med att Saddam Hussein bland annat förfogade över ”massförstörelsevapen”, men USA kunde inte visa upp ett enda massförstörelsevapen efter ockupationen. Idag propagerar USA och deras allierade i Europa, inklusive den svenska regeringen, för att Ryssland utgör ett militärt hot. Men detta är falsk alarmism; sedan Sovjetunionens fall har NATO byggt ut sina positioner i Europa, medan Ryssland inte alls har samma relativ militära styrka som Sovjetunionen. Det finns inget som talar för att Ryssland idag skulle utgöra ett hot mot Västeuropa.

  Sven Laurin borde kunna ge ett enda konkret exempel på ”alarmism’” i samband med coronapandemin i Sverige. Först då blir det möjligt att diskutera frågan sakligt. Vad man skriver på sociala medier är dock tämligen ointressant, försåvitt det inte har stort genomslag. Den svenska regeringens officiella linje vad gäller bekämpningen av covid-19 avviker dessutom från de övriga nordiska ländernas liksom de flesta europeiska länders i och med att nedstängningarna i Sverige har varit betydligt mindre drastiska. Om Sveriges linje är riktig är en helt annan fråga. Hittills har den svenska linjen skördat relativt sett fler dödsoffer än i Danmark, Finland, Island och Norge, men färre än i Belgien, Spanien, Italien och Storbritannien.

  De som utmärker sig idag genom att tala om skräckpropaganda vad gäller coronapandemin befinner sig alla på den yttersta högerkanten, Trump och hans supportrar, Bolsonaro och pingstvänner i Brasilien, den turkmenska regeringen, Lukasjenko i Vitrysssland , andra högerelement och anti-globalister – vissa av dem är också förtjusta i olika konspirationsteorier.

  Rickard B. Turesson
  6/5 2020

 2. Är ingressen märklig?

  “Förnekar man att det är en pandemi och påstår man att det är en kris helt och hållet skapad av kapitalismen?”

  Varför läser du inte rakt av det står? Förnekar att det är ett virus som sprids internationellt? Det förekommer hela tiden. Det är inte virusspridningen i sig som är orsaken till situationen utan den recession som du själv tar upp + politikernas åtgärder och påbud. Om inga inga åtgärder vidtagits så skulle knappast ekonomin påverkats av den olyckliga konsekvensen att fler pensionärer dog av viruset.

  Vad är poängen att ta upp att pandemier har funnits förr? Vilken position är det som du polemiserar mot? Cirka 1 000 svenskar dör varje år till följd av den vanliga säsongsinfluensan (1). Varför tar du inte upp det? Hittills har 180 personer dött av coronaviruset.

  “Det är fullt möjligt att våra egna försiktighetsåtgärder kommer att leda till att vår egen verksamhet temporärt minskar, men den kommunistiska rörelsens historia känner till många exempel på helt nödvändiga reträtter eller tillfälliga pauser.”

  Vilken klass tjänar på “pauser”? Om man inte kan betala hyran och har akut ekonomiskt läge så kommer man inte ens på tanken på att “pausa” kampen. Om vi tänker oss en reträtt så är det för att samla styrka och fortsätta arbeta ihärdigt för den kommande offensiven.

  “löst tyckande på sociala medier och konspirationsteorier”? Menar du att det kommer till uttryck i artikeln? Var i så fall?

  “Vad menas med ´mediahets´? Ett sådant påstående måste konkretiseras eller exemplifieras; annars blir det ren plakatpolitik. Betyder det att coronapandemin ska bagatelliseras?”

  Menar du att det inte var en mediahets (uppjagad iver) kring viruset som helt dominerar/dominerade medierna med olika rubriker som syftar/syftade till att injaga skräck i befolkningen? Var det en objektiv och sansad rapportering som var proportionelig i förhållande till virusets betydelse i världen? Har inte vad som skrivs i kapitalisternas medier klasskaraktär? Det handlar om att sälja och skapa känslan hos mottagarna att läsning av deras skräp är ett måste. Ett skräckinjagande budskap säljer, “jag måste läsa för att klara mig”.

