(Kommunistiska Föreningens grundsatser hittar du här)

Handlingsprogram (2017-04-04)

Inledning

Kommunistiska Föreningens uppgift är att i Sverige bilda ett revolutionärt kommunistparti på den vetenskapliga socialismens grund. Utan ett sådant parti är det omöjligt  att leda arbetarklassen och folkets breda massor till seger i kampen mot borgarklassen, imperialismen och för socialismen. Vi kommer i varje konkret fråga att stå på folkets sida mot dess fiender. Så länge det kapitalistiska samhället består kommer arbetarna alltid att förbli löneslavar, arbetslöshet och förtryck av folket alltid att råda och imperialistiska krig att föras. Vi sammanbinder därför kampen för arbetarklassens omedelbara intressen med kampen för att  störta borgarklassens diktatur och upprätta proletariatets diktatur, d v s arbetarklassens  stat. Kampen för socialismen kan endast föras i etapper. Kampen för folkets dagskrav stärker arbetarklassen och försvagar den härskande borgarklassen. Arbetarklassen och folket har aldrig fått något och kommer aldrig att få något som vi inte i kamp har tilltvingat oss från kapitalisterna. Kommunistiska Föreningens handlingsprogram sammanfattar de frågor som vi anser det är särskilt nödvändigt för arbetarklassen i dagens läge att enas om och föra kamp kring.

Kamrat, delta i den organiserade kampen mot borgarklassen, imperialismen och klassamarbetet!

Stöd bildandet av ett revolutionärt kommunistparti!

Kamp mot borgarklassen – för den socialistiska revolutionen!

-Sänk hyrorna. Kamp mot bostadsbristen!
-Bort med de indirekta skatterna. Sänk de direkta skatterna för de arbetande. Skärp beskattningen av kapitalisterna.
-Avslöja och bekämpa den borgerliga militärapparaten. Återinför den allmänna värnplikten! Ingen svensk trupp på utländsk mark
-Kräv 36 timmars arbetsvecka med oavkortad lön. Ovillkorlig rätt till heltid. Förbjud bemanningsföretagen! Avskaffa arbetslösheten!
-Gör slut på den antifackliga lagstiftningen. Kämpa för oinskränkt strejkrätt.
-Kämpa för oinskränkt yttrande-, församlings- och demonstrationsfrihet. Politiska rättigheter för utländska medborgare.
-Bekämpa det privata vinstintresset i sjukvård, äldrevård och skola! Bekämpa det reaktionära utbildningssystemet. För en jämlik offentlig skola som garanterar samma utbildning åt alla!
-Bekämpa rasismen och alla försök att splittra arbetarklassen!
-Bekämpa polisbrutaliteten och smutskastningen av arbetarförorterna!
-För kvinnans fullständiga frigörelse! Lika lön för lika arbete! Bygg en proletär kvinnorörelse!

Kamp mot klassamarbetet – enhet på klasskampens grund!

-Avslöja reformisternas och revisionisternas klassamarbete med monopolkapitalet. Skapa facklig och politisk aktionsenhet mot borgarklassen och dess förvaltare.
-Gör facket till en kamporganisation! Bekämpa byråkratiseringen av fackföreningsrörelsen och andra massorganisationer. Återställ den fackliga demokratin.
-Avskaffa fackförbundens vetorätt. Beslut om avtal och kampåtgärder ska fattas av medlemmarna själva.

Kamp mot imperialismen – för den proletära internationalismen!

-Bekämpa svensk imperialism varhelst den uppträder.
-Avslöja USA-imperialisternas och andra imperialistiska stormakters krigsplaner och samarbete för att slå ned folkens kamp.
-Stöd de nationella befrielserörelserna runtom i världen. Stöd de nationer och folk som utsätts för imperialistisk aggression.
-Stöd arbetarklassen i de kapitalistiska och imperialistiska länderna i deras kamp för bättre levnadsförhållanden, demokratiska rättigheter och socialism.
-Försvara det nationella oberoendet. Sverige ut ur EU. Nej till svenskt medlemskap i NATO. Inga NATO-soldater på svensk mark.
-Stöd de revolutionära rörelser och partier i hela världen, som kämpar för nydemokratiska och socialistiska revolutioner!
-Bekämpa svartmålningen av det socialistiska uppbygget i fr a Sovjetunionen och Kina! Klasskampen fortsätter under socialismen – lär av kulturrevolutionen i Kina!

Bara ett kommunistiskt samhälle, där klasserna har försvunnit, kan slutgiltigt avskaffa all utsugning och förtryck!