Kontakt: kommunisten@riseup.net - Påpixlat: Endast med retuscherade kamrater
2017-02-19 15_44_51-article-2160388-0DAF1C0D00000578-76_470x288.jpg (470×288)

LADDA NER TEXTEN SOM FLYGBLAD, SKRIV UT OCH DELA ”Gästande” EU-firmor lägger anbud efter anbud på upp­drag utan att betala löner som man kan leva på i Sver­ige. Situat­ionen är ohåll­bar. Vi måste slå till­baka mot dessa företag och deras upp­drag­sg­ivare och pol­it­iker som dumpar löner och arbetsför­hållan­den. I Malmö i juli 1908 strejkade arbetarna i…

2017-02-16 20_12_59-Kommunistiska Föreningens hemsida _ Res dig upp! Slå uppåt och ge aldrig upp! -

LADDA NER AFFISCHEN, SKRIV UT OCH SPRID. En stor under­sökning i Dag­ens Nyh­eter visar att det bygg­bol­agen som brom­sar byg­gandet för att priserna på bostäder inte ska sjunka. Vi är allt fler som behöver bostad medan de tjänar allt mer pen­gar på situat­ionen. Pol­it­ikerna som styr Sver­ige är inte heller oskyld­iga. På 60- och 70-talet byggdes…

32_o

De blev en dag av gem­en­skap och kamp för att störa fas­cister­nas mass­iva sam­ling i Stockholms cen­trum. De hade sam­lats för att dem­on­str­era mot “främ­lin­gar” (dvs. vem som helst som de inte kän­ner). Ett stort antal per­s­oner gjorde en rejäl ansträngning för att störa arrang­emanget och lyckades till viss del i Gamla Stans grän­der. Redan…

2016-10-10-06_27_16-kolfoto-jpg-439x289

(Hyr­esgäster som tågar med en bild av den mör­dade akt­ivisten Jol­anta Brzeska) Någon kan­ske frågar sig vad en “riktig” hyr­esgäst­fören­ing är. Tanken med hyr­esgäst­fören­ingen var ju från början att den skulle vara en kämp­ande fören­ing som tar strid för hyr­esgäster­nas int­res­sen i kamp mot hyr­es­vär­darna. Hyr­esgäst­fören­ingen i Sver­ige har dock, allmänt talat (finns lokala undantag),…

2016-10-03-07_00_59-2660-full-jpg-windows-photo-viewer

Belägen cen­tralt, på Fjordgata, i en källar­lokal i Nor­ges tredje största stad Tron­dheim ligger det ett gan­ska stort café som heter Akt­ivisten. I ett gam­malt, men väl­bevarat, hamnkvar­ter (där indus­tri och arbetslokaler inte mas­kerats, såsom i vårt eget land) nära Nidar­os­d­om­ens mag­nif­ika front ligger Akt­ivisten som har en gemytlig atm­osfär och möjl­igh­eter till för­fris­kning och…

14344226_687500544748566_6531462948047846931_n

Idag avs­lut­ades asyl­demon som har pågått sedan den 12:e sep­tem­ber. Flykt­in­gar från olika håll har dem­on­str­erat under par­ol­len “From fear to fear”. Det man menar är att de nya regl­erna sätter folk i en ny skräcks­ituat­ion efter­som “papp­ersläget” är extremt osäkert i Sver­ige. Om man har tur och blir klas­sad som en flykt­ing så får…

2016-09-04 17_28_48-IMG_20140121_155048.jpg - Windows Photo Viewer

Idag var det en dem­on­strat­ion mot krisen i vården på Med­bor­garplat­sen i Stockholm. Unga Byg­gare från fackför­bun­det Byg­gnads höll insp­ir­er­ande tal och det gjorde också Krist­ian Car­ls­son från Blodcancerför­bun­det. Ett av de bättre talen hölls av läkaren Märit Halmin som bes­krev prob­lemen ur ett mer ekonom­iskt-pol­itiskt per­sp­ektiv. Hon menade att grun­dprob­lemet är att pol­it­ikerna har…

förbifarten stoppad

STOCKHOLM. Ett hun­dratal miljöakt­ivister gick från Eggeby gård till förbifartsbyg­get vid Akalla fred­agen den 12 aug­usti i prot­est mot Traf­ikverkets miljödis­krim­in­er­ing där man byg­ger hela mot­orvägen i tun­nel utom då den pas­s­erar Skär­hol­men, Hjulsta och Akalla. De boende har länge krävt en ned­grävning av förbifarten även vid deras bostad­s­om­råden och pekar på att Traf­ikverket dis­krim­in­erar…

2016-07-24 10_24_10-CorelDRAW X7 - Untitled-1

2016 års avtals­rörelse inleddes med att samordningen inom LO sprack, efter­som 6F* fron­derade. Detta var en bra sak, efter­som detta bet­ydde att IF Metalls märke på högst 2,2 proc­ent ifråg­asattes. Så länge som LO domin­eras av IF Metall och andra fackför­bund (som verkar inom exp­ort­sek­torn och som alltid månar om exp­ortin­dus­trins lön­sam­het) är samordnade för­han­dlin­gar…

IMG_151472379182362

Analys Almedalen: Järn bryts av stål! Pajas­kon­ster­nas Almedals­vecka blev 2016 en knuten järn­näve. Bor­garkl­as­sen rev dem­on­strat­ivt mas­ken och trynet stinker unken nat­ionalism. Mot svin­st­ians offensiv biter enbart arbetarkl­as­s­ens här­dade stål. Visst bjöd den bor­gerliga (sken) dem­okratin på ett par goa skratt under Vis­bys pladd­ervecka: Major Björklunds våta hyll­ning­stal till EU och NATO bid­rog till mun­ter­het. Och visst…