  Läs gärna Dramafabriken av Dan Josefsson. Där citeras t.ex. medieforskarren Bengt Nerman:

  “Om det går upp för en att massmedierna är industrier med samma vinstbehov som alla industrier, men med den mycket speciella rollen att deras material är orden och verkligheten har man kommit en god bit på väg. Då kan man börja se. Grundfrågorna kommer när man får klart för sig att vi aldrig ser världen naken.”

  (1) https://www.svd.se/farre-an-vantat-dog-i-svininfluensa

  • Peter Sundborg har skrivit en läsvärd artikel. Han tar upp frågan om att skylla på yttre drivkrafter som ju är en klassisk metafysisk position. Det är de inre motsättningarna som avgör utvecklingen:

   “Kajsa Ekis Ekman i skriver i en ledare i ETC (Luften går ur kapitalismen) att krisen är orsakad av en extern faktor. Jag förmodar att hon menar att den är orsakad av coronavirusets verkningar. Hon förnekar att det skulle vara en kapitalismens kris. Jag hävdar dock att krisen i allra högsta grad är orsakad av interna faktorer. Coronavirusets verkningar har fördjupat och påskyndat krisen, men inte orsakat den.”

   Läs även Mao “Om motsättningar”:
   “Den materialistiska dialektiken bekämpar således energiskt teorin om yttre orsaker (viruspandemi S.L.) eller yttre drivkrafter, som framföres av metafysisk mekanisk materialism och vulgär evolutionism.”

   • Jag börjar bakifrån. Kamrat Sven Laurin citerar Mao Zedong och tror att han har slagit mig i huvudet med detta citat:

    “Den materialistiska dialektiken bekämpar således energiskt teorin om yttre orsaker (viruspandemi S.L.) eller yttre drivkrafter, som framföres av metafysisk mekanisk materialism och vulgär evolutionism.”

    Redan nästföljande mening borde ha få fått kamraten att tänka efter:

    ”Det är uppenbart att rent yttre orsaker (min understrykning) kan ge upphov endast till mekanisk rörelse, det vill säga till förändringar i skala eller kvantitet, men inte kan förklara varför tingen kvalitativt skiljer sig på tusentals olika sätt och varför ett ting förändras till ett annat.”

    Kamraten menar alltså att Mao Zedong förnekade teorin om yttre orsaker (se hans anmärkning). Detta är naturligtvis nonsens. Om han hade bekvämat sig att läsa vidare i texten, skulle han ha noterar följande utsagor av Mao Zedong:

    ”Utesluter den materialistiska dialektiken yttre orsaker? Nej, inte alls. Den anser att yttre orsaker är förändringens betingelser och inre orsaker är förändringens grundval och att yttre orsaker blir verksamma genom inre orsaker… Det är genom de inre orsakerna som de yttre orsakerna verkar.”

    Mao Zedong kritiserar alltså i det första citatet dem som uteslutande eller enbart talar om yttre orsaker. Lika felaktig är självklart den motsatta teorin, att bara om tala om inre orsaker. Den korrekta teorin är naturligtvis att yttre orsaker är förändringens betingelser och inre orsaker är förändringens grundval och att yttre orsaker blir verksamma genom inre orsaker. Om det inte vore så, skulle det heller inte finnas någon identitet mellan yttre och inre orsak, vilket strider mot dialektikens kärna. Utan yttre orsaker inga inre orsaker, och tvärtom.

    Det finns en rad yttre orsaker som oundvikligen kommer att verka genom inre orsaker, det vill säga mänskliga samhällen. Jag tänker på rent fysiska orsaker som solstormar, meteornedfall, jordbävningar, vulkanutbrott, extrem torka eller extrem nederbörd och pandemier. Det är omöjligt att förhindra utbrotten av dessa; däremot har mänskligheten successivt under historiens gång lär sig att vidta olika skyddsåtgärder. Krig, speciellt anfallskrig som kommer som en blixt från klar himmel, kan också räknas som yttre orsaker. När Italien den 7 april 1939 plötsligt angrep Albanien, var det albanska folket ovetande om att Mussolinis regim redan hade ställt ett ultimatum till Zog-regimen den 25 mars om att underkasta sig en ockupation. Detta hade naturligtvis konsekvenser för det inledande motståndet mot det italienska angreppet.

