STADGAR

1. Målsättning
Målsättningen framgår av grundsatserna (länk).

2. Föreningens uppgift
Föreningens viktigaste uppgift är att bygga upp en ny kommunistisk organisation, anta ett principprogram samtidigt som föreningen deltar i klasskampen.  Föreningen kan ombildas till förbund vid lämpligt tillfälle.

3. Medlemskap
Medlem kan den bli som ansluter sig till föreningens grundsatser, erlägger fastställd medlemsavgift och deltar aktivt i föreningens verksamhet. Ny medlem intas på rekommendation från tidigare medlemmar.

4. Årsmöte
a. Föreningens årsmöte är dess högsta beslutande instans. Årsmötet utser föreningsstyrelse och revisorer, fastställer medlemsavgift, tar ställning till den gångna verksamheten samt drar upp riktlinjer för den kommande verksamheten. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst två veckor i förväg.
b. Om minst en tredjedel av medlemmarna så kräver, inkallas extra årsmöte.

5. Styrelse
a. Årsmötet fastställer antalet ledamöter i styrelsen.
b. Styrelsen leder verksamheten mellan årsmötena. Styrelsen kallar också till årsmöte och fastställer formerna för detta. Styrelsen fastställer representationsordningen till årsmötet.

6. Lokalavdelningar
a. Lokalavdelningar inrättas efter föreningsstyrelsens medgivande. Lokalavdelningar kan välja styrelse och anta stadgar, som inte står i strid med föreningens stadgar.

7. Upplösning
Föreningen kan upplösas om den ombildas till förbund eller om två tredjedelar av medlemmarna på två på varandra följande årsmöten så beslutar.