Vinsterna? Järnmalm av medioker kvalitet i 14 år
Kostnaderna? Folkmord, Miljöförstöring i många års tid, förgiftning av Lilla Luleälven och potentiell förstörelse av ett världsarv.

(Vi har fått denna artikel oss tillskickade av en kamrat)

Under nästan ett decennium har det brittiska prospekteringsföretaget Beowulf försökt få tillstånd om att bygga en järnmalmsgruva i Kallak, eller Gállok på samiska, ett område som ligger några mil nordväst om Jokkmokk. Sedan den 22 Mars har regeringen beviljat företagets ansökan om bearbetningskoncession. Detta trots att en mängd naturorganisationer och samebyar tydligt och väldigt länge sagt ifrån genom öppna brev, namninsamlingar och protester. Regeringen ställer sig tydligt på företagens sida på bekostnad av människor och natur. Regeringen är fullt medvetna om konsekvenserna som gruvan kan få men avfärdar kritiken genom att peka på de andra gruvorna som redan existerar och faktumet att Sverige står för 93% av EU:s produktion av järnmalm. 1 Detta beslut är egentligen alltså bara en ren formalitet och de villkoren som ställts upp för Beowulf är en ridå som försöker dölja statens chauvinism.

I den här frågan då det är just Karl-Petter Thorwaldsson, före detta ordförande för LO och nuvarande näringsminister, som är ansiktet utåt för regeringens beslut. Han har tidigare även varit senior rådgivare till SSAB2 som också just är ett av företagen som skulle kunna komma att få dra nytta av malmbrytningen i Gállok tillsammans med LKAB och Vattenfall i samarbetet HYBRIT.3

Naturskyddsföreningen räknar med att gruvbrytningen skulle innebära stora risker för att det läcker ut tungmetaller i miljön vilket kan komma att påverka dricksvattnet i området. De räknar även med att utrotningshotade arter och urskogen i närheten hotas av den planerade gruvan.45

Gruvbygget skulle förutom miljöförstöring innebära ekonomiska konsekvenser för samerna och byarna som ligger i området och använder det för renskötsel. Det är inte heller första gången som samerna har blivit berövad viktig mark.

Amnesty anklagar Sverige för att agera som att urfolksrätten inte existerar och varnar för att detta beslut även innebär förstöring av samisk kultur.6

Det är alltså en fortsättning på den assimileringspolitik som den svenska staten bedrivit gentemot samerna igenom hela dess historia. Vi skulle därför kunna kalla detta för ett pågående folkmord. Historiskt har den svenska staten bedrivit stabiliseringsprogram gentemot samerna, tvingat på dem det svenska språket och den svenska kulturen samt arbetat för att förstöra den samiska kulturen och språken. Den svenska staten bedriver fortfarande denna typ av politik. Även om metoderna ser lite annorlunda ut. Den moderna tidens folkmord är mer indirekt men fortfarande lika djävulsk. Svensk borgerlig media bidrar till svensk chauvinism och svartmålar ofta samer som ett folk som bara är i vägen. Exempelvis så framför Dagens Industri åsikten att de magra kraven som ställs på Beowulf som allt för hårda som gör hela projektet olönsamt.7 Den svenska statens agerande visar på att samerna ska bekosta både svenska och utländska borgares rikedomar, och de ska vara beredda på att säga adjö till allt.

Förtryck av nationer (som samernas nation) är som vi kan se intimt kopplat med den dominerande nationens (den svenska) kapitalistklassens intressen. Vi ser tydligt kopplingen mellan de två hos herr Thorwaldsson. Nationsförtrycket gentemot samerna bedrivs alltså för att se till att den svenska bourgeoisin ska få behålla och ständigt expandera sitt privilegium och preventativt göra sig av med framtida konkurrens. Förtrycket av samerna kan inte hävas under kapitalismen och i samband med att kapitalismens kriser blir allt värre kommer förtrycket att bli hårdare och hårdare.

Tjen Folket Media publicerade en artikel den 6 februari kring frågan om samernas självstyre. Artikeln är hämtad från Röde Fane nr.2 1987. Där det lyftes fram behovet av en egen samisk stat, självständig från Norge. Ett autonomt styre inom den norska staten skulle bara vara ett annat uttryck för den norska kolonialismen. Sametinget kallas för ”Kronan på kolonialiseringsverket”. Den artikeln lyfter fram mycket viktig information som är av värde att läsa för alla som vill visa solidaritet med det samiska folket. https://tjen-folket.no/index.php/2022/02/06/ein-eigen-samisk-stat/

I facebookgruppen ”Gruvfritt Jokkmokk” kan man läsa om folkets ilska gentemot staten. Statens politik kallas av gruppens medlemmar mycket riktigt för kolonialism. Senast den 23 april hölls det en manifestation i Växjö för att visa solidaritet med Gállok mot gruvplanerna. Samerna är tyvärr vana vid att protestera mot plundringen och förstörelsen av Sápmi, kampen mot just denna gruva har pågått i drygt 10 år och kommer fortsätta ännu längre. Men samerna ger inte upp. De visar ett tappert och starkt motstånd mot staten och kapitalisterna och vi vet att de kommer att utveckla sin nationella befrielsekamp och till slut kommer att segra.