    När Kinas Kommunistiska Parti under Mao Zedong analyserade konsekvenserna av den svältkatastrof i Kina, som sammanföll med Det stora språnget 1958 – 1962, i form av förluster i människoliv, konstaterade man att den till 70 procent berodde på missväxt, en yttre orsak, och till 30 procent av partiets misstag (inre orsak). De lokala myndigheterna hade bl.a. överskattat de egna spannmålstillgångarna, underskattat svältens genomslag och skickat vidare rapporter till centralregeringen, som inte gav en korrekt bild av läget, vilket fördröjde importen av spannmål från utlandet. När Deng Xiaoping kom till makten, vände han och hans falang upp och ner på ansvarsfördelningen (30-70), men inte ens han och hans falang bortsåg från de yttre orsakernas betydelse.

    Sven Laurin skriver: ”Det är inte virusspridningen i sig som är orsaken till situationen utan den recession som du själv tar upp + politikernas åtgärder och påbud. Om inga åtgärder vidtagits så skulle knappast ekonomin påverkats av den olyckliga konsekvensen att fler pensionärer dog av viruset.”

    Vad menas med den sista meningen? Är det faktum att ”fler pensionärer dör av viruset” ett resultat av att alla regeringar, inklusive den svenska, vidtagit skyddsåtgärder mot coronavirusets spridning!?! Skulle de ha låtit coronaviruset löpa amok? Även borgerliga regimer har uppenbarligen en viss självbevarelsedrift. Även om Kina idag hade varit socialistiskt som under Mao Zedongs tid, skulle naturligtvis den kinesiska centralregeringen ha vidtagit olika skyddsåtgärder som karantän och social distansering – och numera masstestning och forcerad forskning för att ta fram ett vaccin. En okontrollerad pandemi skadar ekonomin i alla samhällen, om det inte införs begränsningar i den samhälleliga produktionen, samfärdseln och sammankomsterna.

    Jag hoppas att Sven Laurin inte har något problem med denna analys: En yttre orsak (coronapandemin) är för närvarande förändringens betingelse och en inre orsak (den kapitalistiska världsekonomin) är förändringens grundval och den yttre orsaken har blivit verksam genom den inre orsaken.

    Jag har varken läst Kajsa Ekis Ekmans ledare eller Peter Sundborgs artikel. Båda har såvitt jag kan se fel, var och en på sitt sätt. Kajsa Ekis Ekman tycks helt fokusera på den yttre orsaken, vilket leder till att det kapitalistiska systemet går fritt från skuld; Peter Sundborg och Sven Laurin förnekar den yttre orsakens betydelse, vilket leder till att de bagatelliserar coronapandemins verkningar i form av smittade och döda.

    Jag återkommer eventuellt till andra aspekter i Sven Laurins svar.

    Rickard B. Turesson

    • Detta är en fortsättning på min tidigare kommentar ovan.

     Sven Laurin skriver:
     ”Vad är poängen att ta upp att pandemier har funnits förr? Vilken position är det som du polemiserar mot? Cirka 1 000 svenskar dör varje år till följd av den vanliga säsongsinfluensan (1). Varför tar du inte upp det? Hittills har 180 personer dött av coronaviruset. ”

     Mitt svar:
     Maoister är historiska materialister och lär av historien. Poängen är att det är ytterst svårt (1) att förhindra pandemiutbrott, vilket historien utvisar. Dessa pandemier fungerar som yttre orsaker; de utgör ”förändringens betingelser och inre orsaker (och) är förändringens grundval och att yttre orsaker blir verksamma genom inre orsaker… Det är genom de inre orsakerna som de yttre orsakerna verkar (Mao Zedong).” Den nuvarande coronapandemin verkar genom världskapitalismen, och förstärker och fördjupar den recession som hade inletts i flera stora ekonomier redan i slutet av 2019 – se Michael Roberts (1):
     Kamraten tenderar hela tiden att bagatellisera coronapandemins verkningar .
     För det första: Det är absurt med tanke på att coronapandemin inte alls över ännu. Det finns ingen facit. Redan har 17 567 personer (2) smittats i Sverige och 2 152 personer dött (24/4 2020); säsonginfluensans dödstal har alltså överträffats och kulmen har inte ens uppnåtts.

