Framåt i uppbygget av en revolutionär rörelse i Sverige!

Bilden ovan är från ett möte med KFML/SKP 1973

Kommunistiska föreningens uppgifter i nuvarande läge

Förutsättningarna för att bygga upp en revolutionär rörelse är goda. Klassmotsättningarna skärps såväl internationellt som i Sverige. Klasskampen har ännu inte skärpt på ett avgörande sätt men missnöjet jäser på många håll i samhället. Coronaepidemin har utlöst en djup ekonomisk kris inom världskapitalismen. Den politiska ”vänstern” är i många avseenden svag, orienterar sig mot reformism och klassamarbete, eller slits sönder av interna motsättningar.

Kommunistiska föreningen har en revolutionär plattform som väcker ökat intresse, inte minst bland kampberedda ungdomar. Våra förutsättningar att bygga upp en kämpande rörelse är mycket goda.

Kommunistiska föreningen har snabbt växt från att vara en mycket liten grupp i Stockholm till en organisation med avdelningar, arbetsgrupper och enskilda sympatisörer över hela landet. Föreningens propaganda når fler och fler och föreningen utvecklas politiskt och stärks i organisatoriskt avseende.

Den nationella konferensen som genomfördes i slutet av 2019 innebar ett kvalitativt språng i föreningens utveckling och en nationell ledningsgrupp för organisationen har bildats.

Men samtidigt som föreningen är inne i en mycket positiv utveckling behöver vi vara klara över att organisationen ännu är mycket liten och bara befinner sig i ”sin linda”.

För att få maximal utveckling behöver vi klokt och strategiskt bygga upp Kommunistiska Föreningen och den Nationella Ledningsgruppen har enats om följande prioriteringar för den nuvarande perioden.

Förena Kommunistiska Föreningen med masskampen

Vår målsättning är att mobilisera det svenska proletariatet för en socialistisk revolution och organisationen måste byggas i masskampen. Våra medlemmar deltar i klasskampen där vi befinner oss och vi utformar vår politiska linje tillsammans med det kämpande proletariatet varhelst de organiserar sig och vi deltar i massornas organisering. Vi lär av massorna, vi utvecklar en politik på grundval av dessa lärdomar och sammanfattar en politisk linje för klasskampen.

Utveckla en revolutionär politik

Genom våra erfarenheter i klasskampen samt studier och analys av den svenska verkligheten behöver vi utveckla vår politiska linje. Under parollen ”Kämpa, studera, lär” kommer vi utveckla vår politik inom följande fyra områden:

Kampen på arbetsplatserna.

Kampen i de proletära bostadsområdena.

Arbetarkvinnornas kamp.

Den internationella solidaritetsarbetet.

Målet är att under den här perioden presentera vår politik i dessa frågor i form av resolutioner och artiklar och föra ut propaganda kring vår politik och förankra den i masskampen.

Utveckla föreningens arbete i övrigt

Föreningens arbete behöver utvecklas och bli intressant för de klassmedvetna delarna av proletariatet. Vi ställer därför följande mål för perioden:

Utveckla hemsidan och bygg ut ett nät av lokalkorrespondenter. Skapa en stark ledning för hemsidan som systematiskt arbetar för att göra den mer intressant för de som deltar i klasskampen.

Utveckla Marxistisk Forum, föreningens teoretiska organ, skapa en regelbundenhet i utgivningen och integrera dess innehåll och teman med föreningens övriga arbete. Fortsätt att utveckla debatten i tidskriften och ”Låt hundra blommor blomma.”

Utvärdera och utveckla vår propaganda i form av flygblad och affischer med målsättningen att de ska bidra till ett växande kontaktnät för föreningen.

Utveckla arbetet med studiecirklar

Arbetet med studiecirklar framför allt studier i marxismen-leninismen-maoismen har varit framgångsrikt. Fler studiecirkelledare behöver utbildas för att möta tillströmningen av cirkeldeltagare och föreningen behöver fortsätta att utveckla bredden i ämnen för studiecirklar men också anpassa nivån på cirklarna till olika målgrupper som t ex väldigt unga tonåringar och nyanlända.

Stärk det organisatoriska arbetet

Många som organiserar sig i föreningen är unga och saknar, på gott och ont, erfarenhet av organisationsarbete. Under den nuvarande perioden behöver Kommunistiska föreningen utveckla metoderna för ledning, ta fram en organisatorisk handledning och skapa förutsättningar för att nya avdelningar och arbetsgrupper kan skapa starka lokalorganisationer. Det är också nödvändigt att lokalt prova olika organisationsformer som är anpassade till lokala förutsättningar.

Det ekonomiska arbetet behöver också utvecklas inom hela organisationen, inom avdelningar och arbetsgrupper och för Marxistiskt Forum. Föreningen behöver skapa en stark ekonomi för att möta behoven i organisationsuppbygget och en plan för det ekonomiska arbetet ska tas fram.

Slå vakt om föreningens enhet och ideologiska utveckling

En organisation utvecklas av politiska motsättningar och åsiktsskillnader. Vi strävar efter en öppen diskussion där allas åsikter är lika viktiga. Vi tillämpar kritik och självkritik för att bli bättre i vårt arbete. Vi har många nyanser i politiska uppfattningar och vi har olika bakgrund och erfarenheter. Detta är positivt och genom en levande debatt i kamratlig anda utvecklas organisationen under parollen ”Enhet- kritik-enhet”.

2020-06-10, Kommunistiska Föreningen, Nationella ledningsgruppen

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net