Under sommaren och början på hösten 2021 kommer Kommunistiska föreningens  avdelningar och arbetsgrupper att genomföra studier om imperialismen. Studierna kommer att sammanfattas på en konferens under hösten. Vi uppmanar dig som inte har kontakt med någon avdelning eller arbetsgrupp att bedriva självstudier. Ta del av materialet och skicka in dina synpunkter till vår hemsida.

Studiematerialet finns under denna länk.                                                                            


Studiefrågor till kompendiet ”Studiematerial om imperialismen”

Detta är ett förslag till studiefrågor. Det är absolut inget som hindrar att det läggs till ytterligare studie- och diskussionsfrågor och säkert kommer många nya formuleras under diskussionernas gång.

I.

(Lenin: Imperialismen som kapitalismens högsta stadium)

 1. Diskutera Lenins berömda definition med fem punkter om imperialismen!
 2. Vilka tillhör finanskapitalet i Sverige idag? Vilken makt har finanskapitalet? Se också: https://kommunisten.nu/?p=10462
 3. Varför är påståendet att kapitalexporten till skillnad från varuexporten erhåller synnerlig betydelse så viktigt? Motsägs detta av att USA och Storbritannien idag är nettokapitalimportörer? Varför är USA och Storbritannien egentligen nettokapitalimportörer?
 4. Finns det några exempel på att internationella monopolistiska sammanslutningar av idag har delat upp världen mellan sig?
 5. Det femte kriteriet påstår att jordens territoriella uppdelning mellan de kapitalsitiska stormakterna är avslutad. Vilken omfördelning av territorier har skett sedan andra världskriget, speciellt under de senaste två decennierna?
 6. Varför är Kautskys definition av imperialismen, d.v.s. hans ultraimperialism, felaktig? Finns det några moderna motsvarigheter till Kautsky?

II.

(Stalins tal 1946)

 1. Diskutera de viktigaste skillnaderna mellan första och andra väldskriget!

III.

(Det internationella läget – SKA:s verksamhetsberättelse)

 1. SKA utgick – liksom Kinas Kommunistiska Parti – utgick från teorin att den uppåtstigande supermakten var den farligaste krigsanstiftaren baserat på erfarenheterna från andra världskriget. Stämmer denna teori alltid?
 2. SKA använder Mao Zedongs treindelning av världen, men SKA:s tillämpning av denna teori skiljer sig radikalt från de krafter inom den tidigare maoistiska rörelsen, som anslöt sig till Deng Xiaopings förvrängning av teorin. På vilket sätt?
 3. Diskutera Lenin-citatet:

”Imperialismen delar ej upp världen av någon särskild ondska, deras strävan efter världsherravälde i konkurrens med varandra bottnar inte i att de är oförnuftiga eller onda, utan därför att de uppnådda stadiet av kapitalkoncentration tvingar dem att gå denna väg för att vinna profit.”

 1. ” Det bästa sättet att både uppskjuta och vara förberedd inför ett tredje världskrig, består i att bygga ut det kommunistiska partiets och proletariatets positioner i klasskampen; att stödja de folk, nationer och stater, som redan befinner sig i främsta frontlinjen i kampen mot de båda supermakterna; förklara krigets orsaker och avslöja de båda supermakternas aggressiva planer och krigsförberedelser; samt systematiskt verka för att höja motståndsviljan och bekämpa både kapitulationism och pacifism.” Vad krävs för att förhindra ett konkret krigsutbrott?
 2. ” Det svenska monopolkapitalets traditionella politik i förhållande till imperialistiska stormakter, särskilt då motsättningarna mellan dessa skärps och utvecklas i riktning mot krig, består i att luta sig mot den för tillfället starkaste imperialistiska stormakten och i övrigt försöka manövrera mellan de imperialistiska stormakterna. Sverige är en statsmonopolkapitalistisk, imperialistisk stat, vars statsskick är den borgerliga demokratins. Detta faktum liksom historiska, ekonomiska, sociala och kulturella förbindelserna med Västeuropa och USA, innebär att Sverige ingår i det västimperialistiska lägret och i praktiken är allierad med den ena supermakten, USA. Redan neutralitetspolitiken innebär dock ett visst manöverutrymme i politiskt avseende.” Har alliansen med USA försvagats eller förstärkts under senare år och vad beror det i så fall på?

IV.

(Tron Ögrim: Kapitalismen byter chef)

 1. Tron Ögrim analys av Kina innebär att Kina är en uppåtstigande supermakt. På vilket sätt har utvecklingen bekräftat hans analys från 2005? På vilket område har Kina ännu inte nått jämvikt med USA?
 2. Ta reda på omfattningen av det kinesiska finanskapitalet!
 3. Varför betraktar vissa revisionister, högeropportunister och trotskister inte Kina som en uppåtstigande supermakt?
 4. Ögrim skriver 2005 att ”Kinas politik gentemot USA är försiktig”. Stämmer detta fortfarande och, om inte, vilka förändringar har i så fall skett?

V.

(RBT: Vart leder den interimperialistiska rivaliteten?)

 1. Rivaliteten mellan imperialistiska stormakter kan utmynna i olika scenarion:
 2. den kan resultera i ännu ett världskrig (som det första och andra världskriget);
 3. den uppåtstigande supermakten, Kina, kan överflygla den nedåtstigande, USA, utan att den senare kan förhindra det (liksom USA överflyglade Storbritannien på 1890-talet);
 4. den ena supermakten kan kollapsa utan en socialistisk revolution (som Sovjet gjorde 1991);
 5. det sker en socialistisk revolution i den ena supermakten (se oktoberrevolutionen 1917);
 6. det sker en samtidig socialistisk revolution i USA och Kina;
 7. det bildas en kraftfull enhetsfront, vars bas utgörs av folken och staterna i de neo-koloniala länderna i samarbete med folken i de imperialistiska staterna, som förhindrar ett konkret krigsutbrott.
 8. det utbryter ett tredje världskrig, men särskilt i de länder som har ockuperats av den förlorande supermakten, leder befrielsekamperna till att de härskande klasserna störtas och socialismen återupprättas (som under andra världskriget).

Diskutera vilken händelseutveckling som är troligast utifrån dagens perspektiv!

VI.

(Steigan: De superrike som klasse)

 1. Förmögenhetsskillnaderna i världen har ökat, speciellt efter 1980-talet. Gäller detta även Sverige?
 2. Enligt ”The Global wealth pyramid” kontrollerar 0,7 procent av mänskligheten 41 procent av världens förmögenhet. Kontrollera också förmögenhetsförhållandena i Sverige! Se också ”Hur rika är de rika i Sverige?”: https://kommunisten.nu/?p=10462 och källhänvisningen, varifrån uppgifterna är hämtade.
 3. Vilka inom det svensk finanskapitalet utövar ett dominerande inflytande över den svenska statsapparaten?
 4. Hur länge kan förmögenhets- och inkomstskillnaderna öka i Sverige utan att det blir riktigt bakslag för borgarklassen? Situationen i dag liknar den före första världskriget.

20/5 2021