17-04-04

Kommunistiska Föreningen har till uppgift att förbereda återskapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige. Intill dess att denna uppgift är löst söker föreningen att i växande omfattning fylla det kommunistiska partiets uppgifter.

Det kommunistiska partiet är ett verktyg för arbetarklassens kamp. Dess uppgift är att utlösa, delta i och leda klasskampen i alla dess former för att genom en socialistisk revolution störta borgarklassens diktatur och upprätta proletariatets diktatur, d v s arbetarklassens stat. Denna demokratiska diktatur utövas av arbetarklassen i förbund med övriga delar av folket. Den utgör en nödvändig förutsättning för att folket ska kunna bryta borgarklassens klassherravälde, bygga upp en socialistisk samhällsordning och föra klasskampen vidare till det klasslösa kommunistiska samhället. Det kommunistiska samhället är grundat på jämlikhet och mänsklig solidaritet och är den enda samhällsform i vilken människornas initiativ och skaparkraft allsidigt kan utvecklas. När klassamhället är utplånat i alla avseenden dör också staten bort.

Föreningens står på den vetenskapliga socialismens, som framförallt har utvecklats av Marx, Lenin och Mao Zedong, grund. Föreningen vägleds i sin verksamhet av den vetenskapliga socialismens allmänna principer, strävar efter att tillämpa dessa på ett riktigt sätt i sin praktik och bekämpar reformism, revisionism, sekterism och andra yttringar av borgerligt inflytande inom arbetarklassen.

Föreningens organisatoriska grundprincip är den demokratiska centralismen, som förenar inre demokrati med enhetlig handling. Föreningen strävar efter att gå i spetsen för proletariatets kamp. Föreningen ska i all sin verksamhet stödja sig på massorna, lära av dem och lyssna till deras kritik. Inom sina egna led ska föreningen sträva efter att koncentrera riktiga idéer, tillämpa kritik och självkritik i syfte att korrigera felaktiga idéer och politiska avvikelser samt förbättra arbetsmetoder och arbetsstil.

Föreningens solidariserar sig i sin kamp med alla rörelser och folk i hela världen som kämpar mot imperialism och reaktion och för nationell frihet och social revolution. Föreningen stöder dem i deras kamp och betraktar denna som ett stöd åt sina egna strävanden och som en del av den gemensamma kampen mot förtryck och utsugning.

Föreningens strävar efter att lära sig av den kommunistiska rörelsens historia, såväl framsteg som misstag, särskilt från det socialistiska uppbygget i Sovjetunionen och Kina. Historien visar att klasskampen fortsätter under socialismen och att kampen för det kommunistiska slutmålet är långvarig.