Leve den andra svenska maoistiska enhetskonferensen!

Hösten 2022 samlades Kommunistiska Föreningen till sin andra Enhetskonferens. En konferens av yttersta vikt för att försvara marxismen-leninismen-maoismen som föreningens vägledande ideologi gentemot attacker från revisionistiska strömningar inom föreningen. Revisionismen hotade föreningens fortsatta existens och överlevnad, dess arbete och dess framtid, vilket krävde uppgörelse. Kampen mellan den röda, proletära, marxist-leninist-maoistiska linjen och den svarta, borgerliga, revisionistiska linjen, finns alltid inyggd i det kommunistiska partiet, likaså i vår förening. Det är kampen mellan proletariatet och borgerskapet som återspeglas inom partiet. Så länge denna motsättning råder kommer en sådan linjekamp finnas. Utan en sådan tvålinjekamp kan inte organisationen utvecklas och vad som är rätt och fel förtydligas. Utan linjekamp, ingen enhet. Utan brottet med revisionismen skulle föreningen inte kunnat ena sig på en högre nivå, med mer bergfast övertygelse.

Revisionismen försökte föra föreningen in på en legalistisk och parlamentarisk väg, där målet med rörelsen skulle vara att sakta och under fredliga former, ”ackumulera styrka.” I en tid av tillspetsade motsättningar mellan proletariat och borgerskap, med tilltagande repression, med övervakning och utvisningar av kamrater, skulle denna linje fördöma föreningen och dess kader till reaktionens våld. Denna linje skulle lämnat Kommunistiska Föreningen oförmögen att ta sig an sina uppgifter att leda proletariatet i en segerrik väpnad revolution, vilket kräver av kommunisterna att skola sig själva och massorna i väpnad kamp. Maoisterna erkänner det revolutionära våldets absoluta nödvändighet och det revolutionära krigets allmakt. Vi tror inte på en långsam process av styrkeackumulation, där vi sakta växer till oss i styrka för att en dag, någon gång, kunna resa oss. Det är en ren illusion. Det går inte att utan tilltagande skolning i väpnad kamp, utan militarisering, att över en natt gå över från främst laglig till högst olaglig kamp. Linjen om den fredliga styrkeackumulationen bygger en rörelse för att se den krossas av reaktionen. Detta har skett historiskt. Indonesiens Kommunistiska Parti, som krossades av reaktionen med en halv miljon avrättade kamrater. Kommunistiska Föreningen har avvisat denna revisionistiska tes och är starkare för det!

Istället manar vi till behovet av att bygga ett parti av ny typ, ett parti i Lenins och Ordförande Maos anda. Som förstår behovet att bemästra alla kampmetoder, som förstår sig utnyttja den nuvarande imperialistiska krisen för att höja nivån på massornas kamp, som inte låser sig fast vid att dogmatiskt hävda att vi måste delta i parlamentariska val. Kommunistiska Föreningen faststlår att vår nuvarande situation ställer ett stort krav på oss. I denna tid av tilltagande reaktion, som reflekteras i tilltagande miljöförstörelse, militarisering av polisen, mer krav på övervakning från Säpo, deportationer, inflation (där regeringen enbart säger åt massorna ”klara er själva”) och energikris (samtidigt som det svenska borgerskapet exporterar energi), ser vi det yttersta behovet av ledning i massornas kamp. Av Sveriges Kommunistiska Parti, med marxismen-leninismen-maoismen som vägledning och kärna. Rekonstiuerat som ett militariserat parti, det vill säga, ett parti byggt som en krigsmaskin, för gripandet av makten genom revolutionärt våld. Detta parti måste vi, som Sveriges proletära revolutionärer, rekonstituera, återskapa. De så kallade kommunistiska partierna av idag är anfrätta av revisionismen, som propagerar en falsk kommunism. Deras linje skiljer sig inte från revisionisterna inom vår förening. Dessa partier har samma praktik som Vänsterpartiet, men har kommunistiska fraser. De ställer plikttroget upp till val, säger att det är leninism och sprider samma illusioner att systemet går att förändra den fredliga vägen. Historien har motbevisat dem redan. De kommer aldrig kunna leda proletariatet i kampen för gripandet av makten, aldrig leda dem till att gripa makten. För detta krävs marxismen-leninismen-maoismen, dess allmängitliga sanningar, tillämpade på Sveriges förhållanden.

Den Andra Svenska Maoistiska Enhetskonferensen leder oss framåt i kampen för vårt parti, dess rekonstitution, samt i kampen för att befästa marxismen-leninismen-maoismen som proletariatets allsmäktiga ideologi, allmäktig för att den är sann, bevisad i praktiken. Föreningen stålsätter sig i sin fortsatta kamp att tillämpa vår allmäktiga ideologi på våra förhållanden, för att utveckla den proletära rörelsen, framåt mot nya höjder, framåt mot den väpnade revolutionen, socialismen och den lysande kommunismen!

Fram för rekonstitueringen av Sveriges Kommunistiska Parti som proletariatets kampstab!

Krossa revisionismen! Förena er under maoismen!