     För det andra är covid-19 mera smittsamt än vanligt influensavirus. Enligt WHO är den genomsnittliga dödsfallsrisken vid smitta 3,6 procent (3). Redan vid 60 års ålder ökar risken:
     60 – 69 år 3,6 %
     70 – 79 8 %
     80 + 14,8 %

     I Sverige är äldre, särskilt från äldreboenden, och vissa invandrargrupper överrepresenterade i dödsfallsstatistiken. I USA är bl.a. afroamerikaner överrepresenterade.

     För det tredje är coronapandemin definitivt inte över i världsmåttstock. När detta skrives (24/4 2020) har det inträffat 2 801 065 fall, varvid 195 218 människor avlidit (4). Risken är mycket stor att coronapandemin kommer att slå mycket hårt i Asien (förutom i Kina, Sydkorea och Iran där den redan grasserat), Afrika och Afrika. Detta beror på en kombination av faktorer: ren fattigdom, trångboddhet (nästan 900 miljoner människor lever i slum)(5), drygt 800 miljoner (6) är undernärda, undermåliga sjukvårds- och hälsosystem och inkompetenta och korrupta regeringar. Det vanligaste misstaget i de länder på norra halvklotet som redan drabbats av pandemin, är att myndigheterna har underskattat covid-19:s snabba spridning.

     De länder som hittills (24/4) är hårdast drabbade (i fråga om antal dödsfall per miljon invånare) är:

     Belgien 576, Spanien 482, Italien 430, Frankrike 341… Sverige och USA har 213 respektive 154 dödsfall.

     Slutligen: Det går inte att jämföra äpplen med päron; det går inte ställa den ena dödsfallsorsaken mot den andra och på det sättet bagatellisera den ena. Michael Roberts refererar i artikeln ”Liv eller försörjning” (7) redovisade dödsfallsorsaker globalt mellan den 1 januari 2020 och den 25 mars 2020:

     Coronoavirus 21 297, säsongsinfluensan 113 034, malaria 228 095, självmord 249 904, trafikolyckor 313 903, HIV/AIDS 390 903, alkohol 581 599, rökning 1 1672 481, cancer 1 909 804, hunger 2382 324 och 9 913 702 aborter.

     Vissa dödsfallsorsaker är helt enkelt inte jämförbara, speciellt inte de som beror på en smittsjukdom och dödsfall som egentligen är självförvållade. Men ta hunger. Hunger smittar heller inte. Hunger förekommer främst i länder som är mycket fattiga och som utmärks av extrema förmögenhets- och inkomstskillnader, en hög Gini-koefficient, nästan alltid ett arv från ett kolonialt förflutet. Hunger går bara att utrota genom politiska åtgärder och ekonomisk utveckling; hjälpsändningar angriper bara symptomen. Det säkraste sättet för att genomföra en grundläggande förändring i dessa länder är att folken i dessa genomför nydemokratiska och socialistiska revolutioner, och upprättar ett socialistiskt samhällssystem som prioriterar folkens behov framför profitmaximering. Men denna kamp kan ta mycket lång tid.

     Men kommer ett enda liv i dessa länder att räddas, om man tar coronapandemin med en klackspark? Tvärtom är det troligt att coronapandemin kommer att skörda extra många liv i länder där hungern är utbredd. Hunger leder till undernäring, som försämrar immunförsvaret.

