Kontakt: kommunisten@riseup.net - Påpixlat: Endast med retuscherade kamrater
14344226_687500544748566_6531462948047846931_n

Idag avs­lut­ades asyl­demon som har pågått sedan den 12:e sep­tem­ber. Flykt­in­gar från olika håll har dem­on­str­erat under par­ol­len “From fear to fear”. Det man menar är att de nya regl­erna sätter folk i en ny skräcks­ituat­ion efter­som “papp­ersläget” är extremt osäkert i Sver­ige. Om man har tur och blir klas­sad som en flykt­ing så får…

2016-09-04 17_28_48-IMG_20140121_155048.jpg - Windows Photo Viewer

Idag var det en dem­on­strat­ion mot krisen i vården på Med­bor­garplat­sen i Stockholm. Unga Byg­gare från fackför­bun­det Byg­gnads höll insp­ir­er­ande tal och det gjorde också Krist­ian Car­ls­son från Blodcancerför­bun­det. Ett av de bättre talen hölls av läkaren Märit Halmin som bes­krev prob­lemen ur ett mer ekonom­iskt-pol­itiskt per­sp­ektiv. Hon menade att grun­dprob­lemet är att pol­it­ikerna har…

förbifarten stoppad

STOCKHOLM. Ett hun­dratal miljöakt­ivister gick från Eggeby gård till förbifartsbyg­get vid Akalla fred­agen den 12 aug­usti i prot­est mot Traf­ikverkets miljödis­krim­in­er­ing där man byg­ger hela mot­orvägen i tun­nel utom då den pas­s­erar Skär­hol­men, Hjulsta och Akalla. De boende har länge krävt en ned­grävning av förbifarten även vid deras bostad­s­om­råden och pekar på att Traf­ikverket dis­krim­in­erar…

2016-07-24 10_24_10-CorelDRAW X7 - Untitled-1

2016 års avtals­rörelse inleddes med att samordningen inom LO sprack, efter­som 6F* fron­derade. Detta var en bra sak, efter­som detta bet­ydde att IF Metalls märke på högst 2,2 proc­ent ifråg­asattes. Så länge som LO domin­eras av IF Metall och andra fackför­bund (som verkar inom exp­ort­sek­torn och som alltid månar om exp­ortin­dus­trins lön­sam­het) är samordnade för­han­dlin­gar…

IMG_151472379182362

Analys Almedalen: Järn bryts av stål! Pajas­kon­ster­nas Almedals­vecka blev 2016 en knuten järn­näve. Bor­garkl­as­sen rev dem­on­strat­ivt mas­ken och trynet stinker unken nat­ionalism. Mot svin­st­ians offensiv biter enbart arbetarkl­as­s­ens här­dade stål. Visst bjöd den bor­gerliga (sken) dem­okratin på ett par goa skratt under Vis­bys pladd­ervecka: Major Björklunds våta hyll­ning­stal till EU och NATO bid­rog till mun­ter­het. Och visst…

Korttidskontrakt – tidsbegränsat boende - Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Du har bott i din mysiga lägen­het i flera år och plötsligt får du ett brev om att du måste flytta ut om en månad. Du drar dig till min­nes att det fanns ett extrap­apper med när du skrev på hyr­es­avtalet där det stod att du “avs­äger dig bes­itt­ning­ss­kyddet” för lägen­h­eten. Med han­den för pan­nan…

Viewer

Kam­rat­erna i Tjen Fol­ket i Norge har under flera år ang­rip­its av den nor­ska klas­s­rättvisan. Med påståenden om att de skulle överdrivit medl­em­ssiff­orna i en anti-rasistisk organ­isat­ion (SOS-rasisme) så har den nor­ska bor­garkl­as­sen drivit en kamp­anj mot dem, dels genom med­ierna och dels genom en mycket utdragen rättsproc­ess. Bor­gars­taten kräver nu fängelstraff på upp till…

2016-07-13 08_04_00-tom-farley.jpg (1619×1200)

Ett tiotal kam­rater från Sver­ige åkte i år till Norge för att delta på Tjen fol­kets som­m­arläger. De nor­ska kam­rat­erna håller varje år ett som­m­arläger med stud­ier och olika praktiska akt­iviteter och kamps­p­ort. I år hade stud­ierna temat “MLM, parti och ideol­ogi” och man dis­kut­erade olika frågor kring partibyg­get och defin­it­ionen av MLM. Det hölls…

bullet holes

De boende i Ten­sta fruktar nu ett upp­trap­pat gängkrig i området. Vid två till­fällen de sen­aste veckorna har skot­tlos­sn­ing förekommit, först på Ten­sta allé där en per­son avrättades och en per­son skad­ades allvar­ligt och några dagar sen­are på Tiss­linge plan där två per­s­oner skot­tskad­ades. Den första skot­tlos­sn­ingen skedde inför ögonen på barn som var ute…

2016-07-11 22_50_51-IMG_20160630_203352.jpg - Windows Photo Viewer

Det brittiska bol­aget Arriva sköter sedan 2009 stora delar av koll­ekt­ivtraf­iken i Stockholms län. De har gjort sig kända för en ovan­ligt hård utsugn­ing av de bus­s­ch­aufförer som arbetar åt dem. Att de ang­ripit skydd­s­om­budet, på ett av större garagen, som rap­p­orterat om deras svin­er­ier är en log­isk följd av den extrema exploater­in­gen. Skydd­s­om­budet Reza…