Kommunistiska Föreningens handlingsprogram

(Kommunistiska Föreningens grundsatser hittar du här)

Handlingsprogram (2017-04-04)

Inledning

Kommunistiska Föreningens uppgift är att i Sverige bilda ett revolutionärt kommunistparti på den vetenskapliga socialismens grund. Utan ett sådant parti är det omöjligt  att leda arbetarklassen och folkets breda massor till seger i kampen mot borgarklassen, imperialismen och för socialismen. Vi kommer i varje konkret fråga att stå på folkets sida mot dess fiender. Så länge det kapitalistiska samhället består kommer arbetarna alltid att förbli löneslavar, arbetslöshet och förtryck av folket alltid att råda och imperialistiska krig att föras. Vi sammanbinder därför kampen för arbetarklassens omedelbara intressen med kampen för att  störta borgarklassens diktatur och upprätta proletariatets diktatur, d v s arbetarklassens  stat. Kampen för socialismen kan endast föras i etapper. Kampen för folkets dagskrav stärker arbetarklassen och försvagar den härskande borgarklassen. Arbetarklassen och folket har aldrig fått något och kommer aldrig att få något som vi inte i kamp har tilltvingat oss från kapitalisterna. Kommunistiska Föreningens handlingsprogram sammanfattar de frågor som vi anser det är särskilt nödvändigt för arbetarklassen i dagens läge att enas om och föra kamp kring.

Kamrat, delta i den organiserade kampen mot borgarklassen, imperialismen och klassamarbetet!

Stöd bildandet av ett revolutionärt kommunistparti!

Kamp mot borgarklassen – för den socialistiska revolutionen!

-Sänk hyrorna. Kamp mot bostadsbristen!
-Bort med de indirekta skatterna. Sänk de direkta skatterna för de arbetande. Skärp beskattningen av kapitalisterna.
-Avslöja och bekämpa den borgerliga militärapparaten. Återinför den allmänna värnplikten! Ingen svensk trupp på utländsk mark
-Kräv 36 timmars arbetsvecka med oavkortad lön. Ovillkorlig rätt till heltid. Förbjud bemanningsföretagen! Avskaffa arbetslösheten!
-Gör slut på den antifackliga lagstiftningen. Kämpa för oinskränkt strejkrätt.
-Kämpa för oinskränkt yttrande-, församlings- och demonstrationsfrihet. Politiska rättigheter för utländska medborgare.
-Bekämpa det privata vinstintresset i sjukvård, äldrevård och skola! Bekämpa det reaktionära utbildningssystemet. För en jämlik offentlig skola som garanterar samma utbildning åt alla!
-Bekämpa rasismen och alla försök att splittra arbetarklassen!
-Bekämpa polisbrutaliteten och smutskastningen av arbetarförorterna!
-För kvinnans fullständiga frigörelse! Lika lön för lika arbete! Bygg en proletär kvinnorörelse!

Kamp mot klassamarbetet – enhet på klasskampens grund!

-Avslöja reformisternas och revisionisternas klassamarbete med monopolkapitalet. Skapa facklig och politisk aktionsenhet mot borgarklassen och dess förvaltare.
-Gör facket till en kamporganisation! Bekämpa byråkratiseringen av fackföreningsrörelsen och andra massorganisationer. Återställ den fackliga demokratin.
-Avskaffa fackförbundens vetorätt. Beslut om avtal och kampåtgärder ska fattas av medlemmarna själva.

Kamp mot imperialismen – för den proletära internationalismen!

-Bekämpa svensk imperialism varhelst den uppträder.
-Avslöja USA-imperialisternas och andra imperialistiska stormakters krigsplaner och samarbete för att slå ned folkens kamp.
-Stöd de nationella befrielserörelserna runtom i världen. Stöd de nationer och folk som utsätts för imperialistisk aggression.
-Stöd arbetarklassen i de kapitalistiska och imperialistiska länderna i deras kamp för bättre levnadsförhållanden, demokratiska rättigheter och socialism.
-Försvara det nationella oberoendet. Sverige ut ur EU. Nej till svenskt medlemskap i NATO. Inga NATO-soldater på svensk mark.
-Stöd de revolutionära rörelser och partier i hela världen, som kämpar för nydemokratiska och socialistiska revolutioner!
-Bekämpa svartmålningen av det socialistiska uppbygget i fr a Sovjetunionen och Kina! Klasskampen fortsätter under socialismen – lär av kulturrevolutionen i Kina!

