Flygblad: Bojkotta EU-valet

Så här ser flygbladet ut i tryck

Till dig som tycker det är dåligt att politiska beslut som rör Sverige fattas långt bort från Sverige

Sveriges medlemskap i EU har medfört att stora delar av den politiska makten har flyttats till Bryssel i Belgien där EU har sitt högkvarter. Stora delar av lagstiftningen i Sverige baseras på beslut fattade av EU. Beslut från EU-domstolen har företräde framför beslut fattade i Sverige. För folket i Sverige är det uppenbarligen mycket svårare att hänga med i utvecklingen och påverka den politiska processen om besluten fattas i Belgien.

Till dig som tycker att Sverige bör undvika att dras in i krig

Sverige har sedan nästan 200 år varit neutralt och undvikit att delta i krig. I modern tid har detta formulerats som alliansfrihet, syftande till neutralitet vid krig. EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik förstärks successivt och med Lissabonfördraget är målet uttalat en gemensam krigsmakt och en gemensam politik i militära frågor. EU är därmed en militärallians. EU:s nära samarbete med Nato finns inskrivet i Lissabonfördraget. Detta medför att Sverige dras in i motsättningar mellan stormakterna. EU:s solidaritetsklausul innebär att Sverige varken är alliansfritt eller kan vara neutralt i händelse av krig.

Till dig som tycker det är dåligt att sjukvård, skolor och äldrevård privatiseras

EU vill se att stora delar av den offentliga servicen och samhällelig infrastruktur privatiseras. Detta inkluderar utbildning och vård. Genom EU:s konkurrens- och upphandlingslagstiftning så minskas skattestödet till offentlig service samtidigt som stora vinstuttag görs inom privatiserad verksamhet. Enligt EU:s bindande riktlinjer för medlemsländerna så ska offentliga utgifter minskas och socialförsäkringarna reformeras. Det inte är militären och byråkratin som de kommer tt dra in på i första hand…

Till dig som tycker det är viktigt att miljön inte blir förstörd

EU tar i första hand hänsyn till storföretagen på den inre marknaden. Där utgör miljö och klimatpolitiska åtgärder en fördyring, kostnadsökning och betraktas som konkurrenshämmande. EU bromsar arbetet med att minska påverkan på klimtatet. EU:s jordbrukspolitik gynnar ensidigt storskaligt jordbruk och djurhållning med stort användande av kemikalier. EU:s fiskeripolitik bidrar till överutnyttjande av havens resurser. EU:s kemikalielagstiftning är helt otillräcklig och transportpolitiken gynnar vägtransporter. EU:s lagstiftning hindrar dessutom enskilda länder att gå före i arbetet med att minska klimatpåverkan.

Till dig som vill hindra att arbetarnas rättigheter försämras

Enligt EU utgör starka fackliga organisationer och fackliga rättigheter “marknadsbegränsningar”. EU-domstolen har upphävt den fackliga rätten att hindra att billigare arbetskraft utan gällande kollektivavtal exploateras. Det innebär att det fackliga inflytandet minskas och att arbetsmiljön försämras samt en omfattande diskriminering av arbetskraft som får lägre lön och sämre arbetsvillkor.

Varför bör man bojkotta EU-valet?

Riktningen i EU-projektet är inskriven i de grundfördrag som EU vilar på. Den som säger att de problem vi beskrivit kan lösas genom att EU förändras inifrån ljuger eller vet inte vad de pratar om. Det vi däremot kan göra som skulle motverka den negativa utvecklingen är gå ur EU. Sverige kan ändå samarbeta med andra länder utan att det görs genom EU. EU-valet är dessutom direkt bluffartat på det sättet att det gäller val till ett parlament som inte kan lämna några lagförslag. Detta görs av EU-kommissionen som utses på annat sätt. Genom att delta i valet så ger man EU-projektet legitimitet och bidrar till den felaktiga föreställningen att EU kan förändras inifrån.

Sverige ut ur EU

De problem som vi beskrivit kommer inte lösas genom att Sverige lämnar EU men faktum är EU förvärrar situationen. De flesta problem kan överhuvudtaget inte lösas inom det kapitalistiska systemet som bygger på utsugning och konkurrens. Vi behöver en socialistisk revolution och helt nytt socialistiskt samhällssystem som sätter folkets behov i fokus. I det allvarliga och farliga läge som vi befinner oss i måste vi sträva efter att ena alla progressiva krafter för att kräva en folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU med målet att Sverige ska lämna EU.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här