Upprop: Global klimatkatastrof eller ett nytt samhällssystem?

 • Vi bevittnar idag en snabb ökning av regionala miljökatastrofer.
 • Vi står inför en överhängande risk för kollaps av världshaven
 • Vi ser hur regionala ekosystem förstörs och hur tusentals arter utrotas.
 • Vi ser en hänsynslös överexploatering av naturens resurser
 • Avfall sprids och förgiftar miljön över hela jorden.
 • Kärnkraften utgör ett latent hot.
 • Den globala uppvärmningen hotar hela vår existens

Samspelet mellan alla dessa faktorer påskyndar hotet om global miljökatastrof.

Det internationella kapitalistiska produktionssystemet förstör de globala ekosystemen och utgör ett växande hot mot den mänskliga existensen.

De stora kapitalistiska företagen och dess regeringar är fullt medvetna om att denna katastrof kan drabba jorden.

Men över hela världen växer protesterna mot den pågående miljökatastrofen. Världens folk vill inte gå under i en global miljökatastrof – och en sådan går att undvika – det är inte oundvikligt öde. Det strategiska målet – ett fritt samhälle utan exploatering och förtryck kan inte uppnås utan att den globala miljökatastrofen förhindras.

Miljöfrågan har blivit en fråga om det kapitalistiska systemets vara eller inte vara och är en central fråga i klasskampen. Kapitalismen drivs av strävan efter maximal vinst, vilket leder till anarki i produktionen där alla försöker producera så mycket varor som möjligt. Kortsiktiga profitintressen väger alltid tyngre för kapitalisterna än de globala miljöfrågorna.

Miljöfrågorna kan bara lösas med ett socialistiskt samhällssystem som inte drivs av kraven på maximal profit utan bygger på en planerad ekonomisk utveckling som står för jämlikhet och ekologisk balans.

En framgångsrik miljökamp kan bara vara möjlig om den förenas med kampen mot det kapitalistiska systemet och för en socialistisk revolution.

Stoppa den globala miljökatastrofen!

Kämpa för socialismen!

Kommunistiska Föreningen

 

 

 