Bara ett kommunistiskt samhälle, där klasserna har försvunnit, kan slutgiltigt avskaffa all utsugning och förtryck!

15 KOMMENTARER

 1. Detta är något år sent… Men, men. Det är inte precis som att denna skenbara motsägelse blivit upphävd på sistone. Tl;dr: befrielse av hbtq, kvinnan, andra raser, etc, superstrukturella förtryck, är något som är nödvändigt att vara för, inte trots ett klass/infrastrukturellt perspektiv, men pga. klasskampens och superstrukturskampens ömsesidiga nödvändighet av varandra. (Jag antar att inga liberaler läser vad som står på “kommunisten.nu”, så jag fokuserar på varför ni har fel; att vi är minoriteter är inte ett bra argument, intellektuella exempelvis är en minoritet och utan intellektuella/medelklassen/byråkraterna hade vi haft varken Marx eller Lenin eller Mao eller Debray.)

  Förutsättningen för privategendomen är arbetsdelningen; förutsättningen för arbetsdelningen är arbets- och maktuppdelningen mellan könen; förutsättningen för detta är patriarkatet; förutsättningen för detta är att det finns något som “kön”, en måste endast kunna identifiera sig själv och sin roll i produktionsmedlen utifrån ens biologiskt reproduktiva förmåga, det andra, det avvikande, måste negeras och disciplineras bort av produktiv nödvändighet. Ser ni mitt argument? Det går å ena sidan att dislokera kapitalismen genom att deformera den reproduktiva familjenormen, som utgör förutsättningen för den biologiska reproduktionen av arbetare; å andra sidan är det lika historiskt nödvändigt att som del av privategendomens avskaffande, även avskaffa andra förtryckande och negerande former av makt som upprätthåller och förutsätter och betingar kapitalet.

  Oerhört många av oss homo- och transpersoner är kommunister, extremt alienerade i arbete och utomarbetsliga förhållanden (60% av brittiska transpersoner tjänar mindre än 20,000£, en tredjedel av chefer erkänner själva att de har arbetsdiskriminerat på basis av att arbetssökaren varit trans, osv). Jag fattar verkligen inte varför “klassreduktionister” avfärdar oss; en måste verkligen vara totalt förryckt eller bara homofobisk/rasistisk, för att exkludera hbtq som del av klasskampen. I slutändan fördriver ni endast en högst revolutionär grupp — som Lova ovan påpekade hur det kan leda då det kristalliseras till en medveten kamp — till i bästa fall mer autonom organisering, och i värsta, vilket är desto vanligare, så blir det bara revisionister som “vänster”-partiet som varken kommer kunna upphäva superstrukturella eller infrastrukturella problem och motsägelser.

  Ni borde vara för saker som främjandet av hbtq-personers medicinska tillgång, eftersom det främjar cishet-personers förmåga att identifiera sina materiella intressen genom att främja den konkreta förståelsen av deras negations intressen; om en negerar ens skugga, omöjliggör en ens egen identifikation. Samt:

