Välj en sida

Inom Kommunistiska Föreningen har det under en tid pågått en diskussion om alkoholens roll i det politiska arbetet. Föreningen har nu slagit fast en riktlinje som publiceras här.

Historiskt har arbetarrörelsen haft en mycket restriktiv inställning till alkohol. Under Storstrejken 1909 då 300 000 svenska arbetare genomförde en generalstrejk infördes alkoholstopp som en del i kampen mot arbetsköparna.

1922 anordnades en folkomröstning om fullständigt rusdrycksförbud, gällande framställning, innehav, införande eller överlåtelse av alla slags drycker med mer än 2 1/4 viktprocent alkohol.

I valkampanjen inför omröstningen deltog inga politiska partier, denna sköttes istället av fristående organisationer. Sveriges kommunistiska parti ställde sig emellertid positiva till ett förbud. Frågan man skulle ta ställning till var om man var För eller mot införande av fullständigt rusdrycksförbud.

Trots detta tidiga ställningstagande i den kommunistiska rörelsen var frågan återigen brännande i den maoistiska rörelsen på 70-talet. Bland många yngre intellektuella fanns en arbetarromantisk inställning som tyckte att det ”var tufft att supa”. Denna inställning diskuterades och fördömdes så småningom av såväl KFML/SKP och ungdomsförbundet Röd Ungdom.

Nu har vi haft diskussionen igen och här är vårt ställningstagande:

”Domslut gällande alkohol

Alkohol ska undvikas på föreningens aktiviteter och i övrigt behandlas med förbehåll på privata tillställningar som associeras med föreningen. Detta bör utgöra ett avslut i frågan.

I syfte att bättre genomföra föreningens aktiviteter bör alkoholen utebli. Detta av flera anledningar som alla borde vara bekanta med, ehuru följande är särskilt att beakta

  1. Föreningens rykte står på spel.
  2. Kamraters trovärdighet står på spel och därmed det dessa representerar.
  3. Säkerheten och sekretessen bryts, gång på gång.
  4. Vissa kamrater, sympatisörer och vänner undviker av olika skäl aktiviteter med alkohol och i förlängningen ävenledes oss.
  5. Då våra aktiviteter sker dagligen, blir dessa lidande av efterdagens trötthet.

Utanför rena föreningssammanhang, såsom i olika … och privata tillställningar gäller inte denna strikta regel ehuru ska dessa och givetvis dess syfte beaktas i både förberedelser och genomförande av aktiviteten, detta därför att problematiken förblir liknande. Således, i sammanhang där alkohol brukas måste detta ske med förbehåll i de fall där aktiviteten kopplas med föreningen och det måste tas hänsyn till frågor såsom lokalfrågan och vilka som deltar samt betraktar kamraterna. Ty, för utomstående utgör kamraterna objektivt ambassadörer för föreningen och våra beteenden blir synonymt med föreningens i betraktarens ögon. Kamraterna bör således kontemplera sitt bruk av rusdrycker och vid samtliga informella tillställningar lägga upp en plan för rimligt bruk och undvikande av onödiga skandaler och dessutom efteråt utvärdera de metoder som använts.”

Kommunistiska Föreningen

Juni 2021