8 KOMMENTARER

 1. Som gammal kommunist känner jag sorg över att en förening som kallar sig kommunistisk sprider kapitalismens propaganda utan att tillämpa marxismens vetenskapliga analysmetodik, historisk materialism. Inget av de uppradade påståendena kan beläggas med fakta som stöder hypoteserna. Däremot finns otaliga.observationer som vederlägger dem.
  Varför står ni på samma sida som samtliga västerländska regimer och upprepar deras lögner? På samma sida som superkapitalisterna Rockefeller, Gates, Wallenberg och Soros? Hur kan ni upphöja en okunnig, neurotisk barnunge till förebild och framställa henne som förkämpe i kampen mot kapitalismen? Hur kan ni med hedern i behåll stå på samma sida som ett idealistiskt, högborgerligt parti som miljöpartiet? Den som har förstått det mest elementära av kommunismens klasskamp kan inte förnedra sig till dylikt trams. Kampen står mot de kapitalistiska regimerna, mot de superrika, mot inskränkt borgerlig ideologi. Inte med dem.
  Varför vurmar då arbetarklassens fiender för en undergångsprofetia som sätter skräck i tonårsflickor som tappat all framtidstro? Det finns två lätt identifierbara skäl.
  OPEC 1973. OPECs agerande med minskade oljeleveranser chockade västvärlden då de blev uppmärksammade på det stora beroendet av de oljeproducerande, icke västerländska, länderna. Länder som nyligen befriat sig från de imperialistiska väststaternas ok. USAs försök att med massivt mördande och smutskastning av den islamska religionen återta kontrollen har misslyckats men främjat tillkomsten av religiöst motiverad terrorism riktad mot väst. Som bildandet av IS. Alternativet är att eliminera oljeberoendet. Det kan bara göras genom att drastiskt sänka levnadsstandarden för majoriteten av västlandets befolkning. Som alltid drabbas arbetarklassen värst. Oljan är fundamentet för vår bekvämlighet. Alla andra påståenden är ren och skär lögn. Eller okunskap och dumhet. Enda sättet är att framställa olja som orsak till människans snara utrotning. Genom att sprida budskapet att ett par molekyler av 100000 i atmosfären kommer få jorden att brinna upp. En ren omöjlighet då solenergin, vår enda energikälla, inte kan värma jorden med mer än ett par grader. Med eller utan så kallade växthusgaser. Drömmen att kunna påverka klimatet har funnits länge, som regnmakare. Ren hybris vilket visar på okunskapen om vilka krafter naturen har.
  Det andra skälet till ”den gröna omställningen” är kapitalismens kris vilken kommunister borde koncentrera sig på. Efter kapitaismens gyllene år på 1960- och 70-talet var behovet av kapitalintensiva investeringar mer eller mindre uttömd. Medan kapitalackumulationen fortgått och kapitalöverskottet växte. Hur skulle kapitalisterna då få den alltid nödvändiga arbetsbefriade profiten på allt sitt kapital? Genom att billigt sälja ut lönsam statlig verksamhet och avreglera bankerna för att skuldbelägga folket och öppna för legal ockerverksamhet skapades nya möjligheter. Kapitalackumulationen kunde fortsätta ett litet tag. Men den stora möjligheten är att rasera det som gett välståndet och bygga nytt. ”Den gröna omställningen”. Förbjud optimalt utvecklade bilar och sälj det klart sämre alternativet med elmotor. Som för mer än hundra år sen konstaterades vara just sämre än förbränningsmotordrivna bilar. Riv effektiva och reglerbara elproducerande anläggningar med kol eller olja som bränsle. Riv och förbjud kärnkraft. Ersätt med ett ofantligt antal vindkraftverk och solceller. Väderberoende, ej reglerbara kraftkällor. Förbjud cement och betong. Ersätt med vad? Att barn som Greta inte kan förstå konsekvenserna är förklarligt. Men att inte kommunister som skall behärska dialektisk och historisk materialism inte kan genomskåda spektaklet som kapitalismens förespråkare skapat är oursäktligt. Att det blir en naturförstöring som aldrig tidigare skådats borde var och en förstå som inte är förblindad av kapitalets intensiva propaganda.

  • Miljöpolitiken väcker starka känslor. Vi avstår att kommentera dina kommentarer om Greta Thunberg och vår eventuella koppling till Rockefeller och Soros.

   Den revolutionära maoistiska rörelsen i Sverige har alltid tagit miljöfrågor på största allvar. KFML och SKP var aktiva i almstriden i Stockholm 1971, demonstrerade mot den urvattnade miljökonferensen i Stockholm 1972. Inför folkomröstningen om kärnkraft 1980 stödde den revolutionära rörelsen linje tre som krävde en snabb avveckling av kärnkraften och en satsning på ett energisystem baserat på sol, vind och vattenkraft. Idag ger vi vårt stöd till ”Fridays for future”, Extinsion rebellion, Greenpeace och andra aktiva miljörörelser. Detta stöd innebär inte att vi delar dessa rörelsers alla åsikter.

   Kapitalismens ohejdade jakt på profiter drabbar såväl människor som miljö, någonting som Marx och Engels redan påpekade för 150 år sedan. Idag ser vi en miljöförstöring av sällan skådad omfattning och Kommunistiska föreningen kommer kämpa såväl mot kapitalismen som mot miljöförstöringen och klimatförändringen både i Sverige och internationellt.

   Vi diskuterar gärna miljöpolitiken med dig och ser fram mot en lite mindre känsloladdad och mer saklig argumentation.