     Jag skrev tidigare:
     “Det är fullt möjligt att våra egna försiktighetsåtgärder kommer att leda till att vår egen verksamhet temporärt minskar, men den kommunistiska rörelsens historia känner till många exempel på helt nödvändiga reträtter eller tillfälliga pauser.”
     Sven Laurin skriver:

     Vilken klass tjänar på “pauser”? Om man inte kan betala hyran och har akut ekonomiskt läge så kommer man inte ens på tanken på att “pausa” kampen. Om vi tänker oss en reträtt så är det för att samla styrka och fortsätta arbeta ihärdigt för den kommande offensiven.

     Mitt svar:
     Min kommentar avsåg Kommunistiska Föreningens verksamhet, inte arbetarklassens. Men det är säkert redan ett faktum att KF redan dragit ner på viss verksamhet, exempelvis anpassat sig till regeln om maximalt 50 personer på möten och i folksamlingar liksom att säkert vissa kamrater, som tillhör riskgruppen, har gått i karantän.

     Ingen ledande revolutionär har någonsin föreslagit att den kommunistiska rörelsen alltid måste hålla samma aktivitetsnivå i alla situationer. Detta är mekanisk materialism, inte dialektisk materialism; valet står inte mellan allt eller intet, svart eller vitt, mellan maximal aktivitet eller ingen alls. Bolsjevikpartiet tillämpade en reträttaktik (se SUKP(b):s historia) 1907 – 1912 och Den långa marschen var en ettårig reträtt 1934 – 1935. För oss gäller det bara att vi anpassar oss till en ny situation. På sin höjd räcker det att vi avvaktar kulmen av covid-19:s spridning, att smittkurvan planar ut och att helst inga nya fall rapporteras.

     Det är möjligt att läget är ypperligt vad gäller att satsa på kvalitet framför kvantitet och utveckla den ideologisk och politiska linjen. För övrigt har Kommunistiska Föreningen tagit ett utmärkt uttalande (8) om coronakrisen från den 8 april, som reser flera viktiga krav.

     Sven Laurin citerar undertecknad “löst tyckande på sociala medier och konspirationsteorier” och frågar: ”Menar du att det kommer till uttryck i artikeln? Var i så fall? ”

     Mitt svar:
     Löst tyckande innebär att man inte utgår från beprövad vetenskap, i det här fallet epidemiologi och smittskyddslära. Flertaler epidemiologer och smittskyddsläkare hävdar att coronaviruset är farligare än vanlig säsonginfluensa, även om det finns avvikande röster. Naturvetenskapen i sig är inte klassbunden; det är hur naturvetenskapen används som är klassbundet. Den läkare som först larmade om coronaviruset i Wuhan trakasserades av myndigheterna och dog själv i coronapandemin. Att hävda att coronaviruset inte är farligare än säsonginfluensa är löst tyckande. Det är också bättre att ta det säkra före det osäkra, d.v.s. att skydda sig framför att inte skydda sig.

     Nej, det fanns inget konkret exempel i din text på konspirationsteorier; det var mer en allmän varning. Det finns nämligen flera konspirationsteorier i svang, bl.a. att amerikanska soldater tog med sig smittan till Wuhan. Det var i så fall ett extremt kontraproduktivt agerandc, eftersom coranapandemin slagit enorm hårt mot USA. Detsamma gäller självfallet teorin om att viruset tagits fram av ett laboratorium i Wuhan. En annan konspirationsteori är att coronaviruset har genererats av 5G-master. Man kan också resonera så här: Antag att det är sant att coronaviruset inte är farligare än säsonginfluensa och att alla nedstängningar i hela världen egentligen är onödiga, ligger inte då en makalös och gigantisk konspiration bakom denna hysteri?

     Jag skrev tidigare:
     “Vad menas med ´mediahets´? Ett sådant påstående måste konkretiseras eller exemplifieras; annars blir det ren plakatpolitik. Betyder det att coronapandemin ska bagatelliseras?”