  Nödvändigheten hos Foucault kanske konsisterar mer i hur en rikare sexualitet, beteendemönster, medvetande, osv, går att uppnå när normen inte utgör den limiterande grunden av en makt som dialektiskt rör sig mot självomöjliggörande. En form av kraft som bejakar genuin mångfald istället, kommer därför resa sig, eftersom den är starkare visavi den motsägelsefulla, med obefintliga och fiktiva Andrar, och därmed svagare och gråare identifikationer av sig själva och sina fiender. Den fiktiva “mångfalden”, som ges resande från den rådande allenamakten, som möjliggör en “mångfald” i enlighet med dess disciplinära kraft, är eventuellt en svagare och måste eventuellt reproducera sig genom att övergå till verklig kraft/värdering, det är det enda sättet dess kraft kan fortsätta existera, och den kraft som inte fortsätter existera går inte att förstå, vilket är varför det enda sättet att förstå normens brist på kraft, är som något som måste reproducera sin kraft genom att upphäva sig och överskrida sig till någon annan form, en mer bejakande, mindre disciplinär, mindre normaliserande, form av det sociala.
  Vilket innebär att den nya sexualiteten, de nya identiteterna, som kommer att urholka de gamla, kan växa och kommer växa ur skalen av de gamla, vilket kommer omförhålla och omöjliggöra kärnan av den borgerliga kapitalismen genom att göra dess kärna ur led, periferin av reproduktionen av reproduktiva människor/sexualiteter (vilket kopplar normen och befolkningen och individen till samma kapitalets disicplin), vilket omöjliggör reproduktionen av kapital, som förutsätter reproduktionen av kroppar korresponderande därtill.
  Statens grund är förnuftet (á medelklassen, byråkratklassen), alltså kan en dislokera förnuftet från borgerligheten eller staten, eller omställa icke-förnuftet/vansinnet så att dess kärna, förnuftet, inte kan förhålla sig till ett borgerligt förnuft, det borgerliga förnuftet blir inte borgerligt, eller det borgerliga förnuftet blir inte förnuftigt. Detta kommer destabilisera det sociala, som stabiliseras av staten, då staten förutsätter förnuftet.
  (Faktumet att det är möjligt att identifiera den andrenegerande kraften, implicerar att den andrenegerande kraften inte är sann, inte är den verkliga formen för vilken en identifikation är möjlig, eller för vilken orsakerna och betingelserna för en sak ges; det negerar sig själv, det falsifierar sig själv genom att vara andrenegerande, eftersom om det verkligen var, skulle det vara andrenegerande, och då detta hade varit omöjligt, kan det omöjligt vara — då det är andrenegerande.)

  • Ingen officiell men rent allmänt allvarligt problem som inte kan lösas utan socialism, dvs. med planekonomi som en viktig del för att komma till rätta med problemet.

   • Träd behöver CO2. Om ni försöker ta bort det så dödar ni träden. Det mest socialistiska ur den synpunkten man kan göra är att få träden att växa fortare genom högre produktion (av mänskliga faktorn) på fält och åkrar och avskaffa nästan allt maskinarbete!

    Sen är är jag väldigt starkt brinnande för Transvertgenderism och transpersoners rättigheter i samhället. Exempelvis så måste alla transpersoner under alla omständigheter respekteras som kvinnor vi är, och vi måste få accepteras i samhället!!! Detta inkluderar att vi får byta om tillsammans med våra äkta kön och vara deltagare i kvinnliga sportsliga sammanhang. Alla som säger emot detta bör klassas som rasister och därför bestraffas för det.

    Har mycket svårt för människor som är rasister mot svarta eller HBTQ personer. Nästan för svårt…

 2. Håller med ”Hej” ovan om att det skulle vara viktigt att förbättra ställningen kring kvinnokamp och HBTQrättigheter. Det är naturligt om föreningen är något ouppdaterad i detta då det är mycket som händer här och snabbt, men det är tydligt på många håll att dessa är frågor fyllda med motsättningar och, särskilt inom vänstern kan leda till onödiga konflikter och reaktionära ställningstaganden, särskilt idag vad gäller transpersoner och vår roll inom feminismen. Ett mycket bra föregångsexempel här är Stonewall Militant Front i Austin, som visat tydligt hur en sådan front kan gynna rörelsen, särskilt då den organiserar högt marginaliserade och förtryckta proletära grupper med stor revolutionär potential. Med det sagt så finns det även mycket motsägelser bland denna grupp, det kräver alltså ordentligt kaderarbete för att komma till rätt position i den kommunistiska rörelsen som helhet. En sak som visat sig tydligt i min egen aktivism är att vänstern enbart förlorar på en del reaktionära och patriarkala attityder som splittrar rörelsen utan grund. Det krävs en ordentlig ideologisk hållning för detta, är intresserad av detta arbete om det uppstår intresse i förbundet.