   • Tack för svaret.
    Klimatfrågan har två dimensioner, en vetenskaplig och en politisk. För alla som saknar naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå är den vetenskapliga diskussionen svår att förstå och värdera. Extra svårt då klimatologin är tvärvetenskaplig och berör i stort sett alla naturvetenskaper. Ur ett politiskt perspektiv där målet är viktigare än sanningssökandet är den vetenskapliga diskussionen besvärande. Därav det fabulösa påståendet att ”science is settled” vilket ingen seriös forskare kan stödja då det skulle göra dem sysslolösa. Den dialektiska metodiken med tes, antites och syntes är intimt förknippad med naturvetenskaplig forskning och är orsaken till framstegen. Att 97% av alla forskare stöder koldioxidhypotesen är rent nonsens vilket bekräftas då man söker källan till påståendet. Vidare är naturvetenskapen, empirisk vilketp är samma sak som materialistisk, och förlitar sig enbart på observerbara och mätbara fakta.
    Klimathotets argumentation hämtas enbart från FN:s organ IPCC som är en mellanstatlig oganisation med politiskt tillsatta representanter. Där finns inget vetenskapligt kunnande eller vilja att öka kunskapen. Visserligen finns arbetsgrupper som granskar och sammanfattar vetenskapliga artiklar som dokumenteras i AR6. Men det är aldrig till den rapporten som det politiska och massmediala intresset riktas. Det är istället rapporten SPM, Summary for PolicyMakers, som refereras till. Av politiker och naturvetenskapligt obildade journalister. SPM förhandlas fram mellan de politiskt tillsatta representanterna. Innehållet blir en propagandaskrift för de starkaste rösterna i världen vilket är de rikaste. Västvärlden.
    IPCC vill inte ha några vetenskapliga frågetecken, de skall driva igenom den ”gröna omställningen” och då får sanningen stå tillbaka. Där finns inget dialektiskt tänkande, budskapet skall fram oavsett antiteser. IPCC räds också empirin utan refererar endast till vetenskapligt högst tveksamma klimatmodeller vilka aldrig har åstadkommit en acceptabel prognos. Om empirin vore gällande skulle koldioxidhypotesen visa sig inte kunna förklara det verkliga skeender, den är falsifierad. Hur förklara att den globala uppvärmningen helt avstannat och inte ökat de senaste åtta åren? Inte heller stöds hypotesen att det är eldning av fossilt bränsle som är orsaken till ökningen av koldioxidhalten. Trots fortsatt ökad förbränning har ökningstakten minskat. Förra året var ökningen en ppm, en miljondel. Med den ökningstakten tar det över 400 år innan halten fördubblats vilket enligt IPCC:s klimatmodeller skulle ge en ökning av den globala medeltemperaturen med 1-2 grader. Har vi då en klimatkris?i
    Kommunister måste vända sig emot den av kapitalet påtvingade ”gröna omställningen” som kommer att återföra stora delar av arbetarklassen till fattigstugorna.
    Vänligen Percy

    • Kan du vara så vänlig och ange vilka källor du har använt som grund för dina påståenden i inlägget.

     • Jag återkommer med källorna, har just nu lite annat att syssla med. Det är dock på sin plats att påtala falskheten i klimathotets förespråkares argumentation. De hänvisar endast till IPCC men inte direkt utan via tolkningar av de frälsta. Som de kristna alltid hänvisar till Bibelns tolkare, prästerskapet. Några motfrågor:
      Var finns stödet för påståendet om vetenskapligt konsensus? De 97%:en.
      Vilken statistik hänvisar ni till för påståendet att frekvensen av extrema väderhändelser har ökat? Hur mycket? Sen när?
      Vilken rådata används för beräkningar av global medeltemperatur? Det finns många varianter på global medeltemperatur.
      Hur beläggs påståendet att det aldrig varit varmare än nu?
      Koldioxid är växternas föda och en högre koncentration gynnar växtligheten och gör jorden grönare. Blir det dessutom varmare så blir det än bättre. Varför ses då en marginell ökning av koldioxidhalten, den är fortfarande låg, och en temperaturökning på en till två grader som en kris?
      Hur kan en så liten del av atmosfären, ett par molekyler av 100 000, ge en så betydande temperaturökning? Var finns de empiriska bevisen?
      Det finns fler frågor som aldrig klimathotarna kan besvara. Därav censuren av alla vetenskapligt relevanta belägg på koldioxidhypotesens falskhet. Det är bara den politiskt motiverade propagandan som släpps igenom och möjliggör utnyttjandet av idealistiska så kallade vänstergrupper och lättskrämda barn.
      Återkommer med källor.

