Kontakt: kommunisten@riseup.net - Påpixlat: Endast med retuscherade kamrater
2017-03-23 21_

I stort sett hela bor­gerligh­eten driver nu på för mer resur­ser till pol­isen som ett sätt att möta en påstått ökad brot­tslighet. Det finns två stora prob­lem med detta. För det det första så ökar inte brot­tsligh­eten nämnvärt och för det andra så min­skar inte brot­tsligh­eten för att man ökar antalet pol­iser. Ökar brot­tsligh­eten över…

2017-03-07 20_12_49-megafono-copy.jpg (1166×778)

Kvin­nof­rågan är en viktig fråga för fol­ket i Sver­ige och dess betydelse har ökat efter­som kvin­nof­ör­trycket har ökat de sen­aste dec­en­n­ierna. Med det ökade kvin­nof­ör­trycket så verkar också frågan kvin­nans rätt­igh­eter kommit upp på dagordningen i det pol­itiska Sver­ige. Riks­dag­spart­ierna började kalla sig feministiska och de utger sig fort­far­ande för att kämpa mot kvin­nof­ör­trycket men…

2017-02-27 08_33_04-C

Det social­dem­okratiska part­iet har fort­far­ande ett pol­itiskt grepp om en stor del av arbetarkl­as­sen i Sver­ige. Därför finns det anledning att för­söka förstå hur part­iet fun­gerar och sam­verkar med den bor­gerliga staten.  2015 så tapp­ade Social­dem­okrat­erna partisymp­at­ier bland LO-medl­em­mar med en ned­gång från 56,6 proc­ent i maj 2014 till 49,1 proc­ent i maj 2015 enligt…

2017-02-19 15_44_51-article-2160388-0DAF1C0D00000578-76_470x288.jpg (470×288)

LADDA NER TEXTEN SOM FLYGBLAD, SKRIV UT OCH DELA ”Gästande” EU-firmor lägger anbud efter anbud på upp­drag utan att betala löner som man kan leva på i Sver­ige. Situat­ionen är ohåll­bar. Vi måste slå till­baka mot dessa företag och deras upp­drag­sg­ivare och pol­it­iker som dumpar löner och arbetsför­hållan­den. I Malmö i juli 1908 strejkade arbetarna i…

2017-02-16 20_12_59-Kommunistiska Föreningens hemsida _ Res dig upp! Slå uppåt och ge aldrig upp! -

En stor under­sökning i Dag­ens Nyh­eter visar att det bygg­bol­agen som brom­sar byg­gandet för att priserna på bostäder inte ska sjunka. Vi är allt fler som behöver bostad medan de tjänar allt mer pen­gar på situat­ionen. Pol­it­ikerna som styr Sver­ige är inte heller oskyld­iga. På 60- och 70-talet byggdes sna­bbt hun­dratus­entals lägen­h­eter och bostad­sbristen utr­otades…

32_o

De blev en dag av gem­en­skap och kamp för att störa fas­cister­nas mass­iva sam­ling i Stockholms cen­trum. De hade sam­lats för att dem­on­str­era mot “främ­lin­gar” (dvs. vem som helst som de inte kän­ner). Ett stort antal per­s­oner gjorde en rejäl ansträngning för att störa arrang­emanget och lyckades till viss del i Gamla Stans grän­der. Redan…

2016-10-10-06_27_16-kolfoto-jpg-439x289

(Hyr­esgäster som tågar med en bild av den mör­dade akt­ivisten Jol­anta Brzeska) Någon kan­ske frågar sig vad en “riktig” hyr­esgäst­fören­ing är. Tanken med hyr­esgäst­fören­ingen var ju från början att den skulle vara en kämp­ande fören­ing som tar strid för hyr­esgäster­nas int­res­sen i kamp mot hyr­es­vär­darna. Hyr­esgäst­fören­ingen i Sver­ige har dock, allmänt talat (finns lokala undantag),…

2016-10-03-07_00_59-2660-full-jpg-windows-photo-viewer

Belägen cen­tralt, på Fjordgata, i en källar­lokal i Nor­ges tredje största stad Tron­dheim ligger det ett gan­ska stort café som heter Akt­ivisten. I ett gam­malt, men väl­bevarat, hamnkvar­ter (där indus­tri och arbetslokaler inte mas­kerats, såsom i vårt eget land) nära Nidar­os­d­om­ens mag­nif­ika front ligger Akt­ivisten som har en gemytlig atm­osfär och möjl­igh­eter till för­fris­kning och…

14344226_687500544748566_6531462948047846931_n

Idag avs­lut­ades asyl­demon som har pågått sedan den 12:e sep­tem­ber. Flykt­in­gar från olika håll har dem­on­str­erat under par­ol­len “From fear to fear”. Det man menar är att de nya regl­erna sätter folk i en ny skräcks­ituat­ion efter­som “papp­ersläget” är extremt osäkert i Sver­ige. Om man har tur och blir klas­sad som en flykt­ing så får…

2016-09-04 17_28_48-IMG_20140121_155048.jpg - Windows Photo Viewer

Idag var det en dem­on­strat­ion mot krisen i vården på Med­bor­garplat­sen i Stockholm. Unga Byg­gare från fackför­bun­det Byg­gnads höll insp­ir­er­ande tal och det gjorde också Krist­ian Car­ls­son från Blodcancerför­bun­det. Ett av de bättre talen hölls av läkaren Märit Halmin som bes­krev prob­lemen ur ett mer ekonom­iskt-pol­itiskt per­sp­ektiv. Hon menade att grun­dprob­lemet är att pol­it­ikerna har…