  • Håller med om att det krävs mycket studier för att få till en bra linje i frågan men framförallt praktik eftersom det inte går att sitta inomhus och gissa sig fram till en riktig linje. Såg att Austin-gruppen hade en hel del intressanta aktiviteter.

 3. Hej, jag har några frågor.
  Som personen innan frågade, varför just 36 timmars arbetsvecka?
  Varför återinföra allmän värnplikt?
  oinskränkt yttrande- och demonstrationsfrihet? Ni vill väl inte att det ska gälla även fascister och nazister?
  Varför nämns inget om HBTQIA-kamp?

  • Vi tror att 36 timmar är ett rimligt första steg mot ännu kortare arbetstid.

   Allmän värnplikt är viktigt eftersom det är svårare att vända en värnpliktsarmé mot folket än en legoknektsarmé. Dessutom är det viktigt ur ett revolutionärt perspektiv att arbetarklassen har de kunskaper man får genom värnplikten.

   Vi menar absolut att nazister ska ha laglig rätt att demonstrera. Vi förespråkar att stoppa dem genom masskamp inte genom att borgarstaten förbjuder dem och på det sättet öppnar upp för förbud av kommunister.

   Kampen för att försvara sexuella minoriteters rättigheter är viktig men våra prioriteringar utgår från vad som tjänar kampen för en socialistisk revolution och kommunismen (avskaffande av alla former av förtryck) bäst. Hyreskampen och arbetsplatskampen berör flera miljoners omedelbara ekonomiska intressen medan kampen för sexuella minoriteters intressen berör betydligt färre.

   • Ok, jag kan förstå hur ni tänker kring det sistnämnda, men jag tror ändå det skulle vara bra om det uppmärksammades mycket mer av er.
    Mig veterligen har ni skrivit bara någon enstaka text om kvinnokamp och ingen alls om HBTQ+?
    Jag tror ni missar att kunna få fler medlemmar/sympatisörer genom att framstå som att ni inte bryr er om dessa frågor genom att inte skriva om dom.

    • Jo du har rätt. Det behövs förbättras. Det behövs också en särkild kommunistisk organisation/kommitté för kvinnor.

   • Det låter ju lite konstigt?! Varför då, ni kan ju inte låta rasisterna protestera!? Är ni också nazister? Såklart inte, men herregud. Hur tänker ni nu? Det vore ju att gå emot kommunistiska och socialistiska grundvärderingar! Nä, jag tycker att nazister skall förbjudas helt och hållet. Alla som associerar sig med Hitler eller liknande bör för fan få spö i teorin! Det spelar ingen roll om de är våra närbesläktade bröder och systrar. De är nationalistiska och vi globalistiska. De är rasister, vilket vi inte är!!! Olika åsikter och motsättningar FÅR inte finnas, för det kan skada personers identitet och det är våldtäkt mot våra starka känslor!! Såna tankar är mycket farliga för vår minoritetsbefolkning och de starkaste människorna i våra arbetarförorter. Jag måste säga att jag är lite besviken, hoppas ni ändrar er snarast!

    • Att sätta sitt hopp till borgarstaten är ingen lösning överhuvudtaget. Om t.ex. SD tar ledningen över staten och driver igenom en fascistisk politik på olika områden, vad gör du då? Vi behöver att vanligt folk blir vana vid att ta saken i egna händer och stoppar dem. Det arbetet har vi redan påbörjat och vi deltar i arbetet med att försöka stoppa dem från att demonstrera osv. men vi kommer aldrig bli en del av kören som kräver olika former av organisationsförbud genom borgarstaten eftersom det vore att gräva en grop åt oss själva att falla i. Det finns redan röster som säger att “ska nazister förbjudas så borde kommunister också förbjudas”.

  • Jag tycker det är bättre att jobba mindre och i skift med många pauser för återhämtning, det är vetenskapligt bevisat att det förlänger livet och livskvalitén.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här