Kontakt: kommunisten@riseup.net - Påpixlat: Endast med retuscherade kamrater
2016-07-24 10_24_10-CorelDRAW X7 - Untitled-1

2016 års avtals­rörelse inleddes med att samordningen inom LO sprack, efter­som 6F* fron­derade. Detta var en bra sak, efter­som detta bet­ydde att IF Metalls märke på högst 2,2 proc­ent ifråg­asattes. Så länge som LO domin­eras av IF Metall och andra fackför­bund (som verkar inom exp­ort­sek­torn och som alltid månar om exp­ortin­dus­trins lön­sam­het) är samordnade för­han­dlin­gar…

IMG_151472379182362

Analys Almedalen: Järn bryts av stål! Pajas­kon­ster­nas Almedals­vecka blev 2016 en knuten järn­näve. Bor­garkl­as­sen rev dem­on­strat­ivt mas­ken och trynet stinker unken nat­ionalism. Mot svin­st­ians offensiv biter enbart arbetarkl­as­s­ens här­dade stål. Visst bjöd den bor­gerliga (sken) dem­okratin på ett par goa skratt under Vis­bys pladd­ervecka: Major Björklunds våta hyll­ning­stal till EU och NATO bid­rog till mun­ter­het. Och visst…

Korttidskontrakt – tidsbegränsat boende - Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Du har bott i din mysiga lägen­het i flera år och plötsligt får du ett brev om att du måste flytta ut om en månad. Du drar dig till min­nes att det fanns ett extrap­apper med när du skrev på hyr­es­avtalet där det stod att du “avs­äger dig bes­itt­ning­ss­kyddet” för lägen­h­eten. Med han­den för pan­nan…

Viewer

Kam­rat­erna i Tjen Fol­ket i Norge har under flera år ang­rip­its av den nor­ska klas­s­rättvisan. Med påståenden om att de skulle överdrivit medl­em­ssiff­orna i en anti-rasistisk organ­isat­ion (SOS-rasisme) så har den nor­ska bor­garkl­as­sen drivit en kamp­anj mot dem, dels genom med­ierna och dels genom en mycket utdragen rättsproc­ess. Bor­gars­taten kräver nu fängelstraff på upp till…

2016-07-13 08_04_00-tom-farley.jpg (1619×1200)

Ett tiotal kam­rater från Sver­ige åkte i år till Norge för att delta på Tjen fol­kets som­m­arläger. De nor­ska kam­rat­erna håller varje år ett som­m­arläger med stud­ier och olika praktiska akt­iviteter och kamps­p­ort. I år hade stud­ierna temat “MLM, parti och ideol­ogi” och man dis­kut­erade olika frågor kring partibyg­get och defin­it­ionen av MLM. Det hölls…

bullet holes

De boende i Ten­sta fruktar nu ett upp­trap­pat gängkrig i området. Vid två till­fällen de sen­aste veckorna har skot­tlos­sn­ing förekommit, först på Ten­sta allé där en per­son avrättades och en per­son skad­ades allvar­ligt och några dagar sen­are på Tiss­linge plan där två per­s­oner skot­tskad­ades. Den första skot­tlos­sn­ingen skedde inför ögonen på barn som var ute…

2016-07-11 22_50_51-IMG_20160630_203352.jpg - Windows Photo Viewer

Det brittiska bol­aget Arriva sköter sedan 2009 stora delar av koll­ekt­ivtraf­iken i Stockholms län. De har gjort sig kända för en ovan­ligt hård utsugn­ing av de bus­s­ch­aufförer som arbetar åt dem. Att de ang­ripit skydd­s­om­budet, på ett av större garagen, som rap­p­orterat om deras svin­er­ier är en log­isk följd av den extrema exploater­in­gen. Skydd­s­om­budet Reza…

2016-06-28 07_39_51-group.jpg - Windows Photo Viewer

För att stärka kam­ratskapen åkte nyl­igen en grupp kam­rater för att spela Paint­ball. Fot­boll och andra lag­sp­orter fun­gerar också men paint­ball visade sig vara ett bra alter­nativ. Flera av oss hade inte spelat förut men det gick bra ändå. Vi upp­täckte att det är vikt­igt att skydda hän­derna med han­dskar efter­som flera fick otäcka sår.…

2016-06-28 06_21_29-tumblr_o6x1s3mBWN1tduuewo1_500.jpg (500×261)

Förra året hölls en stor dem­on­strat­ion mot Sven­skarnas Parti i Kun­g­sträd­gården. Det var en riktig kanon­dem­on­strat­ion och fol­kf­est vars syfte var att stoppa nazisterna. De som verkl­igen för­sökte vad många inte vågade står nu inför rätta. De förtjänar allt möjl­igt stöd och de är i sin kamp­vilja en för­ebild för oss andra. Det pågår en insam­ling…

Postcard

Ett hun­dratal Ten­stabor dem­on­str­erade den 21 maj mot Stockholms Stads planer på att bygga en begr­avning­splats på den pop­ulära Gran­hol­mstop­pen mellan Ten­sta och Hjulsta. Dem­on­strat­ionen arrang­erades av det lokala nätverket Init­iativ Ten­sta och den för­hållan­devis stora upps­lut­ningen visar på det miss­nöje som växer i området över hur pol­it­iker och tjän­st­emän kör över den lokala opin­ionen…