Dessa lästips är baserade på en text som Mao Zedong skrev 1960 och som rubricerades ”Rekommenderade klassiska verk för ledande kader”(i). Listan har i denna version utökats med ett antal artiklar, speciellt som Mao inte rekommenderade några av sina egna. Om ytterligare artiklar av Maos föregångare lagts till, anges detta i en fotnot.

Det är viktigt att studera marxismens klassiker i original. Det är helt fel att förlita sig på sammanfattningar, eftersom dessa per definition innebär förenklingar och ofta också indirekta omtolkningar. Studerar man marxismens klassiker i original, bekantar man sig dessutom med hur Marx, Engels, Lenin, Stalin och Mao tillämpade den dialektiska och historiska materialismen i praxis. Observera att dessa lästips riktade sig till ledande kader i Kinas Kommunistiska Parti. Trots det finns inte ”Kapitalet” med bland lästipsen.

Marx: ii
1) Kommunistiska manifestet
2) Lönearbete och kapital
3) Till kritiken av den politiska ekonomin. Förord iii
4) Klasstriderna i Frankrike, 1848-50
5) Louis Bonapartes artonde Brumaire
6) Brev till Weydemeyer 5/3 1852 iv
7) Lön, pris och profit
8) Pariskommunen (Inbördeskriget i Frankrike)
9) Kritik av Gothaprogrammet

Engels:
1) The 1852 War of the Holy Alliance Against France v
2) Naturens dialektik (Introduktion)
3) Socialismens utveckling från utopi till vetenskap
4) Anti-Dühring (avsnittet om våld )
5) Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut
6) Om “Kapitalet” vi

Lenin:
1) Filosofiska anteckningsböcker
2) Vad bör göras?
3) Socialdemokratins två taktiska linjer i den demokratiska revolutionen
4) Materialism och empirio-criticism
5) Imperialismen som kapitalismens högsta stadium
6) Staten och revolutionen
7) Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky
8) Radikalismen – kommunismens barnsjukdom
9) Marxismens tre beståndsdelar vii

Stalin:
1) Leninismens problem
2) Marxismen och den nationella frågan viii
3) Sovjetunionens Kommunistiska Partis (bolsjevikernas) historia
4) Marxismen och språkvetenskapens frågor
5) Socialismens ekonomiska problem i Sovjetunionen

Plechanov:
1) Den monistiska historieuppfattningens utveckling
2) Konsten och det sociala livet
3) Om personlighetens roll i historien ix

Mao:
1) Om praktiken x
2) Om motsättningar
3) Kinas Kommunistiska Partis roll i det nationella kriget
4) Aktuella problem om taktiken inom den antijapanska fronten
5) Föreläsningar i ett forum i Yenan om litteratur och konst
6) Om den riktiga behandlingen av motsättningar inom folket
7) Om de tio viktiga förhållandena xi
8) Några erfarenheter ur vårt partis historia xii
9) Tal vid den utvidgade Centrala Arbetskonferensen 1962 xiii

Övrigt:
Den stora polemiken
(Polemiken om generallinjen i den internationella kommunistiska rörelsen) xiv

i “Classical Works Recommended To High-Ranking Cadres” – källa:[Long Live Mao Zedong Thought, a Red Guard Publication.] Mao Zedong, “Selected works”, band 8: https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_56.htm
ii Om inte annat anges, finns texten översatt till svenska i olika utgåvor.
iii Finns bl.a. i ”Karl Marx & Friedrich Engels I urval av Bo Gustafsson”, Wahlström & Widstrand, 1965
iv I originalet står ”Brev till Kugelmann”, men det måste vara ett brev till Weydemeyer som avses beroende på följande kända nyckelcitat:” ”Vad nu mig beträffar, så tillkommer icke mig förtjänsten att ha upptäckt vare sig klassernas förekomst i det moderna samhället eller deras kamp sinsemellan. Borgerliga historieskrivare har långt före mig framställt den historiska utvecklingen av denna kamp mellan klasserna, och borgerliga ekonomer har klargjort klassernas ekonomiska anatomi. Det nya jag gjorde bestod i att påvisa: 1) att klassernas existens endast är förknippad med bestämda historiska utvecklingsfaser av produktionen (historische Entwicklungsphasen der Produktion), 2) att klasskampen oundvikligen leder till proletariatets diktatur, 3) att denna diktatur själv endast bildar övergången till upphävandet av alla klasser och till ett klasslöst samhälle…”
v https://marxists.catbull.com/archive/marx/works/1851/04/holy-alliance.htm
vi Boken har utgivits av Oktoberförlaget – ISBN 978-91-983178-8-6. Det är en utmärkt introduktion till ”Kapitalet”.
vii ”Concerning Marx, Engels, and Marxism” i originalet har ersatts av ”Marxismens tre beståndsdelar”
viii ”Marxismen och den nationella frågan” har ersatt ”Concerning reactionaries”, Collected Works, som inte finns på svenska.
ix Detta är ett tillägg.
x De sex första texterna av Mao finns alla i ”Den stora röda”, d.v.s. ”Skrifter i urval”, Oktoberförlaget 1979. ”Om praktiken”, ”Om motsättningar” och ” Om den riktiga behandlingen av motsättningar inom folket” finns också i ”Mao Zedong om filosofiska frågor”, Oktoberförlaget 2016.
xi Sid. 270 – 292 i ”Valda verk av Mao Tse-tung Band V”, Oktoberförlaget 2019
xii Sid. 308 – 313 i ”Valda verk av Mao Tse-tung Band V”, Oktoberförlaget 2019
xii Sid. 145 – 173 i ”Mao Tse-tung Politiska skrifter”, av Stuart Schram, Pan Norstedts 1974 eller på engelska: https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-8/mswv8_62.htm
xiv Oktoberförlaget 1977 – ISBN 91-7242-088-X