     • Vill man förstå den naturvetenskapliga diskussionen rekommenderar jag boken “Falskt alarm-klimatfrågan ur vetenskaplig aspekt” skriven av Gösta Pettersson, professor emeritus i biokemi med forskningsinsatser runt växters fixering av atmosfärisk koldioxid. Hans trovärdighet är 1000-falt större än charlatanerna Al Gores och Greta Thunbergs. Boken hittar man lätt på Internet.
      Som materialist är praktiken viktigare än teorin. För att få perspektiv på nutidens klimatförändringar är boken “Klimatet och människan under 12 000 år” mycket läsvärd. Den är skriven av historikern fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist, en av Sveriges få (enda?) paleoklimatologer. Den avslöjar krasst myterna och lögnerna om dagens klimat sett i ett historiskt perspektiv. Boken är utgiven av “Dialogos Förlag” och finns bland annat på Bokus.
      För den politiska delen rekommenderas starkt boken “Rockefeller-en klimatsmart historia” skriven av Jacob Nordangård med flera akademiska titlar, som fil.dr i Tema Teknik och Social Förändring. Han är också gammal miljöpartist. Boken är en imponerande kartläggning av klanen Rockefellers inblandning i politiken och dess påverkan på spridningen av klimathotets framträdande roll inom politik och miljörörelserna. Även klanens betydelse i rikemansklubbar som “Rom-klubben” framkommer tydligt. Boken är lärorik men bör läsas kritiskt då många slutsatser saknar vederhäftiga belägg. Kan hittas på Bokus.
      Det som borde vara huvudfokus, koldioxidens och temperaturens förändringar, rapporteras sällan eller aldrig i den lydiga massmedian. Av det enkla skälet att det försvagar, till och med falsifierar den omhuldade hypotesen om det fossila bränslets farlighet. Koldioxidhalten mäts kontinuerligt av på Mauna Loa, Hawaii. Mätstationen finns i en ännu aktiv vulkan. Den så kallade Keeling-kurvan. Det är alltid den som refereras till för atmosfärens koldioxidhalt som då förutsätts vara konstant runt hela jordklotet. Vilket den naturligtvis inte är.
      Temperaturmätningar görs vid stationära mätstationer utspridda över världen. Men numer också via satelliter. Jag använder data och beräkningar från UAH, University of Alabama in Huntsville under Dr. Roy Spencers ledning. Det bör poängteras att man inte kan mäta någon global medeltemperatur. Den måste beräknas med modeller som innehåller många tänkbara felkällor. Hur beräknar man medeltemperaturen i Göteborg? Var skall mätstationerna finnas och hur många behövs? Vilken tidpunkt avser medelvärdet? Det är mycket lätt att ändra medelvärdet genom att lägga till, flytta eller ta bort en mätstation. Eller att ändra tidpunkt för mätningen. Den tekniska utrustningen, termometrarna, är också en möjlig felkälla. Påstådda globala medelvärden bör tas med försiktighet. Ju längre bak i tiden desto osäkrare kan beräknade värden vara. Att slå fast en global medeltemperatur för 150 år sedan är omöjligt. Påstådda värden är i mångt och mycket rena gissningar.
      Länkar till Keeling-kurvan och UAH:s temperaturmätningar:
      https://keelingcurve.ucsd.edu/
      https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här