     Sven Laurin frågar:
     ”Menar du att det inte var en mediahets (uppjagad iver) kring viruset som helt dominerar/dominerade medierna med olika rubriker som syftar/syftade till att injaga skräck i befolkningen? Var det en objektiv och sansad rapportering som var proportionerlig i förhållande till virusets betydelse i världen?”

     Mitt svar:
     Ett minimikrav är att du anger minst ett konkret exempel på ”mediahets”. Det sker inte. De som hittills använt argumentet om ”mediahets” och ”skräckpropaganda” befinner sig dessvärre på den yttersta högerkanten: Donald Trump i inledningsskedet, Bolsonaro och evangeliskt kristna i Brasilien och den turkmenska regeringen (9). Den senare har t.o.m. förbjudit användandet av ordet ”corona” för att det inte ska sprida skräck. Såväl regeringen i Vitryssland som i Nicaragua tonar behovet att tillämpa en nedstängningspolitik på hemmaplan (10).

     Din fråga: ”Var det en objektiv och sansad rapportering som var proportionerlig i förhållande till virusets betydelse i världen?” förutsätter att du kan avgöra vad som är ”objektiv och sansad rapportering som är proportionerlig i förhållande till virusets betydelse i världen”. Det kan inte ens epidemiologerna, eftersom pandemin inte är över än.
     Min uppfattning är att coronapandemin snabba spridniug i vissa länder beror på att regeringarna i dessa länder antingen har mörkat eller underskattat dess farlighet i inledningsskedet: det gäller Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Spanien och USA m.fl. länder. I inledningsskedet av en pandemi, då det varken finns ett vaccin eller flockimmunitet, är karantän och andra skyddsåtgärder, som ytterst är en informationsfråga, helt avgörande.

     Varför slår coronapandemin så hårt mot kapitalismen?
     Världskapitalismen står nämligen inför ett omöjligt val – och idag måste vi tala om ett världskapitalistiskt system, i vilket alla länder mer eller mindre ingår. Nordkorea och Cuba befinner sig i och för sig delvis i utkanten. Världskapitalismen representeras självklart av fysiska företrädare, i form av klasser, främst finanskapitalet. Antingen låter man coronapandemin grassera okontrollerat eller så genomför de olika regeringarna olika skyddsåtgärder för att förhindra smittspridningen.
     Vad skulle ha hänt om man hade låtit coronapandemin löpa amok? Michael Roberts skriver:
     ”Men viruset är inte över än. Hittills tyder allt på att dödligheten är minst 1 procent, tio gånger dödligare än den årliga influensan; och mycket mer smittsam. Så om COVID-19 inte hölls tillbaka, skulle det så småningom drabba upp till 70 procent av befolkningen innan ’flockimmunitet’ skulle vara tillräckligt för att viruset skulle avta. Det innebär minst 50 miljoner dödsfall! Den årliga dödligheten skulle fördubblas i de flesta länder.” (10)

     Hittills har nästan alla länder i världen valt linjen att försöka hålla tillbaka spridningen av COVID-19, vissa med eftersläpning och med mycket negativa konsekvenser för befolkningen. Till och med Turkmenistans regering har vidtagit skyddsåtgärder, bl.a. genom att omdirigera flygtrafiken till landet. Det land som förmodligen gått längst i fråga om skyddsåtgärder är Nordkorea (11), som också påstår sig inte ha ett enda dödsfall. Nordkorea stängde mycket tidigt sina gränser, satte turister i långvarig karantän, stoppade flygtrafiken, införde inhemska reserestriktioner, evakuerade diplomater till Vladivostok i Ryssland och desinfekterade t.o.m. importerat gods. Nedstängningspolitiken är självfallet fråga om ren självbevarelsedrift; inte ens de mest reaktionära regimerna vågar helt släppa loss coronaviruset. Världen är betydligt mer sammanvävd än under spanska sjukan 1917 – 1918.
     Men i och med att nästan alla länder genomför denna nedstängningspolitik, får det ofelbart konsekvenser för den kapitalistiska världsekonomin, som redan befann sig i en inledande recession. Nedstängningspolitiken leder till minskad produktion, minskad handel, minskade varutransporter, minskad samfärdsel och minskad ekonomisk tillväxt i världsmåttstock.
     Det troliga är vi står inför den djupaste recessionen sedan andra världskriget. 2020 kommer att bli det första året efter andra världskriget, då den globala tillväxten minskar. Michael Roberts skriver:

     ”JP Morgan-ekonomer räknar med att pandemin kan kosta världen minst 5,5 biljoner dollar i förlorad produktion under de kommande två åren, mer än Japans årliga produktion. Och denna skulle försvinna för alltid. Det är nästan 8 procent av BNP till slutet av nästa år. Kostnaden för enbart utvecklade ekonomier kommer att likna den i recessionen 2008–2009 och 1974–1975. Även med enastående nivåer av monetär och skattemässig stimulans kommer troligtvis BNP tillbaka till sin normala trend före krisen först 2022.

     Bank for International Settlements (11) har varnat för att icke-samordnade nationella ansträngningar kan leda till en andra våg av fall, ett skräckscenario som skulle leda till att USA:s BNP hamnade nära 12 procent under dess pre-virusnivå i slutet av 2020. Det är mycket sämre än under den stora recessionen 2008-9.” (12)

     Det kommer alltså enligt denna prognos att ta minst två år för världskapitalismen att ta sig ur denna recession. Den svenska kapitalistiska ekonomin förutspås redan minska med 3 – 5 procent och arbetslösheten öka till 9 – 13 procent under 2020. Men det är en annan historia.

     Rickard B. Turesson
     24/4 2020

     1) Liv eller försörjning).
     2) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/
     3) https://illvet.se/medicin/sjukdomar/5-saker-du-bor-veta-om-coronaviruset
     4) https://www.worldometers.info/coronavirus/
     5) https://en.wikipedia.org/wiki/Slum
     6) https://www.worldhunger.org/world-hunger-and-poverty-facts-and-statistics/#hunger-number
     7) Den kinesiska regeringen lär dock ha fattat ett beslut att stänga de ”våta” kött- och fiskmarknaderna i Kina, eftersom coronaviruset uppenbarligen uppstod på denna slags marknad i Wuhan. Men det är ingen absolut garanti mot att det uppstår nya virus. Frågan är om inte dessa marknader har tillåtits frodas efter att Deng Xiaoping återinförde kapitalismen i Kina.
     8) https://kommunisten.nu/?p=9775
     9) https://www.svt.se/nyheter/utrikes/i-turkmenistan-ar-sjalva-ordet-corona-forbjudet
     10) Dagens Nyheter 17/4 2020
     11) Liv eller försörjning).
     12) https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_North_Korea
     13) Internationellt samarbetsorgan för 60 centralbanker
     14) https://thenextrecession.wordpress.com/2020/04/13/the-post-pandemic-slump/

     Rickard B. Turesson

     • “Det går inte att jämföra äpplen med päron; det går inte ställa den ena dödsfallsorsaken mot den andra och på det sättet bagatellisera den ena.”

      Det “går inte”? Ett obegripligt argument. Jo det går alldeles utmärkt. Typiskt för personer som är förblindade av den ena eller andra hetsen är att de inte vill jämföra och den som gör det blir utpekad som en slags kättare som bryter mot den sanna tron. Jämförelsen är en grundsten i den mänskliga kunskapsprocessen.

      Vi kommunister måste bekämpa alarmismen i alla dess former. Det är helt klart en lärdom som vi borde dra denna gång. När de börjar hetsa i medierna så måste man träffas och diskutera saken och aldrig någonsin tro blint på kapitalisternas medier.

      “– Det har vi sett i många undersökningar när vi tittat på kriser att det finns en tydlig alarmism i medier. Dramatiska och sensationella nyheter får större uppmärksamhet hos allmänheten. Det är ett mediedramaturgiskt grepp, säger hon.”
      https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=7431756

      Här är exempel på uttryck för olika trender inom hetsen som media drivit fram:
      https://www.svd.se/coronamentaliteten-i-sociala-medier

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram