Morddrabbade föräldrar kräver mer stöd och mindre repression

Samtidigt som kapitalistklassens politiker kräver allt mer repression för “bekämpa gängen” så kräver de som drabbas av våldet alla möjliga förebyggande åtgärder. I veckan samlades flera hundra personer från Rinkeby och Husby på Myntorget för att framställa 34 krav till politikerna.

Det var riktigt smärtsamt att lyssna på de mödrar vars barn dödats i helt meningslösa uppgörelser och som höll tal på Myntorget bredvid riksdagen.

I riksdagen tävlar nu diverse agressiva reaktionärer om framställa de hårdaste möjliga “tag” och de lyssnar inte ens på sina egna poliser som ofta uttalar att repression knappast löser problemen. Viktigt för dessa är i stället att smörja den reaktionära opinion som duperats att tro att “invandringen” roten till allt ont i Sverige.

De krav som framställs är kanske inte precis progressiva i alla delar men de är i fall långt mycket bättre än vad som i allmänhet kommer ut från riksdagen.

De 34:a kraven

Demokratifrågor

1. Barnkonventionen som svensk lag bör följas av institutioner.
2. Genomför barnkonsekvensanalys på samtliga förslag till lagändringar gällande
gängkriminalitet och socioekonomiskt resurssvaga områden.
3. Informera vuxna och unga i området om deras rättigheter till olika sorters stöd samt
skyldigheter de har.
4. Remissinstans på olika nivåer
– Ökad delaktighet i lokala processer
– Ungdomsråd med mandat för beslut om frågor som berör ungdomar
5. Utred och utvärdera hur stadsdelarna arbetat med att förebygga kriminalitet.
6. En utredning kring arbetet som genomförts av lokala tjänstemän i när byråkratin och
andra myndigheter för att stoppa våldet samt varför det ser ut som det gör.
7. Utveckla en krisbudget som de boende i varje område är överens om.
– Tillsätt ett råd som är av boende i området för att se över hur en krisbudget ska fördelas
när en skjutning har skett.

Arbetsmarknad

8. Ökade platser för sommarjobb för unga vuxna.
9. Inrätta en instans som arbetar för att slussa in unga vuxna i arbetsmarknaden.
Utbildning & skola
10. Inför läxhjälp till alla elever i samtliga grund och gymnasieskolor i socioekonomiskt
resurssvaga områden.
11. Tillsätt fler specialpedagoger, lärare och kuratorer till alla skolor i socioekonomiskt
resurssvaga områden.
12. Fler resurser i syfte att stärka det förebyggande arbetet, såsom exempelvis säkra kvalitén
avseende skolor i socioekonomiskt resurssvaga områden där elever inte uppnår målen i
årskurs 9. Förebyggande arbete såsom kulturverksamhet, idrottsverksamhet och aktivt
föreningsliv. Vi kräver att politikerna tittar närmare på orsakerna som har bidragit till den
ojämlika skolan och tillsätter resurser för att åtgärda detta.

Polis & rättsväsende

13. Hårdare tag mot drogkonsumenterna från de välbärgade stadsdelarna.
14. Inrätta en nationell kriskommission för att utreda varför så få mord är uppklarade i
Järva.
15. Utred och utvärdera hur fler ordningsvakter och kameraövervakning påverkar de
boendes hälsa och trygghet.
16. Utred och utvärdera polisens arbete i socioekonomiskt resurssvaga områden.
17. Ge ökade resurser till tullverket för att kunna beslagta vapen och narkotika som
smugglas in till Sverige.
18. Utveckla polisens kompetens genom en utbildning kring varför unga har fientlighet mot
polisväsendet, vilka faktorer ökar polishat och minskar människors förtroende för polisen.
19. Utveckla lokalpolisen/områdespolisens kompetens i syfte att tillförsäkra de boendes
rättssäkerhet & integritet inte kränks i samband med samtal, ingripande, etc.

Lagstiftning

20. Ändra EU:s regelverk om startpistoler. Idag är det lagligt att beställa en startpistol från
nätet för att sedan byggas om till skarpladdade vapen.

Bostadspolitik

21. Bygg fler billiga hyresrätter.
Hälsa
22. Erbjuda rehabilitering inom vården för att få hjälp med sitt drogmissbruk.
23. Kostnadsfritt psykologiskt stöd ska erbjudas efter skjutning i skolor och närliggande
verksamheter.
– Utforma ett skyddsnät i skolor då barn och ungdomar tillbringar större delen av sin vardag
där. Innefattar utbildade personal inom krisberedskap samt traumabearbetning.
– Det psykologiska stödet ska erbjudas långsiktigt inte endast direkt efter en skjutning.
24. En haverikommission som utreder hur sorg har befäst sig i socioekonomiskt resurssvaga
områden, som samordnar gentemot myndigheter, primärvård, civilsamhället och
kommunala aktörer.
25. Utred och utvärdera det krisstöd som erbjudits de boende i socioekonomiskt resurssvaga områden.
26. Fler studier om effekterna av sorg, avsaknaden av sorgbearbetning utifrån ett
folkhälsoperspektiv.
27. Skapa forum för utsatta närstående för att bearbeta känslor.
28. Utvecklad jour som arbetar med primär sorg och stödverksamhet.
– En tvådelad stödlinje där en del är en jourgrupp som de som genomgår primär sorg kan
vända sig till direkt efter att en skjutning har skett (enbart professionellt bemannad) & den
andra delen är en stödverksamhet både med professionella och volontärer dit alla kan vända
sig (boende, ungdomar ect.)

Civilsamhället

29. Satsa på det lokala föreningslivet och lokala öppna mötesplatser i socioekonomiskt
resurssvaga områden.
30. Använd engagerade föräldrar och civilsamhällesorganisationer som remissinstans för en
särskild socioekonomisk upprustning i socioekonomiskt resurssvaga områden.
31. Ålägg kommunerna att stödja lokala initiativ och krafter i socioekonomiskt resurssvaga
områden.

Sociala frågor

32. Extra ekonomiskt stöd till ensamstående föräldrar, som behöver försörja sina barn, men
också ha tid för sina barn.
33. Inrätta en nationell avhopparverksamhet och ge den befintliga avhopparverksamhet mer
resurser.
34. Upprätta en fond som ger ekonomisk ersättning till de vårdnadshavare som har förlorat
sina barn i det dödliga våldet.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här